Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ontsnapt aan een onvoorstel­bare cat­a­strofe. Let­ter­lijk, in de zin dat schri­jvers en experts in hun boeken vergelijkin­gen trekken met een finan­ciële kern­ramp (‘melt­down’), of terug­gri­jpen op Bij­belse abstrac­ties als Armaged­don, het Einde der Tij­den. Opiniepeil­er Nad­him Zahawi en voor­ma­lig Cen­trale Bank-econoom Matthew Han­cock — bei­den nu Lager­huis­lid voor de Con­ser­vatieven — citeren in hun boek Mas­ters of Noth­ing: How The Crash Will Hap­pen Again Unless We Under­stand Human Nature bankiers die op het hoogtepunt van de paniek wapens kocht­en, ‘klaar om zich te ver­schansen in een bunker mocht de open­bare orde instorten’.
[p.35, Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers, Joris Luyendijk]

en ik moet denken aan wat ik las in Waanzin in de wereldlit­er­atu­ur door Pieter Steinz. In dit orig­inele Boeken­weekessay maakt Steinz een virtuele rondgang door het lit­eraire dol­huis en toont ons achtereen­vol­gens de zaal van de gesto­orde per­son­ages, de afdel­ing voor gesto­orde schri­jvers en de psy­chi­aterkamer. Bij de uit­gang aangekomen laat hij ons achter met de vol­gende over­peinz­ing:

Schri­jvend aan dit essay begon ik me af te vra­gen of niet eigen­lijk elke roman op een of andere manier over gek­te gaat […]
[p.56, Waanzin in de wereldlit­er­atu­ur, Pieter Steinz]

Nu is het boek van Joris Luyendijk over de finan­ciële wereld en de (nasleep) van de economis­che cri­sis verre van een roman te noe­men, maar de waanzin (bijvoor­beeld op de hec­tis­che beursvlo­er of met betrekking tot de absurde hoogte van risico’s en bonussen) is ook in dit boek nooit ver weg. Voor mij een zoveel­ste bewi­js (nadat ik eerder willekeurig een aan­tal boeken uit mijn kast had gehaald die allen ‘de stelling van Steinz’ beves­tig­den) dat waanzin toegevoegd kan wor­den aan het rijt­je van grote thema’s die aan elk meeslepend ver­haal ten grond­slag liggen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets