50books – jaar 2015 – vraag 11

Op de eer­ste dag van de Boe­ken­week liep ik ’s och­tends om 9:30 uur de boek­win­kel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inko­pen te doen. Een half uur­tje later ver­trok ik met een flin­ke sta­pel waar­on­der het boe­ken­week­ge­schenk door Dimi­tri Ver­hulst en het boe­ken­week­es­say door Pie­ter Steinz. Thuis­ge­ko­men begon ik met­een te lezen in Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur door Steinz en op maan­dag ver­wees ik er naar in een kort blogje met de titel Alles is gek­te. Van­daag wil ik er opnieuw aan­dacht op ves­ti­gen. En opnieuw is dat van­we­ge de prik­ke­len­de opmer­king die hij maakt op het ein­de van zijn essay:

Schrij­vend aan dit essay begon ik me af te vra­gen of niet eigen­lijk elke roman op een of ande­re manier over gek­te gaat […]
[p.56, Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur, Pie­ter Steinz]

Hij toetst deze ‘stel­ling’ door aller­eerst een top 10 van boe­ken die hij ooit heeft opge­steld aan een nader onder­zoek te onder­wer­pen, en wat blijkt? Alle­maal vol­doen ze op de een of ande­re manier aan het cri­te­ri­um dat er gek­te aan ten grond­slag ligt (bij­voor­beeld de waan­zin van de oor­log, door­ge­draai­de per­so­na­ges of een kran­zin­ni­ge plot). Ook wan­neer hij wil­le­keu­rig ande­re boe­ken­lijs­ten onder de loep neemt komt hij tot dezelf­de con­clu­sie. Met als eni­ge uit­zon­de­ring de boe­ken van Jane Austen.

De mees­te goe­de boe­ken heb­ben op z’n minst een beet­je gek­te nodig — is het niet in het ver­haal, dan toch zeker in de taal (denk aan James Joy­ce’ Ulys­ses of Geor­ges Perecs roman zon­der e’s ’t Man­co).
[p.57, Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur, Pie­ter Steinz]

Nieuws­gie­rig gewor­den besloot ik zelf een tien­tal boe­ken uit mijn ver­za­me­ling te kie­zen en ze tegen deze stel­ling te hou­den. Mis­schien zal het voor som­mi­gen geen ver­ras­sing zijn, maar inder­daad, de waan­zin kwam er over­al in ver­schil­len­de vorm terug. Ik vind dit een erg fas­ci­ne­ren­de ont­dek­king van Steinz. En ik vraag me af waar­om dit nooit eer­der iemand was opgevallen?

Of zou het niet klop­pen? Is het the­ma van waan­zin te alge­meen en kun je het over­al op toe­pas­sen? Maar dat is bij ande­re gro­te thema’s zoals bij­voor­beeld lief­de toch ook het geval? Het kan natuur­lijk ook zo zijn dat Steinz (net als ikzelf blijk­baar) een onbe­wus­te voor­lief­de heeft voor boe­ken waar een schroef­je aan los zit.  Ik ben daar­om benieuwd wat jul­lie mening is. Dus hier­bij de vraag voor deze week:

vraag 11:
Wat is de uit­komst wan­neer je de ‘stel­ling van Steinz’ toe­past op wil­le­keu­rig 10 boe­ken uit je verzameling?

Graag zou ik zien dat jul­lie maxi­maal 10 boe­ken wil­le­keu­rig uit de boe­ken­kast trek­ken en per titel aan­ge­ge­ven waar­om deze wel of niet past bin­nen de opge­wor­pen stel­ling door Pie­ter Steinz dat ‘eigen­lijk elke roman op een of ande­re manier over gek­te gaat’. Opge­teld zou­den de steek­proe­ven die jul­lie ieder voor zich gaan doen een beter beeld geven of er een kern van waar­heid in zit. Voel je vrij om aan te geven hoe je waan­zin defi­ni­eert bij elke geko­zen titel. Indien je de stel­ling onzin vindt mag je dit van­zelf­spre­kend ook aan­ge­ven. Pro­beer dan wel te omschrij­ven waar­om je het er niet mee eens bent.

Zoals altijd wens ik jul­lie weer veel ple­zier en kijk ik uit naar de inzen­din­gen. En laat je niet gek maken op deze grij­ze zondag.

vraag201511

~ ~ ~

5 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 11”

  1. Oeps… heel wat van de wer­ken en schrij­vers die in zijn over­zicht staan heb ik gele­zen en heb ik en nog meer die ook per­fect in dat plaat­je zou­den pas­sen. Zou dat iets over mijn geest zeg­gen dan of meer over het feit dat hij met zijn stel­ling wel­eens gelijk zou kun­nen heb­ben. Ove­ri­gens zijn er ook heel wat heden­daag­se romans hoor waar­van je direct iets hebt, com­pleet gestoord. Tir­za, om er maar een­tje te noe­men of De maagd Mari­no… heel wat thril­lers ook om maar te zwij­gen van romans over liefde…

Reacties zijn uitgeschakeld.