Housewerk

Op mijn werk doe ik niet alleen pro­jec­ten. Regel­ma­tig word ik er bij­ge­haald wan­neer iemand pro­ble­men meldt met betrek­king tot het bedrijfs­sys­teem. Het is dan zaak dat we dit zo snel moge­lijk zien op te los­sen. We kun­nen ons name­lijk niet ver­oor­lo­ven dat de pro­duk­tie komt stil te staan of dat er geen nieu­we klan­t­or­ders geboekt, ver­scheept en gefak­tu­reerd kun­nen wor­den. Wat je dan ziet is dat er onder gro­te druk met in veel geval­len wei­nig infor­ma­tie een eer­ste inschat­ting gemaakt moet wor­den van het inci­dent en hoe het even­tu­eel aan­ge­pakt zou kun­nen wor­den. Regel­ma­tig gaan we door ’tri­al & error’ te werk. We brain­stor­men kort met elkaar over de moge­lij­ke oor­za­ken, doen een zo goed moge­lijk onder­bouw­de gok naar een han­de­ling die de impact van het pro­bleem kan inper­ken of nog beter helpt te voor­ko­men en wer­ken ver­vol­gens op basis van de terug­kop­pe­ling die we krij­gen door aan nieu­we stap­pen om het pro­bleem ver­der in te per­ken. Bij Hou­se zie je iets ver­ge­lijk­baars. Daar­om heeft het mijn belang­stel­ling. Ook hier begint het vaak met een snel­le ana­ly­se op basis van …

Ik haal adem, maar voor­dat ik mijn betoog kan voort­zet­ten onder­breekt ze me.

Joh, ik vind het pri­ma dat je er naar kijkt. Ik had het alleen niet verwacht.

En met een lich­te­lijk gea­mu­seer­de blik op haar gezicht die me onmo­ge­lijk kan ont­gaan loopt ze de woon­ka­mer uit.

housewerk

~ ~ ~