50books – jaar 2015 – vraag 9

Op Inst­agram is sinds kort een account waar­op tot nu toe 30 foto’s zijn gepost maar waar zich al 394K vol­gers op heb­ben gea­bon­neerd. Je zult geneigd zijn om te den­ken dat het een beken­de artiest of film­ster betreft. Maar niets is min­der waar. Het is een account waar­naar je foto’s kunt stu­ren met slechts één the­ma: sexy man­nen die onder­weg een boek lezen.

Vier zaken val­len me op:

  1. Ik weet niet wan­neer het account geo­pend is, maar slechts 30 foto’s getuigt niet van het feit dat er veel sexy man­nen zijn die onder­weg een boek lezen. Zou het aan­tal foto’s groei­en wan­neer de restric­tie van ‘sexy’ weg­ge­la­ten zou wor­den? Zelf schaar ik me zeer zeker niet onder de rubriek ‘sexy’, maar ik lees wel altijd wan­neer ik onder­weg ben. Hoogst­waar­schijn­lijk zal het account voor ner­dy man­nen die onder­weg een boek lezen in poten­tie best wel dui­zen­den foto’s ople­ve­ren maar zul­len er wei­nig vol­gers zijn die het inte­res­sant vinden.
  2. Komen we bij het ver­bijs­te­rend aan­tal van 394.000(!!) vol­gers die zit­ten te wach­ten op meer foto’s van sexy man­nen die onder­weg een boek lezen. Wat heeft dit te bete­ke­nen? Ziet men graag sexy man­nen? Of is de com­bi­na­tie van een sexy man die een boek leest extra … eh, ja wat eigen­lijk? Opwin­dend? Of eer­der zeld­zaam? Heb­ben we hier te maken met vol­gers die hun boek-fetisj in ver­vul­ling zien gaan, of wil­len ze getui­ge zijn van een unie­ke com­bi­na­tie in de wereld van de lite­ra­tuur, name­lijk de zel­den ver­toon­de situ­a­tie van een sexy man die een boek leest? Ik ben er nog niet uit.
  3. Als laat­ste de ande­re restric­tie die me opviel bij het account is het gege­ven dat een foto van een sexy man die onder­weg een erea­der leest niet voor publi­ca­tie in aan­mer­king komt. Het moet een boek zijn. Of althans een papie­ren exem­plaar want als ik de foto’s in wat meer detail bekijk lijkt het als­of er op een paar een sexy man staat die een tijd­schrift of krant leest. Maar in ieder geval geen elec­tro­ni­sche gad­get in han­den heeft. Zou dat min­der sexy zijn? Of zou het veel vaker voor­ko­men dat sexy man­nen onder­weg in erea­ders ver­diept zijn en wil dit account (zie de vorig pun­ten) toch voor­al een rari­tei­ten­ka­bi­net zijn van die bij­zon­der moei­lijk te van­gen gebeur­te­nis dat een sexy man onder­weg van­af papier leest?
  4. Dit­maal is het eens geen account dat de aan­dacht richt op sexy vrou­wen. In wel­ke hoe­da­nig­heid dan ook. Daar zijn er genoeg van.

Brengt ons bij de vraag van vandaag:

vraag 9
Wat en hoe lezen jul­lie onderweg?

Wij van de #50books vra­gen doen niet zo moei­lijk en leg­gen geen enke­le restric­tie op. De vol­tal­li­ge redac­tie (me, myself and I) is deze keer voor­al geïn­te­res­seerd of jul­lie iets lezen als je onder­weg bent van A naar B, en indien het ant­woord (hope­lijk) beves­ti­gend is dan zijn de ver­volg­vra­gen natuur­lijk voor­al wat jul­lie dan lezen (boe­ken, tijd­schrif­ten en/of kran­ten) en hoe (van papier of op de erea­der). Van­zelf­spre­kend vin­den we het ook niet erg wan­neer iemand hele­maal niet leest onder­weg maar lie­ver muziek luis­tert of graag uit het raam staart naar voor­bij­glij­den­de land­schap­pen. Is het dan omdat je teveel aflei­ding onder­vindt van het lezen onder­weg of spe­len er ande­re zaken mee die je het lezen onder­weg beletten?

Kom maar op met jul­lie inzen­din­gen! En ja, een foto/selfie mag. Graag zelfs.

vraag9-2015

~ ~ ~