Een nieuwe poging

Deze blog­post is deel 2 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Vogelt­je, wat klim je hoog schreef ik zater­dag. Zomaar een blog­je tussendoor over een boomk­lever die ik plots zag vanu­it mijn studeerkamer. Van­daag las ik:

Togeth­er they watch a tree creep­er ascend the trunk of an aspen, curl­ing round and round in a helix. “There is much com­fort and strenght,” Sten­falk mus­es, “to be found in birds.”
[p.165, Ship of The­seus, V.M. Stra­ka]

boomklever

Alweer ruim een jaar gele­den ben ik hopeloos ver­strikt ger­aakt in het nieuwe project van J.J. Abrams, S. genaamd. In grote lij­nen komt het er op neer dat S. gevor­md wordt door een boek met de titel Ship of The­seus dat geschreven zou zijn door V.M. Stra­ka. Het jaar van uit­gave is 1949.

We mogen er gerust van uit gaan dat dit boek nooit bestaan heeft (althans dat is mijn voor­lop­ige con­clusie), maar uit­slui­tend is geschreven (door Doug Dorst) als basison­derdeel voor dit veelom­vat­tende project. Het boek is (zoge­naamd) voorzien van een inlei­d­ing door F.X. Caldeira die het man­u­script van dit laat­ste werk door V.M. Stra­ka haast bij toe­val in han­den heeft gekre­gen. In deze inlei­d­ing wordt uiteengezet dat Stra­ka een suc­cesvol schri­jver was maar wiens iden­titeit bij slechts weini­gen bek­end zou zijn. Caldeira geeft aan dat Stra­ka dood zou zijn (ver­mo­ord?) hoewel zijn lichaam nooit gevon­den is. Wat natu­urlijk aller­lei vra­gen doet oproepen.

In het project S. wordt het boek geleverd als zou het een exem­plaar van de uni­ver­siteits­bib­lio­theek zijn. Er staan stem­pels in van de data waarop het boek is uit­geleend en op de rug is een plakkert­je met info hoe het boek is gerubriceerd. Erg authen­tiek alle­maal.

En het gaat nog verder. Al vanaf de eerste bladz­i­jde (inclusief de inlei­d­ing) wemelt het van de aan­tekenin­gen in de kantli­jn. Ze zijn van een stu­dent (Eric) die obsessief onder­zoek doet naar V.M. Stra­ka en grote twi­jfels heeft bij dit laat­ste boek en de rol die Caldeira speelt. Blijk­baar leent hij het boek niet om mee te nemen maar leest hij het in de bieb waar hij het op een geheime plek bewaard. Daar wordt het gevon­den door een stu­dente (Jen) die er ver­vol­gens haar eigen aan­tekenin­gen in gaat zetten. Op deze manier ontstaat er zelfs een con­ver­sa­tie tussen de twee die verder gaat dan gek­lieder in de kantli­jn. Het boek zit vol met briefkaarten, brief­jes, knipsels en zelfs een beschreven servet.

Prob­lema­tisch is dat het niet mee­valt om te onder­schei­den hoe de com­mentaren in de marge gelezen moeten wor­den. Ze zijn namelijk niet alle­maal op het­zelfde tijd­stip geschreven. Er zit­ten ver­schil­lende lagen in, waar­bij de gehanteerde kleuren wel iets van hou­vast geven maar het toch teveel infor­matie tegelijk is. Zek­er met de ontel­bare ver­wi­jzin­gen naar andere boeken of betekenisvolle gebeurtenis­sen en een con­stante stroom van com­plot­the­o­rieën over wie er nu wel of niet achter de iden­titeit of dood van Stra­ka zit­ten.

Ik liep dus na een hon­derd­tal pagina’s vast omdat ik alles in één keer wilde lezen. Daar­door ver­loor ik het overzicht.

Gis­te­rocht­end (ja, ik heb een paar daag­jes vrij) ben ik echter opnieuw begonnen omdat het boek me bli­jft fascineren. Al die tijd heeft het op mijn bureau gele­gen alsof het wist dat het slechts een kwest­ie van tijd was voor­dat ik het weer zou openslaan.

Mijn aan­pak is nu als vol­gt:

 • allereerst ga ik het ver­haal lezen zoals het door V.M. Stra­ka zou zijn opgetek­end;
 • daar­na ga ik de inlei­d­ing door Caldeira opnieuw bestud­eren plus alle voet­noten die hij opgenomen heeft;
 • als laat­ste ga ik proberen de aan­tekenin­gen door de twee stu­den­ten te lezen in de tijdsvol­go­rde die ik gevon­den heb op de site Thoughts on S.:
  • Pen­cil – Eric’s notes when he was young, before he met Jen.
  • Black (Eric), blue (Jen) – Jen and Eric first meet and begin their dis­cus­sions.
  • Green (Eric), red (Jen) – Jen and Eric’s rela­tion­ship deep­ens
  • Red (Eric), pur­ple (Jen) – Jen and Eric share deep­er details of Stra­ka and each oth­er
  • Black (Eric), black (Jen) – final col­ors used

Op deze manier moet het me gaan lukken. En mocht ik opnieuw in een lees­dip ger­ak­en dan zijn daar alti­jd de vogels nog voor ‘com­fort and strenght’.

nieuwepoging

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Zie ginds komt de boot van The­seus

Geef een reactie