Verplichte rustdag

Soms probeer ik me voor de geest te halen hoeveel vri­je tijd ik ‘vroeger’ had voor­dat inter­net en social media er onge­merkt maar genade­loos beslag op leg­den. Onvoorstel­baar hoeveel uren ik op een dag aan bijvoor­beeld lezen en sporten kon best­e­den ter­wi­jl ik ook nog gewoon naar school ging en huiswerk moest mak­en. Het doet me af en toe ver­lan­gen naar een ver­plichte rustdag per week waar alle elek­tro­n­is­che appa­ratu­ur bedoeld voor con­sump­tie cen­traal uit­geschakeld wordt.

Ik moest er aan denken toen ik in de biografie van Freud de vol­gende pas­sage las:

Ter­wi­jl hij hevig ver­langde naar zijn ver­loofde in het verre Wands­bek, vulde Freud de lege uren door Don Qui­chot te her­lezen […] Dit was nu de straatarme jonge arts die meer boeken kocht dan hij zich kon veroorloven en met diepe ontroer­ing en min­stens zoveel plezi­er tot diep in de nacht klassieke werken las.
[p.62, Freud. Pio­nier van het mod­erne lev­en, Peter Gay]

Sig­mund Freud wil graag met zijn ver­loofde in het huwelijk tre­den maar hem ont­breekt een goed inkomen en daarom zoekt hij werk in het Alge­meen Zieken­huis van Wenen om op die manier ervar­ing op te doen met patiën­ten als voor­berei­d­ing voor een eigen medis­che prak­tijk. In de jaren die vol­gen verdiept Freud zich in veel onder­zoeks­ge­bieden, var­iërend van neu­rolo­gie tot chirurgie maar toch weet hij daar­naast vol­doende tijd te vin­den voor het lezen van ‘leer­meester uit vele eeuwen: de Grieken, Rabelais, Shake­speare, Cer­vantes, Molière, Less­ing, Goethe, Schiller’.

Nog­maals, onvoorstel­baar. Miss­chien moet ik die ver­plichte rustdag (al is het alleen voor mezelf van toepass­ing) toch eens serieus over­we­gen.

IMG_3861
Mijn eerste snap­shat foto
  • Ik zeg DOEN!!!Voor mezelf zou het ook een strak plan zijn.elke dag neem ik me voor ‚om nou eens even niet te rea­geren op alles wat ik leuk,of inter­es­sant vindt…maarrrr ik hier dus een reac­tie te typen,terwijl ik eigen­lijk in mijn bed­je hoor te slapen!

  • Wat mij veel tijd oplev­ert is veel min­der tv kijken. Heel af en toe DWDD, nooit Stu­dio sport, nooit Pauw. Alleen kijken wat van tevoren in de gids is aangekruist, dus ook niet rondzap­pen.

    • Hier dus ook. Alleen het jour­naal en soms een pro­gram­ma of doc­u­men­taire waar we over gelezen hebben dat het wel inter­es­sant zou kun­nen zijn. Valt het tegen, dan zetten we de tv uit en gaan niet verder zap­pen.

  • Oh kijk, ben ik dan toch niet de enige 😀 Al moet ik wel zeggen dat ik al drastisch heb ges­noeid in het aan­tal blogs waar ik ga lezen en bij reageer… overge­bleven zijn vooral diege­nen waar niks hoeft 🙂

  • Overdag op kan­toor denk ik vaak: vanavond, dan ga ik lezen. Lezen! Uren achtereen. Ik heb geen tv, en sporten en het huishouden nemen slechts een uur of twee in beslag, dus er bli­jft tijd genoeg over. Zou je zeggen. Mijn Twit­ter­ver­slav­ing gooit echter roet in het eten. Help! Zo kom ik toch nooit aan De Man zon­der Eigen­schap­pen toe?

    • Ik heb alles er zoveel mogelijk uit­ge­gooid wat me kan aflei­den van de din­gen die ik het lief­st wil doen tij­dens mijn vri­je tijd (lezen, schri­jven, sporten, filmpje/serietje kijken). Twit­ter heb ik eigen­lijk als enige overge­houden maar probeer dat te beperken tot het week­end. Doorde­weeks (m.u.v. uurt­je blog­praat op maanda­gavond) laat ik het links liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets