Verplichte rustdag

Soms pro­beer ik me voor de geest te halen hoe­veel vrije tijd ik ‘vroe­ger’ had voor­dat inter­net en soci­al media er onge­merkt maar gena­de­loos beslag op leg­den. Onvoor­stel­baar hoe­veel uren ik op een dag aan bij­voor­beeld lezen en spor­ten kon beste­den ter­wijl ik ook nog gewoon naar school ging en huis­werk moest maken. Het doet me af en toe ver­lan­gen naar een ver­plich­te rust­dag per week waar alle elek­tro­ni­sche appa­ra­tuur bedoeld voor con­sump­tie cen­traal uit­ge­scha­keld wordt.

Ik moest er aan den­ken toen ik in de bio­gra­fie van Freud de vol­gen­de pas­sa­ge las:

Ter­wijl hij hevig ver­lang­de naar zijn ver­loof­de in het ver­re Wands­bek, vul­de Freud de lege uren door Don Qui­chot te her­le­zen […] Dit was nu de straat­ar­me jon­ge arts die meer boe­ken kocht dan hij zich kon ver­oor­lo­ven en met die­pe ont­roe­ring en min­stens zoveel ple­zier tot diep in de nacht klas­sie­ke wer­ken las.

[p.62, Freud. Pio­nier van het moder­ne leven, Peter Gay]

Sig­mund Freud wil graag met zijn ver­loof­de in het huwe­lijk tre­den maar hem ont­breekt een goed inko­men en daar­om zoekt hij werk in het Alge­meen Zie­ken­huis van Wenen om op die manier erva­ring op te doen met pati­ën­ten als voor­be­rei­ding voor een eigen medi­sche prak­tijk. In de jaren die vol­gen ver­diept Freud zich in veel onder­zoeks­ge­bie­den, vari­ë­rend van neu­ro­lo­gie tot chi­rur­gie maar toch weet hij daar­naast vol­doen­de tijd te vin­den voor het lezen van ‘leer­mees­ter uit vele eeu­wen: de Grie­ken, Rabe­lais, Sha­ke­spe­a­re, Cer­van­tes, Moli­è­re, Les­sing, Goet­he, Schiller’.

Nog­maals, onvoor­stel­baar. Mis­schien moet ik die ver­plich­te rust­dag (al is het alleen voor mezelf van toe­pas­sing) toch eens seri­eus overwegen.


Reacties

 1. Jacqueline

  Ik zeg DOEN!!!Voor mezelf zou het ook een strak plan zijn.elke dag neem ik me voor ‚om nou eens even niet te rea­ge­ren op alles wat ik leuk,of inte­res­sant vindt…maarrrr ik hier dus een reac­tie te typen,terwijl ik eigen­lijk in mijn bed­je hoor te slapen!

  1. Peter Pellenaars

   Ik ga het doen. Doe je met me mee?

 2. Nanouk

  Goed plan! Zou ik ook moe­ten doen…

  1. Peter Pellenaars

   Dan ligt het ant­woord voor de hand: Doen!

 3. Foxx

  Wat mij veel tijd ople­vert is veel min­der tv kij­ken. Heel af en toe DWDD, nooit Stu­dio sport, nooit Pauw. Alleen kij­ken wat van tevo­ren in de gids is aan­ge­kruist, dus ook niet rondzappen.

  1. Peter Pellenaars

   Hier dus ook. Alleen het jour­naal en soms een pro­gram­ma of docu­men­tai­re waar we over gele­zen heb­ben dat het wel inte­res­sant zou kun­nen zijn. Valt het tegen, dan zet­ten we de tv uit en gaan niet ver­der zappen.

 4. Anna

  Oh kijk, ben ik dan toch niet de eni­ge 😀 Al moet ik wel zeg­gen dat ik al dras­tisch heb gesnoeid in het aan­tal blogs waar ik ga lezen en bij rea­geer… over­ge­ble­ven zijn voor­al die­ge­nen waar niks hoeft 🙂

  1. Peter Pellenaars

   Ja, hier hoeft niet veel vol­gens mij.

 5. Yentl

  Over­dag op kan­toor denk ik vaak: van­avond, dan ga ik lezen. Lezen! Uren ach­ter­een. Ik heb geen tv, en spor­ten en het huis­hou­den nemen slechts een uur of twee in beslag, dus er blijft tijd genoeg over. Zou je zeg­gen. Mijn Twit­ter­ver­sla­ving gooit ech­ter roet in het eten. Help! Zo kom ik toch nooit aan De Man zon­der Eigen­schap­pen toe?

  1. Peter Pellenaars

   Ik heb alles er zoveel moge­lijk uit­ge­gooid wat me kan aflei­den van de din­gen die ik het liefst wil doen tij­dens mijn vrije tijd (lezen, schrij­ven, spor­ten, filmpje/serietje kij­ken). Twit­ter heb ik eigen­lijk als eni­ge over­ge­hou­den maar pro­beer dat te beper­ken tot het week­end. Door­de­weeks (m.u.v. uur­tje blog­praat op maan­dag­avond) laat ik het links liggen.