50books – jaar 2015 – vraag 10

Deze blog­post is deel 10 van 49 in de serie 50books — 2015

In de boek­han­del1 waar ik gis­ter mijn inko­pen deed voor de Boe­ken­week viel het nog­al mee dit jaar. Ik doel op de vele nieu­we her­uit­ga­ven van oud werk. Je ziet het van­zelf­spre­kend voor­al rond de dagen dat men extra boek­ver­koop ver­wacht. De Boe­ken­week dus, maar ook met Sin­ter­klaas en Kerst­mis.

Voor mij is dit een klei­ne erger­nis. Vaak wordt deze oude wijn name­lijk in nieu­we zak­ken gepre­sen­teerd. Voor­al met bun­dels ver­za­meld werk of kor­te ver­ha­len kan dit mis­lei­dend zijn. Mijn hart maakt een klei­ne bui­te­ling van geluk wan­neer ik de naam van een favo­rie­te auteur ont­dek op een boek dat ik nog nooit eer­der hebt gezien. Opge­won­den begin ik erin te bla­de­ren tot­dat lang­zaam dui­de­lijk wordt dat ik het al eer­der heb gele­zen. Teleur­ge­steld zoek ik het jaar van oor­spron­ke­lij­ke uit­ga­ve op of lees de inlei­ding. De beves­ti­ging volgt dan snel. Niks nieuws onder de zon. Was ik er toch weer bij­na inge­tuind.

Want het is me helaas enke­le keren over­ko­men (moet ik met het schaam­rood op mijn kaken als boe­ken­wurm beken­nen) dat ik er pas bij thuis­komst ach­ter kwam een dub­bel exem­plaar te heb­ben aan­ge­schaft. Een enke­le keer was het een titel in het Engels ter­wijl ik de Neder­land­se ver­ta­ling had staan. Maar vaker zat ik opge­scheept met een her­druk in een nieu­we eigen­tijd­se kaft.

Inmid­dels heb ik er een zin­tuig voor ont­wik­keld om er niet meer in te trap­pen (hoe­wel ik altijd op mijn hoe­de moet blij­ven) maar ik moest er gis­ter­avond met­een aan den­ken toen ik de blog­post 34 very serious pro­blems only book­worms will under­stand onder ogen kreeg. Het was een ‘Aha-erleb­nis’ eer­ste klas. Wat te den­ken van: “Get­ting on the train and rea­li­sing you’ve left your book at home.” Of: “Pac­king books for a holi­day. No, four is not too many for a week.

Ja, ik weet het. Het zijn luxe-pro­ble­men. Maar toch. Als lief­heb­ber van boe­ken en lezen kan ik er flink last van heb­ben. En ik weet zeker dat ik niet de eni­ge ben. Wat de ant­woor­den op de vraag van van­daag hope­lijk gaan beves­ti­gen. Hier komt ie:

vraag 10:
Wat zijn de pro­ble­men waar jij last van hebt als boe­ken­wurm?

Ben jij zo iemand die nooit boe­ken uit­leent omdat je ze nooit of in het bes­te geval bescha­digd terug krijgt? Ver­val je na lezen van een goed boek in een lich­te depres­sie omdat je denkt nooit meer iets ver­ge­lijk­baars moois te lezen? Erger je je aan spel­fou­ten in een boek waar je veel geld aan hebt uit­ge­ge­ven? Of ben jij de mak­ke­lij­ke lezer die het alle­maal niet zoveel kan sche­len zolang er maar altijd iets te lezen is? Dub­bel boek in de kast? Och, gewoon vol­gen­de dag omrui­len. Uit­ge­leend boek terug met vou­wen en kof­fie­vlek­ken? Het ultie­me bewijs dat je een goe­de aan­be­ve­ling had gedaan!

Net zoals elke zon­dag ben ik weer erg benieuwd naar jul­lie inzen­din­gen. Maar geniet eerst van het mooie weer voor­dat je je teveel gaat erge­ren. Dat zou zon­de zijn.

vraag102015

~ ~ ~


 1. Sha­ring is Caring, dus bij deze meer details: <a href=“http://www.hijmanongerijmd.nl” target=“_blank” rel=“noopener”>Hijman Ongerijmd</a> te Arn­hem 

10 Replies to “50books – jaar 2015 – vraag 10”

 1. […] doe wei­nig mee aan de serie ’50Boeken’ (ik wei­ger nog steeds de Engel­se titel van de weke­lijk­se bloguit­no­di­ging van …. Laat staan twee weken ach­ter elkaar. Maar ik ben denk ik heel snel klaar deze week, dus ach, wat […]

  Beantwoorden

 2. […] is het ant­woord op vraag 10 van het blog­pro­ject #50books. #50books is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Na Mart­ha […]

  Beantwoorden

 3. […] vraagt Peter afge­lo­pen zon­dag in zijn tien­de #50books-vraag. Hij link­te daar­bij naar een site met 34 seri­eu­ze […]

  Beantwoorden

 4. Hier is mijn bij­dra­ge voor de tien­de vraag van dit jaar. O ja, let even op het niet sto­ren bord­je: http://www.drspee.nl/50books-ergernissen-van-een-boekenwurm/

  Beantwoorden

 5. Heeft een boe­ken­wurm wel pro­ble­men?
  Boe­ken zijn toch om te genie­ten?
  Toch kon ik er een paar beden­ken…
  http://www.liesbethvanberkel.com/50books-vraag-10-wat-zijn-de-problemen-waar-jij-last-van-hebt-als-boekenwurm/

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op Hendrik-Jan Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *