50books – jaar 2015 – vraag 19

Gis­ter­avond ben ik begon­nen te lezen in het boek Het regen­de vogels van Joce­ly­ne Sau­cier. Het staat op de lijst om eind vol­gen­de week te bespre­ken voor onze blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’. Door pro­ject­werk­zaam­he­den lig ik wat ach­ter momen­teel met mijn recen­sies en omdat ik wil voor­ko­men nog ver­der ach­ter­op te gera­ken heb ik het boek gis­ter­avond laat toch maar opengeslagen.

Eigen­lijk wil­de ik een ander boek lezen. Van de bibli­o­theek heb ik Freud for his­to­ri­ans door Peter Gay enke­le weken gele­den geleend en heb het bij­na uit. Als ik het nu niet uit­lees dan is de kans groot dat er weken over­heen gaan voor­dat ik er weer tijd voor heb. Omdat er name­lijk nog ande­re boe­ken lig­gen te wach­ten die ik hoor te bespreken.

Maar als ik heel eer­lijk ben en ik zou geen ande­re ver­plich­tin­gen heb­ben, dan zou ik mis­schien ook niet in het boek van Gay ver­der zijn gaan lezen. Want eer­der op de dag zag ik op mijn bureau de twee delen bio­gra­fie over Wil­lem Fre­de­rik Her­mans lig­gen en die vra­gen er gewoon om om gele­zen te wor­den. Het is niet slim dat ik ze zo pro­mi­ment naast mijn pc heb lig­gen. Elke dag opnieuw her­in­ne­ren ze me eraan dat ik een kans gemist heb erin te beginnen.

Trou­wens, ’s avonds na het eten heb­ben we nog even het laat­ste stuk­je ver­fil­ming van Cloud Atlas afge­ke­ken. Dat was ver­lo­ren tijd. Het was tot dan toe niet echt bij­zon­der wat we ervan gezien heb­ben en het werd er niet beter op. Althans dat vond ik omdat ik het boek door David Mit­chell al gele­zen had. Daar was ik toen­der­tijd hele­maal van onder de indruk. Tij­dens het uit­kij­ken van de film zat ik daar­om gere­geld te den­ken waar­om ik niet snel iets te lezen van Mit­chell zou pak­ken nadat de film was afge­lo­pen. Om de slech­te smaak van de film weg te spoe­len zeg maar. Ik heb zelfs The thou­sand autumns of Jacob de Zoet in mijn han­den gehad. En Black Swan Green.

Het werd Het regen­de vogels door Joce­ly­ne Saucier.

Maar het had dus net zo goed de Geschie­de­nis van de Rus­si­sche lite­ra­tuur door Karel van het Reve kun­nen zijn. Of De tra­giek van de bevrij­ding door Frank Diköt­ter. Of Het vroe­ge werk van Jan Wol­kers. Of Eat that frog! door Bri­an Tra­cy. Of, of, of…

Hoe gaat dat bij jullie?

vraag 19:
Ben jij ook zo bezig met de boe­ken die je nog wil lezen dat het soms moei­lijk is om te kiezen?

Wat is jouw manier om de sta­pel nog te lezen boe­ken weg te lezen? Ga je er metho­disch mee aan de slag door bij­voor­beeld het prin­ci­pe van ‘first in, first out’  toe te pas­sen? Of heb je ande­re sys­te­men bedacht die het voor jou mak­ke­lijk maken boek na boek te ver­slin­den zon­der dat je regel­ma­tig beslui­te­loos voor je ver­za­me­ling staat niet in staat een keu­ze te maken. Het kan natuur­lijk ook dat jij net als ik op een ver­ge­lijk­ba­re wij­ze wor­stelt met het enor­me aan­bod aan boe­ken dat op ons wacht om gele­zen te wor­den. Deel dan wat jouw frus­tra­tie is en hoe het  mis­schien bij tij­den je lees­ple­zier kan ver­pes­ten. Net als iede­re zon­dag kijk ik weer uit naar jul­lie inzen­din­gen. Bij voor­baat al bedankt.

vraag201519
LC con­ver­si­on | photopin

~ ~ ~

Lees ook …

13 reacties

 1. Goh, je hebt blijk­baar keu­ze te over. Niet zé… ik ook daar niet van. Vroe­ger stond ik dan voor de rij boe­ken, iene mie­ne mut­te… Tegen­woor­dig niet meer. Dat waar ik op dat moment mee bezig bent zorgt er wel voor dat het juis­te boek me in de han­den valt. Mak­ke­lijk eigen­lijk. Al is het niet echt dé oplos­sing om de rij boe­ken die ik staan heb te doen slin­ken want ondanks die rij ben ik twee weken gele­den een vier­tal boe­ken gaan ont­le­nen bij de bibli­o­theek. Boe­ken die ik al een hele tijd wou lezen, dat dan weer wel 🙂

   1. Ah ja 🙂 Een ver­schil tus­sen Bel­gië en Neder­land. Op zich bete­ke­nen lenen en ont­le­nen het­zelf­de. Door­gaans gebrui­ken we, net als jul­lie, het woord ‘lenen’ voor alles en nog wat, het woord ‘ont­le­nen’ daar­en­te­gen gebrui­ken we heel spe­ci­fiek als het gaat om het lenen van boe­ken, c.d.’s en der­ge­lij­ke bij de bibliotheek.

    1. Ooooh, zit het zo! Had hele­maal niet aan die moge­lijk­heid gedacht. Vond het juist zo’ n leu­ke vin­ding. En nu blijkt het voor jou heel nor­maal te zijn. Nou wie weet dat we het in Neder­land het er ook wat meer in kun­nen krij­gen. Wel een mooie verrijking.

     1. Het (neder­lands­ta­li­ge) Bel­gisch heeft wel vaker ver­ras­sen­de woord­wen­din­gen waar ik iede­re keer weer opnieuw van kan genieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *