20150510

50books — jaar 2015 — vraag 19: 
Gis­ter­avond ben ik begon­nen te lezen in het boek Het regen­de vogels van Joce­ly­ne Sau­cier. Het staat op de lijst om eind vol­gen­de week te bespre­ken voor onze blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’. Door pro­ject­werk­zaam­he­den lig ik wat ach­ter momen­teel met mijn recen­sies en omdat ik wil voor­ko­men nog ver­der ach­ter­op te gera­ken heb ik het boek gis­ter­avond laat toch maar opengeslagen.

Eigen­lijk wil­de ik een ander boek lezen. Van de bibli­o­theek heb ik Freud for his­to­ri­ans door Peter Gay enke­le weken gele­den geleend en heb het bij­na uit. Als ik het nu niet uit­lees dan is de kans groot dat er weken over­heen gaan voor­dat ik er weer tijd voor heb. Omdat er name­lijk nog ande­re boe­ken lig­gen te wach­ten die ik hoor te bespreken.

Maar als ik heel eer­lijk ben en ik zou geen ande­re ver­plich­tin­gen heb­ben, dan zou ik mis­schien ook niet in het boek van Gay ver­der zijn gaan lezen. Want eer­der op de dag zag ik op mijn bureau de twee delen bio­gra­fie over Wil­lem Fre­de­rik Her­mans lig­gen en die vra­gen er gewoon om om gele­zen te wor­den. Het is niet slim dat ik ze zo pro­mi­ment naast mijn pc heb lig­gen. Elke dag opnieuw her­in­ne­ren ze me eraan dat ik een kans gemist heb erin te beginnen.

Trou­wens, ’s avonds na het eten heb­ben we nog even het laat­ste stuk­je ver­fil­ming van Cloud Atlas afge­ke­ken. Dat was ver­lo­ren tijd. Het was tot dan toe niet echt bij­zon­der wat we ervan gezien heb­ben en het werd er niet beter op. Althans dat vond ik omdat ik het boek door David Mit­chell al gele­zen had. Daar was ik toen­der­tijd hele­maal van onder de indruk. Tij­dens het uit­kij­ken van de film zat ik daar­om gere­geld te den­ken waar­om ik niet snel iets te lezen van Mit­chell zou pak­ken nadat de film was afge­lo­pen. Om de slech­te smaak van de film weg te spoe­len zeg maar. Ik heb zelfs The thou­sand autumns of Jacob de Zoet in mijn han­den gehad. En Black Swan Green.

Het werd Het regen­de vogels door Joce­ly­ne Saucier.

Maar het had dus net zo goed de Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur door Karel van het Reve kun­nen zijn. Of De tra­giek van de bevrij­ding door Frank Diköt­ter. Of Het vroe­ge werk van Jan Wol­kers. Of Eat that frog! door Bri­an Tra­cy. Of, of, of…

Hoe gaat dat bij jullie?

vraag 19:
Ben jij ook zo bezig met de boe­ken die je nog wil lezen dat het soms moei­lijk is om te kiezen?

Wat is jouw manier om de sta­pel nog te lezen boe­ken weg te lezen? Ga je er metho­disch mee aan de slag door bij­voor­beeld het prin­ci­pe van ‘first in, first out’  toe te pas­sen? Of heb je ande­re sys­te­men bedacht die het voor jou mak­ke­lijk maken boek na boek te ver­slin­den zon­der dat je regel­ma­tig beslui­te­loos voor je ver­za­me­ling staat niet in staat een keu­ze te maken. Het kan natuur­lijk ook dat jij net als ik op een ver­ge­lijk­ba­re wij­ze wor­stelt met het enor­me aan­bod aan boe­ken dat op ons wacht om gele­zen te wor­den. Deel dan wat jouw frus­tra­tie is en hoe het  mis­schien bij tij­den je lees­ple­zier kan ver­pes­ten. Net als iede­re zon­dag kijk ik weer uit naar jul­lie inzen­din­gen. Bij voor­baat al bedankt.