50books – jaar 2015 – vraag 13

Wan­neer ik door mijn boek­ver­za­me­ling ga, dan valt me op dat ik alle boe­ken die ik ooit tij­dens mijn jeugd­ja­ren heb aan­ge­schaft door de jaren heen heb weg­ge­daan. De strip­ver­za­me­ling die ik zorg­vul­dig had opge­bouwd heb ik in een opwel­ling aan een neef­je of nicht­je gege­ven toen ik er op uit­ge­ke­ken was. Jeugd­li­te­ra­tuur is op een zelf­de manier ver­deeld over jon­ge­re fami­lie­le­den of ach­ter­ge­ble­ven tij­dens enke­le ver­hui­zin­gen. Veel spijt heb ik daar nooit van gehad en ook nu voel ik geen behoef­te om de boe­ken die ik vóór mijn zes­tien­de las opnieuw te lezen.

Er is ech­ter één uitzondering.

In het eer­ste jaar van de mid­del­ba­re school (in mijn geval de brug­klas voor HAVO/VWO) was het ver­plicht om de Gro­te Bos­at­las te kopen. Die heb ik nog steeds. Al van­af de eer­ste dag dat dit boek een plek­je kreeg op mijn slaap­ka­mer waar ik ook altijd mijn huis­werk ging maken had het een haast magi­sche aan­trek­kings­kracht op mij. Moest ik mezelf er in veel geval­len toe zet­ten om de ande­re stu­die­boe­ken open te slaan, bij deze atlas was dat com­pleet anders. Elke avond kon ik er voor mijn gevoel uren in bla­de­ren en elke keer weer ont­dek­te ik nieu­we din­gen. Als­of ik inder­daad echt op wereld­reis was.

Wat ik ook al snel ging doen was om tij­dens het lezen van fic­tie de atlas erbij te pak­ken om te zien waar het ver­haal zich afspeel­de indien er ver­we­zen werd naar in ’t echt bestaan­de plaat­sen. Dat gaf voor mij een extra dimen­sie aan de avon­tu­ren die beschre­ven wer­den. Als­of ik er nog meer bij betrok­ken was. Op deze manier nam ook mijn topo­gra­fi­sche ken­nis zien­der­ogen toe zon­der dat ik er ogen­schijn­lijk veel moei­te voor hoef­de te doen.

Het is iets waar ik me tegen­woor­dig nog steeds in kan ver­lie­zen. Maar dan zon­der de Gro­te Bos­at­las. Inmid­dels heb ik de beschik­king over The Atlas of Lite­ra­tu­re en natuur­lijk inter­net voor mijn lite­rai­re ont­dek­kings­rei­zen. Gecom­bi­neerd geeft mij dat zoveel gede­tail­leer­de infor­ma­tie dat ik mezelf iede­re keer opnieuw moet dwin­gen terug te gaan naar het boek wat ik aan het lezen was. Zeker wan­neer ik terecht­kom op plaat­sen waar ik zelf al eens ben geweest. Dat is dan een zoveel­ste dimen­sie die de lees­er­va­ring nog inten­ser maakt.

En zo komen we lang­zaam bij de vraag van deze zondag.

Op de Book­blog sec­tie van The Guar­di­an zag ik dat er een spe­ci­a­le rubriek is geti­teld Rea­ding Ame­ri­can cities. Het idee is dat zowel redac­teu­ren als lezers boe­ken of boek­frag­men­ten kun­nen ver­mel­den die zich afspe­len in de gese­lec­teer­de ste­den. Zo onstaat een lite­rai­re stads­gids die het voor lite­ra­tuur­lief­heb­bers mak­ke­lijk maakt om een stad op een unie­ke manier te leren ont­dek­ken. En nu vroeg ik me af of wij ook niet zoiets (in het klein) kon­den doen.

vraag 13:
Wel­ke boe­ken en/of schrij­vers ken jij die te maken heb­ben met jouw woon- of geboorteplaats?

Graag zou ik zien of je een lijst­je kunt opstel­len van boe­ken en/of schrij­vers die een link heb­ben naar de plaats waar je nu woont of waar je gebo­ren bent. Wel­licht dat het onbe­kend gebied voor je is, maar wie weet brengt een klei­ne zoek­tocht al veel aan het licht. En het zou zo maar kun­nen gebeu­ren dat je toe­voe­gin­gen krijgt van behulp­za­me lezers wan­neer je een­maal een eer­ste poging onli­ne hebt gezet. Het lijkt me een leu­ke manier om mis­schien wel ver­ge­ten boe­ken of schrij­vers weer eens wat aan­dacht te geven. Ik ben daar­om opnieuw weer erg benieuwd naar jul­lie invul­ling van deze vraag.

vraag132015

~ ~ ~