Dankzij de poetsvrouw

Omdat de poets­vrouw iede­re don­der­dag komt, en omdat ik vori­ge week don­der­dag vrij was, moest ik het huis uit. Zo werkt zij dat. Ik vond het wel een goed idee om de bieb in Arn­hem eens te gaan bezoe­ken. Om mezelf een hou­ding te geven toen ik daar een­maal was besloot ik ter­stonds lid te wor­den nadat ik een aan­tal jaren ver­zaakt had. Een paar uur later liep ik opge­to­gen terug naar mijn auto met een hele sta­pel boe­ken onder de arm waar­voor ik hele­maal geen tijd had om ze te lezen. Geluk­kig had ik vrij­dag ook nog vrij.

Het eer­ste boek waar­voor mij de tijd ont­brak om het te lezen was Edu­ca­ti­on of the Sen­ses, deel 1 uit de serie The Bour­geois Expe­rien­ce — Vic­to­ria to Freud geschre­ven door de his­to­ri­cus Peter Gay. De tota­le serie bestaat uit 5 delen en ondanks dat ik daar zeker geen tijd voor heb ga ik ze bin­nen­kort alle­maal één voor één in huis halen. Cen­traal onder­werp van de serie is een alom­vat­ten­de stu­die naar ’the Euro­pean and Ame­ri­can midd­le clas­ses from the 1820s to the out­break of World War I’.

Deel 1 begint aller­eerst met een poging om ‘bour­geoi­sie’ te defi­ni­ë­ren. Con­clu­sie: dat valt nog niet mee. Daar­na wordt Mabel Todd Loomis opge­voerd. Zij was een vrij­ge­voch­ten vrouw die een flin­ke sta­pel dag­boe­ken heeft nage­la­ten waar­in zij nauw­ge­zet maar wel cryp­tisch geco­deerd ver­slag doet van haar sek­su­e­le leven als getrouw­de vrouw en min­na­res. Vol­gens Peter Gay, een groot fan van Freud en aan­han­ger van de psy­cho­his­to­ry, is haar ver­haal ’though excep­ti­o­nal in many ways’ een weer­spie­ge­ling van ’the yearnings and pas­si­ons of count­less others in the nineteenth century’.

In hoe­ver­re de vol­gen­de con­sta­te­ring door Gay een weer­spie­ge­ling is van zijn eigen opvat­tin­gen over het huwe­lijk is iets wat ik me dan weer afvraag door­dat er in de voor­gaan­de blad­zij­des zo vaak gespro­ken wordt over pro­jec­tie en onder­druk­te emoties:

Mar­ria­ge, far from dim­ming the Tod­ds’ sexu­al ardor, or redu­cing it to pleasant, drow­sy mono­to­ny, only enhan­ced it.
[p.81, Edu­ca­ti­on of the Sen­ses, Peter Gay]

 IMG_3786

With this book, Peter Gay begins a pro­ject of enor­mous sco­pe and ima­gi­na­ti­on: a mul­ti-volu­me stu­dy of the Euro­pean and Ame­ri­can midd­le clas­ses from the 1820s to the out­break of World War I. The Bour­geois Expe­rien­ce will even­tu­al­ly com­pri­se at least five volu­mes as Gay explo­res the much-neglec­ted but all-impor­tant role that human dri­ves and emo­ti­ons play­ed in the sha­ping of Vic­to­ri­an cul­tu­re. This volu­me, Edu­ca­ti­on of the Sen­ses, focu­ses on sexu­a­li­ty and will be fol­lo­wed by The Ten­der Pas­si­on, which will cen­ter on the ran­ge of Vic­to­ri­an atti­tu­des and appro­a­ches to love. Later volu­mes will dis­cuss the way the bour­geoi­sie dealt with aggres­si­on and con­flict. This is, in the author’s words, “his­to­ry infor­med by psy­cho­ana­ly­sis” — a bold scho­lar­ly ven­tu­re that pro­mi­ses an unpa­ral­leled view into the inner life of an end­les­sly fas­ci­na­ting culture.

~ ~ ~


Reacties

 1. Anna

  Lijkt me hele inte­res­san­te lec­tuur. Al zal je er onge­twij­feld je hoofd goed moe­ten bijhouden…Ik ben benieuwd want onge­twij­feld gaan we je vor­de­rin­gen kun­nen mee­vol­gen op jouw blog of ik zou me al heel sterk moe­ten ver­gis­sen 😉 Tot lees…

  1. Peter Pellenaars

   Het is inder­daad zowel inte­res­san­te als ste­vi­ge kost. Maar dat vind ik in de mees­te geval­len een uit­da­gen­de combinatie 😉

 2. weerzinwekkend

  Altijd als ik jouw blogs lees, denk ik: die man heeft meer uren in een dag! (of: wat is die man pro­duc­tief, hoe krijgt ‘ie het voor elkaar?) Nu snap ik het: een poets­vrouw is het geheim. Nee. Toch heb ik daar totáál geen zin in. Iemand die in m’n huis door m’n spul­len gaat. Dan maar wat min­der uren…zucht. (en eh.. ja.. interessant..)

  1. Peter Pellenaars

   Mijn ‘geheim’ is sim­pel maar doel­tref­fend: focus op wat je het lief­ste doet en offer daar de rest aan op. Er is altijd een prijs die je moet (wil­len) beta­len. En in dit geval hoort daar ook bij dat er iemand door mijn spul­len gaat.