Hoe doet de slang?

Het was alti­jd een leuk spel­let­je met de kleinkinderen wan­neer het mijn beurt was om ze naar bed te bren­gen. Hoe doet de koe? Boeh! Hoe doet de eend? Kwekkwek! Hoe doet de kikker? Kwaak! Hoe doet de hond? Woef! Hoe doet de kat? Miauw! Enzovoorts. Om alti­jd te eindi­gen met de slang. Hoe doet de slang? Sssss… sssss… Steeds zachter zodat ze zichzelf in slaap wieg­den. Wel­terussssten jon­genssss.….

Geruis­loos ver­li­et ik dan hun slaap­kamer en vroeg me een­maal bene­den wel eens af hoe die slan­gen nu pre­cies met elka­ar com­mu­niceren. Bin­nenko­rt kri­jg ik de kans om hier miss­chien wat meer over te weten te komen. Voor een blog­tournee mag ik namelijk het boek De man die de taal van de slan­gen sprak lezen.

demandiedetaal

In De man die de taal van slan­gen sprak weet Andrus Kivirähk de ongeschreven gren­zen van de geves­tigde gen­res te ver­buigen en een geheel eigen invulling te geven. Kivirähk beschri­jft met een gezonde dosis zwarte humor een ver­zon­nen verleden, dat sym­bool staat voor onze huidi­ge samen­lev­ing. Het ver­haal vormt een maatschap­pijkri­tis­che alle­gorie over het ver­vallen van tra­di­tie en iden­titeit, het ver­vagen van de eeuwen en het verd­wi­j­nen van werelden. Het boek was een best­seller in Frankrijk. Het werd door Le Monde uit­geroepen tot beste sum­mer read van het jaar.

De man die de taal van slan­gen sprak is een van de allerbeste heden­daagse romans over een­za­amheid. Het grote tal­ent van deze jonge schri­jver uit Est­land is zijn ver­mo­gen om de lez­er te lat­en lachen over zeer com­plexe zak­en. Alles is door­drenkt van een opmerke­lijke helder­heid en urgen­tie, alsof de lez­er de taal van de slan­gen zelf spreekt zon­der het zich te realis­eren. Won­der­baar­lijk, in alle betekenis­sen van het woord.
[Le monde des livres]

De blog­tour start op 18 mei en duurt vier weken:

19 mei: Weemoed om een verd­wi­j­nende wereld — Bib­lio­the­caris in blog
21 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak — Boeken­vlin­der
25 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak — Jan­neke / Curledup­book
27 mei: De man die de taal van de slan­gen sprak – De wereld van Hen­drik-Jan
29 mei: De wereld draait door – PETEPEL vri­jeti­jds­blog­ger
1 juni: http://verbeelding.org/
3 juni: www.hetkraaienvandehaan.wordpress.com
5 juni: www.lalageleest.wordpress.com
8 juni: http://perfecteburenleesclub.blogspot.nl/
10 juni: http://boekenz.nl/
12 juni: https://laurasbookjournal.wordpress.com/
~ ~ ~

3 Comments

Heer­lijk die link naar de tijd van vroeger 🙂 En fijn dat je zo’n tijd­je tevoren laat weten dat je aan een blog­tour deel­neemt en met welk boek… effe opsnor­ren en zien of het was is, eventueel lezen en me een mening vor­men vooraleer ik die van anderen lees 🙂 Dank je!

Geef een reactie