50books – jaar 2015 – vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de eerste dag van de Boeken­week liep ik ’s ocht­ends om 9:30 uur de boek­winkel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inkopen te doen. Een half uurt­je lat­er vertrok ik met een flinke stapel waaron­der het boeken­weekgeschenk door Dim­itri Ver­hulst en het boeken­weekessay door Pieter Steinz. Thuis­gekomen begon ik meteen te lezen in Waanzin in de wereldlit­er­atu­ur door Steinz en op maandag ver­wees ik er naar in een kort blog­je met de titel Alles is gek­te. Van­daag wil ik er opnieuw aan­dacht op ves­ti­gen. En opnieuw is dat van­wege de prikke­lende opmerk­ing die hij maakt op het einde van zijn essay:

Schri­jvend aan dit essay begon ik me af te vra­gen of niet eigen­lijk elke roman op een of andere manier over gek­te gaat […]
[p.56, Waanzin in de wereldlit­er­atu­ur, Pieter Steinz]

Hij toetst deze ‘stelling’ door allereerst een top 10 van boeken die hij ooit heeft opgesteld aan een nad­er onder­zoek te onder­w­er­pen, en wat blijkt? Alle­maal vol­doen ze op de een of andere manier aan het cri­teri­um dat er gek­te aan ten grond­slag ligt (bijvoor­beeld de waanzin van de oor­log, doorge­draaide per­son­ages of een kranzin­nige plot). Ook wan­neer hij willekeurig andere boeken­li­jsten onder de loep neemt komt hij tot dezelfde con­clusie. Met als enige uit­zon­der­ing de boeken van Jane Austen.

De meeste goede boeken hebben op z’n minst een beet­je gek­te nodig — is het niet in het ver­haal, dan toch zek­er in de taal (denk aan James Joyce’ Ulysses of Georges Perecs roman zon­der e’s ’t Man­co).
[p.57, Waanzin in de wereldlit­er­atu­ur, Pieter Steinz]

Nieuws­gierig gewor­den besloot ik zelf een tien­tal boeken uit mijn verza­mel­ing te kiezen en ze tegen deze stelling te houden. Miss­chien zal het voor som­mi­gen geen ver­rass­ing zijn, maar inder­daad, de waanzin kwam er over­al in ver­schil­lende vorm terug. Ik vind dit een erg fascinerende ont­dekking van Steinz. En ik vraag me af waarom dit nooit eerder iemand was opgevallen?

Of zou het niet klop­pen? Is het the­ma van waanzin te alge­meen en kun je het over­al op toepassen? Maar dat is bij andere grote thema’s zoals bijvoor­beeld liefde toch ook het geval? Het kan natu­urlijk ook zo zijn dat Steinz (net als ikzelf blijk­baar) een onbe­wuste voor­liefde heeft voor boeken waar een schroe­f­je aan los zit.  Ik ben daarom benieuwd wat jul­lie mening is. Dus hier­bij de vraag voor deze week:

vraag 11:
Wat is de uitkomst wan­neer je de ‘stelling van Steinz’ toepast op willekeurig 10 boeken uit je verza­mel­ing?

Graag zou ik zien dat jul­lie max­i­maal 10 boeken willekeurig uit de boekenkast trekken en per titel aangegeven waarom deze wel of niet past bin­nen de opge­wor­pen stelling door Pieter Steinz dat ‘eigen­lijk elke roman op een of andere manier over gek­te gaat’. Opgeteld zouden de steekproeven die jul­lie ieder voor zich gaan doen een beter beeld geven of er een kern van waarheid in zit. Voel je vrij om aan te geven hoe je waanzin definieert bij elke gekozen titel. Indi­en je de stelling onzin vin­dt mag je dit vanzelf­sprek­end ook aangeven. Probeer dan wel te omschri­jven waarom je het er niet mee eens bent.

Zoals alti­jd wens ik jul­lie weer veel plezi­er en kijk ik uit naar de inzendin­gen. En laat je niet gek mak­en op deze gri­jze zondag.

vraag201511

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1050books – jaar 2015 – vraag 12 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets