Is Parchment de ideale bloglayout?

In mijn zoek­tocht naar de ide­a­le blog­lay­out vond ik vori­ge week Par­ch­ment. Met­een geïn­stal­leerd en al enke­le posi­tie­ve reac­ties gekre­gen. Van­och­tend zat ik wat door de style.css file te scrol­len toen mijn oog opeens op een flin­ke lap ver­dach­te code viel. In eer­ste instan­tie moest ik den­ken aan het xss-lek in de com­men­taar sec­tie van Word­Press. Zou ik als­nog geïn­fec­teerd zijn?

Wat speur­werk in de vori­ge ver­sies van dit the­ma liet zien dat dit vreem­de stuk code er al van­af het begin in zit. Dus vei­lig­heids­hal­ve heb ik het the­ma gede­ac­ti­veerd en ver­wij­derd en een sup­port topic gepost op het wordpress.org forum. Pas wan­neer ik beves­ti­ging heb dat de code geen kwaad kan of dat het bron­be­stand aan­ge­past is ga ik het the­ma opnieuw instal­le­ren. Want het beviel me wel.

Upda­te: Inmid­dels heb ik beves­ti­ging gekre­gen via het wordpress.org forum dat er niets aan de hand is. De code die ik zag is een soort van ver­sleu­te­ling om te voor­ko­men dat bepaal­de com­mer­ci­ë­le fonts al te mak­ke­lijk geco­pi­eerd kun­nen wor­den en ver­vol­gens voor eigen gebruik wor­den inge­zet1. Dus ik heb de lay­out weer terug­ge­zet en nu maar eens zien hoe­lang het voor mij de ide­a­le blog­lay­out zal blij­ken te zijn.


 1. Lees hier ver­der voor meer infor­ma­tie over base64 deco­ded fonts. 


Reacties

 1. Anna

  Mooi, en lek­ker rus­tig… som­mi­ge blogs zijn me de druk aan de zij­kan­ten en lei­den af van waar het wer­ke­lijk om gaat… de tekst 🙂

  1. Peter Pellenaars

   Ja, dat vond ik dus ook. Geluk­kig is inmid­dels dui­de­lijk gewor­den dat het the­ma geen kwaad­wil­len­de code bevat en heb ik het weer geïnstalleerd.

 2. Lalagè (@Lalage_)

  Wat me wel steeds opvalt is het vol­gen­de: als ik naar jouw blog klik van­uit blog­lo­vin, dan krijg ik een wit­te pagi­na. Pas als ik de blog­lo­vin-balk aan de boven­kant weg­klik zie ik de blog­post. Geen idee hoe dat kan, bij ande­re blogs heb ik dat niet.

  1. Peter Pellenaars

   Vreemd. Zou het iets met blog­lo­vin zelf te maken heb­ben? Ik gebruik het ver­der niet dus zou ook niet weten wat ik er aan mijn kant ver­der aan kan doen.