50books — jaar 2015 — vraag 18

Wan­neer ik mijn lees­ge­drag onder de loep neem dan valt me op dat ik me wei­nig laat beïn­vloe­den door wat er om mij heen gebeurt. Ik bedoel daar­mee te zeg­gen dat de boe­ken die ik lees wei­nig te maken heb­ben met wat er zich op dat moment in de wereld afspeelt. Komt een beroemd schrij­ver te over­lij­den dan ga ik niet ineens iets uit zijn of haar oeu­vre lezen. De kerst­pe­ri­o­de is voor mij geen aan­lei­ding boe­ken met een kerst­ge­dach­te uit de kast te pak­ken. Wel schaf ik con­ti­nu boe­ken aan die inha­ken op spe­ci­fie­ke gebeur­te­nis­sen in onze samen­le­ving en geschie­de­nis. Maar ik lees ze vaak pas veel later.

Er is ech­ter één uit­zon­de­ring te ver­mel­den. Ieder jaar rond­om de dagen die in het teken staan van Bevrij­ding en Doden­her­den­king neem ik de tijd om me te ver­die­pen in lite­ra­tuur (zowel fic­tie als non-fic­tie) die op de een of ande­re manier ver­bon­den is met de thema’s van oor­log, ver­vol­ging en geweld. Het is mijn per­soon­lij­ke invul­ling van deze bij­zon­de­re peri­o­de. Je zult mij niet zien fees­ten op de vele fes­ti­vals die over­al geor­ga­ni­seerd wor­den om te vie­ren wat voor een groot goed vrij­heid is. En de stil­le her­den­king van zij die slacht­of­fer zijn gewor­den van het almaar voort­du­ren­de oor­logs­ge­weld vindt in beslo­ten kring plaats. Dat wil zeg­gen, thuis.

En thuis is waar ik mij terug­trek in een wereld die ogen­schijn­lijk zo ver van mij af staat en tege­lij­ker­tijd angst­val­lig dicht­bij komt. Wan­neer ik bij­voor­beeld lees over hoe het anti-semi­tis­me in Duits­land in de jaren voor WO-II zich kon ver­sprei­den en daar­bij denk aan de berich­ten op soci­al media die jui­chend gewag maken van dat er alweer een hon­der­tal boot­vluch­te­lin­gen ver­dron­ken zijn, dan lopen de ril­lin­gen mij over de rug. Opdat wij nooit mogen ver­ge­ten, wordt er gezegd. Maar daar­voor is het wel belang­rijk te weten wat er zich nog niet zo heel lang gele­den heeft afge­speeld. En in vele ande­re vor­men nog steeds afspeelt. Daar­om lees ik juist rond­om deze dagen met meer dan nor­ma­le belang­stel­ling over deze belang­wek­ken­de zaken die mis­schien wel de kern vor­men van ons bestaan hier op aar­de en in hoe­ver­re wij in staat zijn vreed­zaam met elkaar te kun­nen samenleven.

Hoe is dat met jou? Heb jij ook de nei­ging om juist nu iets te lezen wat stil­staat bij de gro­te thema’s die de komen­de dagen aan bod komen? Daar ben ik deze week benieuwd naar.

vraag 18:
Wat lees jij rond­om 4 en 5 mei?

Ben jij zo iemand die ieder jaar bij­voor­beeld het dag­boek van Anne Frank uit de kast pakt om daar wat uit te lezen? Of lees je ieder jaar wat anders maar wel iets dat voor jou sym­bool staat voor deze peri­o­de? Doe je dat bewust of is het bij­na als van­zelf gegaan? Het kan natuur­lijk ook dat je los van hoe je in deze dagen staat er ver­der in je lees­ge­drag niet mee bezig bent. Ook dan ben ik wel benieuwd te weten of dat mis­schien een spe­ci­a­le reden heeft. Zijn de onder­wer­pen te zwaar om over te lezen? Grijpt het je teveel aan? Of staat je lees­ge­drag (net als bij mij voor de rest van het jaar) los van wat er om je heen aan de hand is? Graag hoor ik jul­lie verhaal.


Reacties

 1. Heldinne

  Heel toe­val­lig sluit mijn blog­post van gis­te­ren een beet­je aan bij deze vraag.

  1. Peter Pellenaars

   Lin­kje? 😉

   1. heldinne

    Sor­ry had ik inge­typt bij your URL dus via mijn naam kom je er.

    1. Peter Pellenaars

     Ja, ik zag het pas later. Mooie blogpost.

 2. Anna

  Ik dacht al wat is dat toch met die 4 en 5 mei, ja Bel­gi­sche zijn­de, Bevrij­ding en Doden­her­den­king… die val­len bij ons veel later in het jaar, nl. in de maand novem­ber. Ik lees dan niet meer of min­der betref­fen­de het onder­werp. Deze week spe­len ze op de tv ‘Lore’ en dan durf ik me daar wel­eens in te ver­die­pen. Of als er toe­val­lig een filo­so­fisch café is rond ‘ver­gif­fe­nis’, de link naar oor­log is dan gauw gemaakt, … dan ook. Maar ver­der is dat niet gel­inkt aan deze of gene datum. Het doet zich voor als het zich voordoet…

 3. woordenaar

  Een ieder heeft zo zijn trau­ma… http://wisselendtij.nl/getijde/index.php/archives/1862

 4. Martha
 5. Hendrik-Jan

  Ik ben er nooit zo mee bezig, maar soms word ik erdoor over­val­len bij een wil­le­keu­rig boek dat ik lees http://www.hendrik-jandewit.nl/2015/05/bombardement-50books/

 6. Niek

  Met een klei­ne per­soon­lij­ke sta­te­ment: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2015/05/50books-201518.html