Woensdag, 18 maart 2015

Intu­ï­tief gezien

Van­och­tend ging ik stem­men. Op de keu­ken­ta­fel lag een enve­lop met daar­in twee stem­kaar­ten en een bege­lei­den­de brief. Er werd uit­ge­legd dat één kaart was bedoeld voor de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten en de ande­re voor het Water­schap. Dit was ook dui­de­lijk aan­ge­ge­ven op de kaar­ten zelf. In de brief stond ver­der ver­meld dat ik niet moest ver­ge­ten om de een of ande­re vorm van iden­ti­teits­be­wijs mee te nemen. Ik koos voor mijn paspoort.

Onder­weg naar het stem­bu­reau pro­beer­de ik voor mezelf uit te maken onder welk Water­schap mijn huis­adres zou val­len, want de regio Arn­hem is ver­deeld over maar liefst drie van deze water­schap­pen. Ik gok­te voor Rivie­ren­land. En dat bleek goed te zijn zo kreeg ik later te horen en te zien.

Bij de lage­re school aan­ge­ko­men waar ik al vele jaren ga stem­men ston­den bor­den opge­steld die aan­ga­ven dat het gebouw van­daag dienst deed als stem­bu­reau. Bin­nen zaten de gebrui­ke­lij­ke vrij­wil­li­gers ach­ter een rij tafels. Tegen inle­ve­ring van mijn stem­kaar­ten en na con­tro­le van mijn pas­poort kreeg ik twee stem­for­mu­lie­ren. In een open hok­je maak­te ik mijn keu­ze met hulp van een rood pot­lood. De stem­for­mu­lie­ren vouw­de ik weer terug in hun oor­spron­ke­lij­ke staat. Wat nog niet meeviel.

Bij de tafels ston­den twee stem­bus­sen. Een groe­ne en een blau­we. De twee stem­for­mu­lie­ren had­den elk een kleur­aan­dui­ding. Een­tje was blauw. En een­tje was groen. Ik gooi­de het groe­ne stem­for­mu­lier in de groe­ne stem­bus. Daar­na het blau­we stem­for­mu­lier in de blau­we stem­bus. Goed gere­geld dacht ik, en met een wel­ge­meen­de groet nam ik afscheid van de vrij­wil­li­gers en liep met een omweg naar huis van­we­ge het mooie weer.

Een­maal weer thuis lees ik op het live­blog van NRC dat het toch alle­maal niet mee­valt met die twee stemformulieren:

Nu heb ik zelf regel­ma­tig pro­ble­men met het uit elkaar hou­den van groen en blauw maar juist van­daag niet bij de stem­for­mu­lie­ren. En een­maal dicht­ge­vou­wen is het eigen­lijk hele­maal niet meer belang­rijk te weten of het stem­for­mu­lier nu voor de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten was of voor het Water­schap. Dan telt alleen de kleur nog maar. Blauw gaat in blauw. Groen gaat in groen. Dat zou intu­ï­tief gezien geen pro­ble­men moe­ten opleveren.

Geef een antwoord