50books – jaar 2015 – vraag 15

https://twitter.com/petepel/status/582641335573848065

Het is niet dat ik thuis geen Duits­ta­li­ge boe­ken heb staan, maar om de een of ande­re duis­te­re reden lees ik ze bij­na nooit meer. Ook boe­ken in het Frans staan onge­le­zen weg te kwij­nen. Met het schaam­rood op de kaken moet ik beken­nen dat mijn ken­nis van het Frans zoda­nig is weg­ge­zakt dat het me waar­schijn­lijk niet eens meer zou luk­ken om een boek in die taal te lezen. Ik beperk me tegen­woor­dig alleen nog maar tot het Neder­lands en Engels.

Toen ik een aan­tal weken gele­den besloot lid te wor­den van de bibli­o­theek in Arn­hem kwam ik bij toe­val op de afde­ling Duit­se lite­ra­tuur terecht. In een opwel­ling nam ik de eer­ste de bes­te titel die ik her­ken­de uit de kast en leg­de het op de sta­pel te lenen boe­ken. Inmid­dels zijn er drie weken voor­bij waar­in ik het boek zon­der al teveel moei­te heb uit­ge­le­zen. Hoe­wel ik me flink moest con­cen­tre­ren en mijn lees­tem­po nog later ligt dan nor­maal smaakt het naar meer. Ik heb al een lijst­je gemaakt van Duit­se klas­sie­kers die ik bin­nen­kort wil gaan lezen.

Ik moet oppas­sen in mijn enthou­si­as­me dat ik nu ook niet Fran­se boe­ken ga lenen want zoals gezegd zal dat niet mee­val­len. Toch trekt het me wel om het ooit nog eens te pro­be­ren. Zelfs de gedach­te om aan een nieu­we taal te begin­nen speelt gere­geld door mijn hoofd. Het zal voor­na­me­lijk komen door­dat de erva­ring van lezen in het Duits me weer eens dui­de­lijk heeft gemaakt hoe­veel dich­ter je gevoels­ma­tig bij de auteur komt. Natuur­lijk heb ik dat bij het lezen in het Engels ook, maar daar is de sen­sa­tie die dit met zich mee­brengt door de jaren heen ver­dwe­nen door­dat het lezen in deze taal me onder­tus­sen hele­maal ver­trouwd is geraakt. De afge­lo­pen dagen kon ik als nieuw erva­ren wat een groot ver­schil het is om de stem van de auteur ‘onge­fil­terd’ te horen in plaats van via een vertaling.

Stel je nu eens voor dat het in de nabije toe­komst moge­lijk zou zijn om in zeer kor­te tijd een nieu­we taal aan te leren? Zou je die kans aan­grij­pen? Ik wel dege­lijk en heb er ook al een­tje in gedachten.

vraag 15:
Wel­ke taal zou jij graag beheer­sen zodat je ein­de­lijk de boe­ken van een bepaal­de auteur niet meer in ver­ta­ling hoeft te lezen?

Is er een auteur waar je hele­maal weg van bent (en waar­om dan juist deze?) maar waar­van je nood­ge­dwon­gen de boe­ken in ver­ta­ling moet lezen omdat je de moe­der­taal van deze auteur niet mach­tig bent? Heb je het idee dat je daar­door soms essen­ti­ë­le zaken mist? Mocht je de kans krij­gen om een nieu­we taal te leren zou je die dan aan­grij­pen of is dat een gepas­seerd sta­ti­on? Laat ons weten in welk taal­ge­bied een van jouw lie­ve­lings­au­teurs zich bevindt en wie weet waar deze lite­rai­re ont­dek­kings­reis ons brengt.

Ik ben zoals elke week weer erg benieuwd naar jul­lie inzendingen.

vraag201515

~ ~ ~

9 reacties op “50books – jaar 2015 – vraag 15”

  1. Pingback: #50books 15: nuances zijn belangrijk - Martha blogt privé

  2. Mijn eer­ste inge­ving is Mura­kami, dus Japans. De ver­ta­lin­gen van zijn boe­ken vind ik geni­aal. Toch lijkt het me een hele ver­rij­king om te kun­nen lezen in in een taal met een hele ande­re opbouw dan de onze. Dus als ik er een­tje mocht kie­zen, zou het een exo­ti­sche zijn: Japans of IJs­lands of Fins…

  3. Pingback: Een nieuwe leestaal #50books – jaar 2015 – vraag 15 | Met zonder beperking

  4. Oh zon­der meer Engels 🙂 Niet omdat ik zozeer een bepaald auteur voor ogen heb maar omdat veel vak­boe­ken (lees: psy­cho­lo­gie) in het Engels zijn. Nu ken ik wel Engels, school­en­gels… bon m.a.w. de fines­se ontbreekt…

  5. Ik heb ooit een ver­ta­ler horen zeg­gen dat hoe goed je ook een twee­de taal beheerst, je nooit de nuan­ces zo onder de knie krijgt dat het beter is om een ver­ta­ling te lezen dan het ori­gi­neel te lezen. Maar mis­schien is dat ook wel een geval­le­tje “wij van wc eend advi­se­ren wc eend”.
    Hoe dan ook, naast het Engels zou ik graag Spaans wil­len leren lezen.
    http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1854

Reacties zijn uitgeschakeld.