Housewerk

Op mijn werk doe ik niet alleen pro­jecten. Regel­matig word ik er bijge­haald wan­neer iemand prob­le­men meldt met betrekking tot het bedri­jf­ssys­teem. Het is dan zaak dat we dit zo snel mogelijk zien op te lossen. We kun­nen ons namelijk niet veroorloven dat de pro­duk­tie komt stil te staan of dat er geen nieuwe klan­torders geboekt, ver­scheept en gefak­tureerd kun­nen wor­den. Wat je dan ziet is dat er onder grote druk met in veel gevallen weinig infor­matie een eerste inschat­ting gemaakt moet wor­den van het inci­dent en hoe het eventueel aangepakt zou kun­nen wor­den. Regel­matig gaan we door ‘tri­al & error’ te werk. We brain­stor­men kort met elka­ar over de mogelijke oorza­k­en, doen een zo goed mogelijk onder­bouwde gok naar een han­del­ing die de impact van het prob­leem kan inperken of nog beter helpt te voorkomen en werken ver­vol­gens op basis van de terugkop­pel­ing die we kri­j­gen door aan nieuwe stap­pen om het prob­leem verder in te perken. Bij House zie je iets vergelijk­baars. Daarom heeft het mijn belang­stelling. Ook hier begint het vaak met een snelle analyse op basis van …

Ik haal adem, maar voor­dat ik mijn betoog kan voortzetten onder­breekt ze me.

Joh, ik vind het pri­ma dat je er naar kijkt. Ik had het alleen niet verwacht.

En met een lichtelijk gea­museerde blik op haar gezicht die me onmo­gelijk kan ont­gaan loopt ze de woonkamer uit.

housewerk

~ ~ ~

1 Comment

Geef een reactie