50books – jaar 2015 – vraag 12

Op zoek naar een citaat voor een nog af te ron­den blog­post pak­te ik gis­ter het boek Aeneïs door Ver­gi­li­us uit mijn ver­za­me­ling en begon te bla­de­ren. Na eni­ge wor­ste­ling kreeg ik het rit­me van de in hexa­me­ters beschre­ven ver­tel­ling te pak­ken en liet me mee­voe­ren naar een lang ver­vlo­gen tijd:

‘k Zing den krijg en den man die het eerst, van Tro­je, als balling,
Door het Nood­lot geleid, naar Ita­lië kwam en de kusten
Van het Lavi­ni­sche rijk; veel werd hij, ter zee en te lande,
Door het geweld van de Goden geslin­gerd, om ’t wrok­ken der wreede
Juno; veel leed hij in strijd, bij het stich­ten der stad, toen hij zijne
Goden, met zich, in Lati­um bracht: van het volk der Latijnen
D’Oor­sprong, der vaders van Alba, der sta­ti­ge muren van Rome.
[p.1, De Aen­eis van Publi­us Ver­gi­li­us Maro, Metrisch ver­taald door P.W. de Koning]

Toen ik gevon­den had wat ik zocht (het bleek toch anders te zijn dan ik gedacht had) ging ik, nieuws­gie­rig gewor­den door het archa­ï­sche taal­ge­bruik te rade uit wel­ke tijd de tekst stam­de. Dus niet de oor­spron­ke­lij­ke tekst (die is geschre­ven tus­sen 30 en 19 vóór Chris­tus), maar de uit­ga­ve die ik in mijn han­den had. Het bleek dat  P.W. de Koning zich bij zijn ver­ta­ling geba­seerd had op een uit­ga­ve in het Latijns uit 1876 door de Frans­man E. Benoist. Omdat ook deze inlei­ding niet bijs­ter modern klonk (Geen vak­man zijn­de, moest ik wel zoo’n beet­je op de woor­den des mees­ters zwe­ren) keek ik op het titelblad:

AMSTERDAM
P.N. VAN KAMPEN & ZOON
1915

1915! Ik had een boek in bezit dat pre­cies 100 jaar oud was. Hiep Hiep Hoe­ra! Nadat de feest­vreug­de een beet­je was gezakt onder­wierp ik de boe­ken in mijn kast vluch­tig aan een nade­re inspec­tie om na te gaan of ik wel­licht nog oude­re exem­pla­ren had staan. Dat bleek niet het geval te zijn. Althans ik heb tot nu toe niets kun­nen vin­den. Het brengt me wel tot de vraag voor vandaag:

vraag 12:
Wat is het oud­ste boek in jouw verzameling?

Ben jij zo iemand die regel­ma­tig anti­qua­ri­a­ten of boek­mark­ten bezoekt in de hoop een ori­gi­ne­le eer­ste druk of anders­zins zeld­za­me uit­ga­ve te vin­den? Of heb jij via via de beschik­king gekre­gen over boe­ken die al uit­ge­ge­ven waren toen jij nog het levens­licht moest aan­schou­wen? Laat ons weten wie bij jou de rang­lijst aan­voert van het oud­ste boek in de kast en doe er als het kan een mooie foto bij en het ver­haal hoe het in je bezit is gekomen.

Mocht je hele­maal geen oude boe­ken heb­ben staan dan ben ik natuur­lijk ook zeer nieuws­gie­rig hoe dat komt. Heb je moei­te met het geda­teer­de taal­ge­bruik? Of wil je lie­ver niet van die ouwe meuk in de kast omdat het niet past bij je strak­ke interieur?

Wat de rede­nen ook zijn waar­om jul­lie wel of niet oude boe­ken in je kast hebt staan, ik ben er zoals elke zon­dag weer benieuwd naar.

image1

~ ~ ~