50books – jaar 2015 – vraag 13

Deze blog­post is deel 13 van 49 in de serie 50books — 2015

Wan­neer ik door mijn boekverza­mel­ing ga, dan valt me op dat ik alle boeken die ik ooit tij­dens mijn jeugd­jaren heb aangeschaft door de jaren heen heb weggedaan. De stripverza­mel­ing die ik zorgvuldig had opge­bouwd heb ik in een opwelling aan een neef­je of nicht­je gegeven toen ik er op uit­gekeken was. Jeugdlit­er­atu­ur is op een zelfde manier verdeeld over jon­gere fam­i­liele­den of achterge­bleven tij­dens enkele ver­huizin­gen. Veel spi­jt heb ik daar nooit van gehad en ook nu voel ik geen behoefte om de boeken die ik vóór mijn zestiende las opnieuw te lezen.

Er is echter één uit­zon­der­ing.

In het eerste jaar van de mid­del­bare school (in mijn geval de brugk­las voor HAVO/VWO) was het ver­plicht om de Grote Bosat­las te kopen. Die heb ik nog steeds. Al vanaf de eerste dag dat dit boek een plek­je kreeg op mijn slaap­kamer waar ik ook alti­jd mijn huiswerk ging mak­en had het een haast magis­che aantrekkingskracht op mij. Moest ik mezelf er in veel gevallen toe zetten om de andere studieboeken open te slaan, bij deze atlas was dat com­pleet anders. Elke avond kon ik er voor mijn gevoel uren in bladeren en elke keer weer ont­dek­te ik nieuwe din­gen. Alsof ik inder­daad echt op werel­dreis was.

Wat ik ook al snel ging doen was om tij­dens het lezen van fic­tie de atlas erbij te pakken om te zien waar het ver­haal zich afspeelde indi­en er ver­wezen werd naar in ’t echt bestaande plaat­sen. Dat gaf voor mij een extra dimen­sie aan de avon­turen die beschreven wer­den. Alsof ik er nog meer bij betrokken was. Op deze manier nam ook mijn topografis­che ken­nis zien­dero­gen toe zon­der dat ik er ogen­schi­jn­lijk veel moeite voor hoefde te doen.

Het is iets waar ik me tegen­wo­ordig nog steeds in kan ver­liezen. Maar dan zon­der de Grote Bosat­las. Inmid­dels heb ik de beschikking over The Atlas of Lit­er­a­ture en natu­urlijk inter­net voor mijn lit­eraire ont­dekkingsreizen. Gecom­bi­neerd geeft mij dat zoveel gede­tailleerde infor­matie dat ik mezelf iedere keer opnieuw moet dwin­gen terug te gaan naar het boek wat ik aan het lezen was. Zek­er wan­neer ik terechtkom op plaat­sen waar ik zelf al eens ben geweest. Dat is dan een zoveel­ste dimen­sie die de leeser­var­ing nog intenser maakt.

En zo komen we langza­am bij de vraag van deze zondag.

Op de Book­blog sec­tie van The Guardian zag ik dat er een spe­ciale rubriek is getiteld Read­ing Amer­i­can cities. Het idee is dat zow­el redac­teuren als lez­ers boeken of boek­frag­menten kun­nen ver­melden die zich afspe­len in de ges­e­lecteerde ste­den. Zo onstaat een lit­eraire stads­gids die het voor lit­er­atu­urliefheb­bers makke­lijk maakt om een stad op een unieke manier te leren ont­dekken. En nu vroeg ik me af of wij ook niet zoi­ets (in het klein) kon­den doen.

vraag 13:
Welke boeken en/of schri­jvers ken jij die te mak­en hebben met jouw woon- of geboorteplaats?

Graag zou ik zien of je een lijst­je kunt opstellen van boeken en/of schri­jvers die een link hebben naar de plaats waar je nu woont of waar je geboren bent. Wellicht dat het onbek­end gebied voor je is, maar wie weet brengt een kleine zoek­tocht al veel aan het licht. En het zou zo maar kun­nen gebeuren dat je toevoeg­in­gen kri­jgt van behulpzame lez­ers wan­neer je een­maal een eerste poging online hebt gezet. Het lijkt me een leuke manier om miss­chien wel ver­geten boeken of schri­jvers weer eens wat aan­dacht te geven. Ik ben daarom opnieuw weer erg benieuwd naar jul­lie invulling van deze vraag.

vraag132015

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1250books – jaar 2015 – vraag 14 »

8 Comments

Jeugdboeken… ik heb de mijne alle­maal een paar jaar gele­den weggedaan toen bleek dat de oud­ste er hoe­ge­naamd geen inter­esse voor had. En de jong­ste tja… het bli­jft voor­lezen op kleuter­niveau ook al is ze intussen al acht­tien 🙂
Spi­jt, nee… ze hebben plaats gemaakt voor andere boeken. Zo gaat dat bij plaats­ge­brek…

Geef een reactie