Alles is gekte

Deze avond lees ik:

[…] we zijn in 2008 ont­snapt aan een onvoor­stel­ba­re cata­stro­fe. Let­ter­lijk, in de zin dat schrij­vers en experts in hun boe­ken ver­ge­lij­kin­gen trek­ken met een finan­ci­ë­le kern­ramp (‘melt­down’), of terug­grij­pen op Bij­bel­se abstrac­ties als Arma­ged­don, het Ein­de der Tij­den. Opi­nie­pei­ler Nad­him Zaha­wi en voor­ma­lig Cen­tra­le Bank-eco­noom Mat­thew Han­cock — bei­den nu Lager­huis­lid voor de Con­ser­va­tie­ven — cite­ren in hun boek Mas­ters of Nothing: How The Crash Will Hap­pen Again Unless We Under­stand Human Natu­re ban­kiers die op het hoog­te­punt van de paniek wapens koch­ten, ‘klaar om zich te ver­schan­sen in een bun­ker mocht de open­ba­re orde instorten’.
[p.35, Dit kan niet waar zijn. Onder ban­kiers, Jor­is Luyendijk]

en ik moet den­ken aan wat ik las in Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur door Pie­ter Steinz. In dit ori­gi­ne­le Boe­ken­week­es­say maakt Steinz een vir­tu­e­le rond­gang door het lite­rai­re dol­huis en toont ons ach­ter­een­vol­gens de zaal van de gestoor­de per­so­na­ges, de afde­ling voor gestoor­de schrij­vers en de psy­chi­a­ter­ka­mer. Bij de uit­gang aan­ge­ko­men laat hij ons ach­ter met de vol­gen­de overpeinzing:

Schrij­vend aan dit essay begon ik me af te vra­gen of niet eigen­lijk elke roman op een of ande­re manier over gek­te gaat […]
[p.56, Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur, Pie­ter Steinz]

Nu is het boek van Jor­is Luy­en­dijk over de finan­ci­ë­le wereld en de (nasleep) van de eco­no­mi­sche cri­sis ver­re van een roman te noe­men, maar de waan­zin (bij­voor­beeld op de hec­ti­sche beurs­vloer of met betrek­king tot de absur­de hoog­te van risico’s en bonus­sen) is ook in dit boek nooit ver weg. Voor mij een zoveel­ste bewijs (nadat ik eer­der wil­le­keu­rig een aan­tal boe­ken uit mijn kast had gehaald die allen ‘de stel­ling van Steinz’ beves­tig­den) dat waan­zin toe­ge­voegd kan wor­den aan het rij­tje van gro­te thema’s die aan elk mee­sle­pend ver­haal ten grond­slag liggen.

~ ~ ~