50books – jaar 2015 – vraag 12

Deze blog­post is deel 12 van 49 in de serie 50books — 2015

Op zoek naar een citaat voor een nog af te ron­den blog­post pak­te ik gis­ter het boek Aeneïs door Vergilius uit mijn verza­mel­ing en begon te bladeren. Na enige worstel­ing kreeg ik het ritme van de in hexa­m­e­ters beschreven vertelling te pakken en liet me meevo­eren naar een lang vervlo­gen tijd:

k Zing den kri­jg en den man die het eerst, van Tro­je, als balling,
Door het Nood­lot geleid, naar Ital­ië kwam en de kusten
Van het Lavinis­che rijk; veel werd hij, ter zee en te lande,
Door het geweld van de Goden ges­lingerd, om ’t wrokken der wreede
Juno; veel leed hij in stri­jd, bij het sticht­en der stad, toen hij zijne
Goden, met zich, in Latium bracht: van het volk der Lati­j­nen
D’Oorsprong, der vaders van Alba, der statige muren van Rome.
[p.1, De Aeneis van Pub­lius Vergilius Maro, Metrisch ver­taald door P.W. de Kon­ing]

Toen ik gevon­den had wat ik zocht (het bleek toch anders te zijn dan ik gedacht had) ging ik, nieuws­gierig gewor­den door het archaïsche taal­ge­bruik te rade uit welke tijd de tekst stamde. Dus niet de oor­spronke­lijke tekst (die is geschreven tussen 30 en 19 vóór Chris­tus), maar de uit­gave die ik in mijn han­den had. Het bleek dat  P.W. de Kon­ing zich bij zijn ver­tal­ing gebaseerd had op een uit­gave in het Lati­jns uit 1876 door de Frans­man E. Benoist. Omdat ook deze inlei­d­ing niet bijster mod­ern klonk (Geen vak­man zijnde, moest ik wel zoo’n beet­je op de woor­den des meesters zweren) keek ik op het titel­blad:

AMSTERDAM
P.N. VAN KAMPEN & ZOON
1915

1915! Ik had een boek in bez­it dat pre­cies 100 jaar oud was. Hiep Hiep Hoera! Nadat de feestvreugde een beet­je was geza­kt onder­wierp ik de boeken in mijn kast vluchtig aan een nadere inspec­tie om na te gaan of ik wellicht nog oud­ere exem­plaren had staan. Dat bleek niet het geval te zijn. Althans ik heb tot nu toe niets kun­nen vin­den. Het brengt me wel tot de vraag voor van­daag:

vraag 12:
Wat is het oud­ste boek in jouw verza­mel­ing?

Ben jij zo iemand die regel­matig anti­quar­i­at­en of boek­mark­ten bezoekt in de hoop een orig­inele eerste druk of ander­szins zeldzame uit­gave te vin­den? Of heb jij via via de beschikking gekre­gen over boeken die al uit­gegeven waren toen jij nog het lev­enslicht moest aan­schouwen? Laat ons weten wie bij jou de ran­gli­jst aan­vo­ert van het oud­ste boek in de kast en doe er als het kan een mooie foto bij en het ver­haal hoe het in je bez­it is gekomen.

Mocht je hele­maal geen oude boeken hebben staan dan ben ik natu­urlijk ook zeer nieuws­gierig hoe dat komt. Heb je moeite met het geda­teerde taal­ge­bruik? Of wil je liev­er niet van die ouwe meuk in de kast omdat het niet past bij je strakke interieur?

Wat de rede­nen ook zijn waarom jul­lie wel of niet oude boeken in je kast hebt staan, ik ben er zoals elke zondag weer benieuwd naar.

image1

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1150books – jaar 2015 – vraag 13 »

13 Comments

Ik heb nauwelijks oude boeken. Een boek­je uit een nalaten­schap: De sluik­er, door W. Schip­pers uit 1931, een boek van ‘A.J.’ (Lodewijk van Deyssel) met drie stukken over Mul­tat­uli uit 1922, een Bloem­lez­ing uit het ver­hal­end proza van J.A. Alberd­ingk Thi­jm uit 1909, een edi­tie Verza­melde Werken van Mul­tat­uli uit 1907, dat is het wel zo’n beet­je. Na enig spit­ten blijkt dan toch het oud­ste boek: Lev­en van Spin­osa van J. Colerus, in een edi­tie van 1880. Hierover schreef ik al eens: http://foxxblok.blogspot.nl/2013/04/leven-van-spinosa.html

Van­daag weer voor de zoveel­ste keer doende geweest met het vullen van doze met boeken waar­van ik afscheid moet nemen.
Alle kas­ten zijn over­vol en langs de muren stape­len de boeken zich op als woek­erende klimop.
Moeil­ijk is het. Elk boek dat door mijn han­den gaat roept herin­ner­in­gen op van aankoop, leesgenot, besprek­ing …
Het meest lastige is dat ik mijn boeken hoer naar de Franse Emmaüs zal bren­gen. De ‚meeste Fransen in deze regio zijn al geen grote lez­ers, laat staan van Ned­er­landse uit­gaven.
http://hermanlinde.blogspot.fr/2015/03/wat-is-het-oudste-boek-in-mijn.html

Geef een reactie