50books – jaar 2015 – vraag 9

Deze blog­post is deel 9 van 49 in de serie 50books — 2015

Op Insta­gram is sinds kort een account waarop tot nu toe 30 foto’s zijn gepost maar waar zich al 394K vol­gers op hebben geabon­neerd. Je zult geneigd zijn om te denken dat het een bek­ende arti­est of film­ster betre­ft. Maar niets is min­der waar. Het is een account waar­naar je foto’s kunt sturen met slechts één the­ma: sexy man­nen die onder­weg een boek lezen.

Vier zak­en vallen me op:

  1. Ik weet niet wan­neer het account geopend is, maar slechts 30 foto’s getu­igt niet van het feit dat er veel sexy man­nen zijn die onder­weg een boek lezen. Zou het aan­tal foto’s groeien wan­neer de restric­tie van ‘sexy’ wegge­lat­en zou wor­den? Zelf schaar ik me zeer zek­er niet onder de rubriek ‘sexy’, maar ik lees wel alti­jd wan­neer ik onder­weg ben. Hoogst­waarschi­jn­lijk zal het account voor nerdy man­nen die onder­weg een boek lezen in poten­tie best wel duizen­den foto’s oplev­eren maar zullen er weinig vol­gers zijn die het inter­es­sant vin­den.
  2. Komen we bij het ver­bi­jsterend aan­tal van 394.000(!!) vol­gers die zit­ten te wacht­en op meer foto’s van sexy man­nen die onder­weg een boek lezen. Wat heeft dit te beteke­nen? Ziet men graag sexy man­nen? Of is de com­bi­natie van een sexy man die een boek leest extra … eh, ja wat eigen­lijk? Opwindend? Of eerder zeldza­am? Hebben we hier te mak­en met vol­gers die hun boek-fetisj in vervulling zien gaan, of willen ze getu­ige zijn van een unieke com­bi­natie in de wereld van de lit­er­atu­ur, namelijk de zelden ver­toonde sit­u­atie van een sexy man die een boek leest? Ik ben er nog niet uit.
  3. Als laat­ste de andere restric­tie die me opviel bij het account is het gegeven dat een foto van een sexy man die onder­weg een eread­er leest niet voor pub­li­catie in aan­merk­ing komt. Het moet een boek zijn. Of althans een papieren exem­plaar want als ik de foto’s in wat meer detail bek­ijk lijkt het alsof er op een paar een sexy man staat die een tijd­schrift of krant leest. Maar in ieder geval geen elec­tro­n­is­che gad­get in han­den heeft. Zou dat min­der sexy zijn? Of zou het veel vak­er voorkomen dat sexy man­nen onder­weg in eread­ers verdiept zijn en wil dit account (zie de vorig pun­ten) toch vooral een rariteit­enk­abi­net zijn van die bij­zon­der moeil­ijk te van­gen gebeurte­nis dat een sexy man onder­weg vanaf papi­er leest?
  4. Dit­maal is het eens geen account dat de aan­dacht richt op sexy vrouwen. In welke hoedanigheid dan ook. Daar zijn er genoeg van.

Brengt ons bij de vraag van van­daag:

vraag 9
Wat en hoe lezen jul­lie onder­weg?

Wij van de #50books vra­gen doen niet zo moeil­ijk en leggen geen enkele restric­tie op. De voltal­lige redac­tie (me, myself and I) is deze keer vooral geïn­ter­esseerd of jul­lie iets lezen als je onder­weg bent van A naar B, en indi­en het antwo­ord (hopelijk) beves­ti­gend is dan zijn de ver­vol­gvra­gen natu­urlijk vooral wat jul­lie dan lezen (boeken, tijd­schriften en/of kran­ten) en hoe (van papi­er of op de eread­er). Vanzelf­sprek­end vin­den we het ook niet erg wan­neer iemand hele­maal niet leest onder­weg maar liev­er muziek luis­tert of graag uit het raam staart naar voor­bi­jgli­j­dende land­schap­pen. Is het dan omdat je teveel aflei­d­ing ondervin­dt van het lezen onder­weg of spe­len er andere zak­en mee die je het lezen onder­weg belet­ten?

Kom maar op met jul­lie inzendin­gen! En ja, een foto/selfie mag. Graag zelfs.

vraag9-2015

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 850books – jaar 2015 – vraag 10 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets