50books – jaar 2015 – vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 49 in de serie 50books — 2015

Tig jaren gele­den zat ik ’s ocht­ends vroeg op kan­toor wat van gedacht­en te wis­se­len met een nerdy col­le­ga van de IT afdel­ing. Zoals wel vak­er waren we weer eens bezig om oplossin­gen te bedenken voor onze luxe-prob­le­men. Dit­maal ging het over de gedeelde erg­er­nis van het ’s avonds laat thuiskomen na een dag hard werken en dat je dan ner­gens zin in hebt behalve een beet­je tv kijken. De erg­er­nis richtte zich vooral op het feit dat er dan nooit eens iets leuks was wat jij dan wilde zien. Het duurde niet lang of we had­den het con­cept van een stream­ing video­di­enst bedacht. En niet veel lat­er was er Net­flix. Weliswaar kwam daar iemand anders mee aanzetten, maar toch. Voor het­zelfde (vele) geld had­den wij het gelanceerd.

Het vreemde is dat ik nog nooit het gemis heb onder­von­den van een stream­ing boek­en­di­enst. Bij Bruna wel. In navol­ging van o.a. Ama­zon en (dichter bij huis) bibliotheek.nl gaan zij bin­nenko­rt deze behoefte opvullen met hun app Bliy­oo. Daarmee is het mogelijk om via een betaald abon­nement onbeperkt toe­gang te kri­j­gen tot 24.000 (boek- en tijdschrift)titels.

De boeken­branche maakt zich steeds meer zor­gen over de slink­ende inkom­sten van­wege een con­stante dal­ing in de boekverkoop. In de muziek- en fil­min­dus­trie is gebleken dat aan­bod via een stream­ing­di­enst suc­cesvol kan zijn om het tij iet­wat te keren. De vraag is of deze for­mule het­zelfde posi­tieve effect zal hebben bij de verkoop van boeken.

Kijken we naar de dal­ende verkoop van cd’s dan had dit vooral te mak­en met de hoge verkoop­pri­js en de mogelijkheid om via het inter­net op een makke­lijke manier ille­gale copi­et­jes te down­load­en. Dien­sten zoals Spo­ti­fy sprin­gen in op het onge­makke­lijke gevoel dat veel mensen toch wel hebben bij het ille­gale down­load­en en beloven dat de arti­esten als rechthebben­den een deel van de opbrengst kri­j­gen. Bij Net­flix en HBO zien we iets vergelijk­baars. Mensen willen volop film en tv-programma’s kijken maar het werd hen steeds moeil­ijk­er gemaakt omdat bijvoor­beeld net-coör­di­na­tors bepalen wat wan­neer wordt uit­ge­zon­den. De vraag is er alti­jd geweest, maar het aan­bod was er niet meer goed op afgestemd.

Het lijkt me dat er iets anders aan de hand is in boeken­land. Er wordt steeds min­der gelezen. Niet zozeer omdat de boeken­pri­js te hoog is (speelt zek­er mee) of omdat men moeil­ijk aan boeken kan komen wan­neer men ze nodig heeft (tegen­wo­ordig heb je ze bin­nen 24 uur geleverd of bij­na onmid­del­lijk in het geval van een ebook) maar door­dat er een ver­schuiv­ing heeft plaats­gevon­den naar andere tijds­beste­din­gen. Lezen heeft con­cur­ren­tie gekre­gen. Dat is vol­gens mij een grot­er prob­leem dan de snelle beschik­baarheid van het aan­bod.

Althans dat is mijn inschat­ting. Maar ik ben natu­urlijk zoals elke zondag weer erg benieuwd naar jul­lie opvat­tin­gen. Dus hier­bij de vraag van van­daag:

vraag 8
Is het strea­men van boeken de oploss­ing tegen ontlez­ing?

Op de site van Emerce las ik de vol­gende reac­tie onder de aankondig­ing van het ini­ti­atief van Bruna: “Geweldige zet, miss­chien ga ik ein­delijk eens lezen.” Denk jij dat dit inder­daad een keer­punt gaat zijn in de dal­ende boekverkoop? Dat mensen weer mas­saal gaan lezen omdat ein­delijk al die klassiek­ers en andere best­sellers alti­jd online beschik­baar zijn? Of ben jij van mening dat ontlez­ing een onom­keer­bare ten­dens is? Of ten­min­ste toch een­t­je die niet via een boek­stream­ing­di­enst gekeerd kan wor­den. En wat zou dan wel een oploss­ing kun­nen zijn? Kom maar op met jul­lie mening en wie weet lukt het ons geza­men­lijk een betere oploss­ing te verzin­nen indi­en we allen denken dat stream­ing het niet gaat wor­den.

Alicia Martin
Ali­cia Mar­tin

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 750books – jaar 2015 – vraag 9 »

8 Comments

Geef een reactie