Verplichte rustdag

Soms pro­beer ik me voor de geest te halen hoe­veel vrije tijd ik ‘vroe­ger’ had voor­dat inter­net en soci­al media er onge­merkt maar gena­de­loos beslag op leg­den. Onvoor­stel­baar hoe­veel uren ik op een dag aan bij­voor­beeld lezen en spor­ten kon beste­den ter­wijl ik ook nog gewoon naar school ging en huis­werk moest maken. Het doet me af en toe ver­lan­gen naar een ver­plich­te rust­dag per week waar alle elek­tro­ni­sche appa­ra­tuur bedoeld voor con­sump­tie cen­traal uit­ge­scha­keld wordt.

Ik moest er aan den­ken toen ik in de bio­gra­fie van Freud de vol­gen­de pas­sa­ge las:

Ter­wijl hij hevig ver­lang­de naar zijn ver­loof­de in het ver­re Wands­bek, vul­de Freud de lege uren door Don Qui­chot te her­le­zen […] Dit was nu de straat­ar­me jon­ge arts die meer boe­ken kocht dan hij zich kon ver­oor­lo­ven en met die­pe ont­roe­ring en min­stens zoveel ple­zier tot diep in de nacht klas­sie­ke wer­ken las.
[p.62, Freud. Pio­nier van het moder­ne leven, Peter Gay]

Sig­mund Freud wil graag met zijn ver­loof­de in het huwe­lijk tre­den maar hem ont­breekt een goed inko­men en daar­om zoekt hij werk in het Alge­meen Zie­ken­huis van Wenen om op die manier erva­ring op te doen met pati­ën­ten als voor­be­rei­ding voor een eigen medi­sche prak­tijk. In de jaren die vol­gen ver­diept Freud zich in veel onder­zoeks­ge­bie­den, vari­ë­rend van neu­ro­lo­gie tot chi­rur­gie maar toch weet hij daar­naast vol­doen­de tijd te vin­den voor het lezen van ‘leer­mees­ter uit vele eeu­wen: de Grie­ken, Rabe­lais, Sha­ke­spe­a­re, Cer­van­tes, Moli­è­re, Les­sing, Goet­he, Schiller’.

Nog­maals, onvoor­stel­baar. Mis­schien moet ik die ver­plich­te rust­dag (al is het alleen voor mezelf van toe­pas­sing) toch eens seri­eus overwegen.

IMG_3861
Mijn eer­ste snap­s­hat foto

10 gedachten over “Verplichte rustdag”

  1. Ik zeg DOEN!!!Voor mezelf zou het ook een strak plan zijn.elke dag neem ik me voor ‚om nou eens even niet te rea­ge­ren op alles wat ik leuk,of inte­res­sant vindt…maarrrr ik hier dus een reac­tie te typen,terwijl ik eigen­lijk in mijn bed­je hoor te slapen!

  2. Wat mij veel tijd ople­vert is veel min­der tv kij­ken. Heel af en toe DWDD, nooit Stu­dio sport, nooit Pauw. Alleen kij­ken wat van tevo­ren in de gids is aan­ge­kruist, dus ook niet rondzappen.

    1. Hier dus ook. Alleen het jour­naal en soms een pro­gram­ma of docu­men­tai­re waar we over gele­zen heb­ben dat het wel inte­res­sant zou kun­nen zijn. Valt het tegen, dan zet­ten we de tv uit en gaan niet ver­der zappen.

  3. Oh kijk, ben ik dan toch niet de eni­ge 😀 Al moet ik wel zeg­gen dat ik al dras­tisch heb gesnoeid in het aan­tal blogs waar ik ga lezen en bij rea­geer… over­ge­ble­ven zijn voor­al die­ge­nen waar niks hoeft 🙂

  4. Over­dag op kan­toor denk ik vaak: van­avond, dan ga ik lezen. Lezen! Uren ach­ter­een. Ik heb geen tv, en spor­ten en het huis­hou­den nemen slechts een uur of twee in beslag, dus er blijft tijd genoeg over. Zou je zeg­gen. Mijn Twit­ter­ver­sla­ving gooit ech­ter roet in het eten. Help! Zo kom ik toch nooit aan De Man zon­der Eigen­schap­pen toe?

    1. Ik heb alles er zoveel moge­lijk uit­ge­gooid wat me kan aflei­den van de din­gen die ik het liefst wil doen tij­dens mijn vrije tijd (lezen, schrij­ven, spor­ten, filmpje/serietje kij­ken). Twit­ter heb ik eigen­lijk als eni­ge over­ge­hou­den maar pro­beer dat te beper­ken tot het week­end. Door­de­weeks (m.u.v. uur­tje blog­praat op maan­dag­avond) laat ik het links liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *