20150523

Los­ers: 
Voor­dat ik aan­slui­ting zoek in de rij bij de kas­sa van de super­markt check ik een laat­ste maal het bood­schap­pen­lijst­je. Maar goed ook, want mini­maal twee din­gen zou ik anders ver­ge­ten zijn.

Ter­wijl ik daar zo sta in het gang­pad tus­sen de fris­drank en het bier komt er een man van mid­del­ba­re leef­tijd voor­bij die ter­loops opmerkt of het een beet­je lukt met de bood­schap­pen. Jawel, mom­pel ik ver­baasd. Maar hij is niet in mijn ant­woord geïnteresseerd.

Loser. Daar heb je toch een vrouw voor.

Zon­der zich nog om mij te bekom­me­ren pakt hij een six­pack uit het schap en is alweer ver­dwe­nen voor­dat ik een pak­ken­de reac­tie heb ver­zon­nen. Ik kijk om me heen om te zien of zijn ver­wijt mis­schien aan iemand anders gericht was. Dat lijkt niet het geval te zijn. Dan maar op zoek naar de ont­bre­ken­de spul­len die ik nog moet hebben.

Een­maal bij de kas­sa heb ik voor en ach­ter me diver­se man­nen staan. Alle­maal los­ers op de zaterdagochtend.


8 reacties op “20150523”

  1. Oeps! Dan is mijn man wel de aller­groot­ste loser ever 🙂 Hij doet name­lijk nage­noeg alle bood­schap­pen en af en toe, zoals van­daag, ga ik eens met hem mee…

  2. Zou-ie zelf geen vrouw heb­ben, of stie­kem ook zo’n loser zijn?

  3. Ik snap dat niet hoor, bood­schap­pen doen zie ik juist als een klus die even vaak door man­nen als vrou­wen wordt gedaan. Wij doen ’t altijd gezel­lig samen.

  4. nee…peter ik weet ZEKER dat je dit ver­zon­nen hebt. Dit MOET wel weer een ouder­wets fic­tief ver­haal zijn…???

Reacties zijn uitgeschakeld.