50books – jaar 2015 – vraag 18

Deze blog­post is deel 18 van 49 in de serie 50books — 2015

Wan­neer ik mijn leesge­drag onder de loep neem dan valt me op dat ik me weinig laat beïn­vloe­den door wat er om mij heen gebeurt. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de boeken die ik lees weinig te mak­en hebben met wat er zich op dat moment in de wereld afspeelt. Komt een beroemd schri­jver te over­li­j­den dan ga ik niet ineens iets uit zijn of haar oeu­vre lezen. De ker­st­pe­ri­ode is voor mij geen aan­lei­d­ing boeken met een ker­stgedachte uit de kast te pakken. Wel schaf ik con­tinu boeken aan die inhak­en op spec­i­fieke gebeurtenis­sen in onze samen­lev­ing en geschiede­nis. Maar ik lees ze vaak pas veel lat­er.

Er is echter één uit­zon­der­ing te ver­melden. Ieder jaar ron­dom de dagen die in het teken staan van Bevri­jd­ing en Doden­her­denk­ing neem ik de tijd om me te verdiepen in lit­er­atu­ur (zow­el fic­tie als non-fic­tie) die op de een of andere manier ver­bon­den is met de thema’s van oor­log, ver­vol­ging en geweld. Het is mijn per­soon­lijke invulling van deze bij­zon­dere peri­ode. Je zult mij niet zien feesten op de vele fes­ti­vals die over­al geor­gan­iseerd wor­den om te vieren wat voor een groot goed vri­jheid is. En de stille her­denk­ing van zij die slachtof­fer zijn gewor­den van het almaar voort­durende oor­logs­geweld vin­dt in besloten kring plaats. Dat wil zeggen, thuis.

En thuis is waar ik mij terugtrek in een wereld die ogen­schi­jn­lijk zo ver van mij af staat en tegelijk­er­ti­jd angst­val­lig dicht­bij komt. Wan­neer ik bijvoor­beeld lees over hoe het anti-semi­tisme in Duit­s­land in de jaren voor WO-II zich kon ver­sprei­den en daar­bij denk aan de bericht­en op social media die juichend gewag mak­en van dat er alweer een hon­der­tal bootvluchtelin­gen ver­dronken zijn, dan lopen de rillin­gen mij over de rug. Opdat wij nooit mogen ver­geten, wordt er gezegd. Maar daar­voor is het wel belan­grijk te weten wat er zich nog niet zo heel lang gele­den heeft afge­speeld. En in vele andere vor­men nog steeds afspeelt. Daarom lees ik juist ron­dom deze dagen met meer dan nor­male belang­stelling over deze belang­wekkende zak­en die miss­chien wel de kern vor­men van ons bestaan hier op aarde en in hoev­erre wij in staat zijn vreedza­am met elka­ar te kun­nen samen­leven.

Hoe is dat met jou? Heb jij ook de neig­ing om juist nu iets te lezen wat stil­staat bij de grote thema’s die de komende dagen aan bod komen? Daar ben ik deze week benieuwd naar.

vraag 18:
Wat lees jij ron­dom 4 en 5 mei?

Ben jij zo iemand die ieder jaar bijvoor­beeld het dag­boek van Anne Frank uit de kast pakt om daar wat uit te lezen? Of lees je ieder jaar wat anders maar wel iets dat voor jou sym­bool staat voor deze peri­ode? Doe je dat bewust of is het bij­na als vanzelf gegaan? Het kan natu­urlijk ook dat je los van hoe je in deze dagen staat er verder in je leesge­drag niet mee bezig bent. Ook dan ben ik wel benieuwd te weten of dat miss­chien een spe­ciale reden heeft. Zijn de onder­w­er­pen te zwaar om over te lezen? Gri­jpt het je teveel aan? Of staat je leesge­drag (net als bij mij voor de rest van het jaar) los van wat er om je heen aan de hand is? Graag hoor ik jul­lie ver­haal.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 1750books – jaar 2015 – vraag 19 »

10 Comments

Ik dacht al wat is dat toch met die 4 en 5 mei, ja Bel­gis­che zijnde, Bevri­jd­ing en Doden­her­denk­ing… die vallen bij ons veel lat­er in het jaar, nl. in de maand novem­ber. Ik lees dan niet meer of min­der betr­e­f­fende het onder­w­erp. Deze week spe­len ze op de tv ‘Lore’ en dan durf ik me daar weleens in te verdiepen. Of als er toe­val­lig een filosofisch café is rond ‘vergif­f­e­nis’, de link naar oor­log is dan gauw gemaakt, … dan ook. Maar verder is dat niet gelinkt aan deze of gene datum. Het doet zich voor als het zich voor­doet…

Geef een reactie