50books – jaar 2015 – vraag 21

Deze blog­post is deel 21 van 49 in de serie 50books — 2015

Mam!
Ja,schat. Wat is er?
Heb je m’n Pinkelt­je al verkocht?
Nee, nog niet. Er wordt tot nu toe heel weinig op gebo­den. En ik wil er geen ver­lies op lij­den.
Maar ik wil zo graag weer een nieuw boek lezen.
Nou niet zeuren, jon­gen. Je weet dat we eerst het ene boek moeten verkopen voor­dat we op een ander kun­nen bieden.
Maar dat duurt alle­maal zo lang.
Ik weet het, jon­gen. Ik weet het. Maar het is beter zo.

Vol­gens de Ams­ter­damse VVD kan het geen kwaad om de open­bare bib­lio­theek af te schaf­fen. In hun almachtige wijsheid denken ze dat marktplaats.nl een pri­ma alter­natief kan zijn waar lez­ers ook wel aan hun boeken kun­nen komen. Een select groep­je belezen leden bin­nen deze club van cul­tu­urverkrachters heeft het aan­bod vluchtig doorgenomen op zoek naar hun favori­ete lec­tu­ur en gezien dat er vol­doende voor­ra­dig is. Sluiten dus al die over­bod­i­ge fil­ialen vol stof­fige boeken (en gooi ze op de brand­stapel).

Van­daag las ik op alternet.org Why Librabries Mat­ter More Than Ever in the Age of Google en werd getrof­fen door het vol­gende citaat:

Of all the insti­tu­tions we have, both pub­lic and pri­vate, the pub­lic library is the truest demo­c­ra­t­ic space.

Niet meer dan cynisch dat juist de Volkspar­tij van de Vri­jheid en Democ­ra­tie hier geen behoefte meer aan heeft. Met vri­jheid had zij ook al niet zo heel veel op getu­ige hun recente pogin­gen om ontheem­den die oor­log en geweld ontvlucht­en met alle mid­de­len buiten onze lands­gren­zen te houden. Bin­nenko­rt zal het volk ook wel niet meer mee mogen doen en bli­jft alleen De Par­tij over die zal beslis­sen wat het beste voor ons is.

Het lijken mij geen goede ontwik­kelin­gen. Maar hoe denken jul­lie hier over?

Vraag 21:
Wat vind jij van het voors­tel om de open­bare bib­lio­theek af te schaf­fen?

Ben jij de mening toegedaan dat het alle­maal wel zal mee­vallen? Tenslotte wordt er tegen­wo­ordig toch al niet meer zo heel veel gelezen. Dus waar mak­en we ons druk om? Of zie je het als een zoveel­ste voor­beeld van kille economis­che bereken­ing die de cul­turele kaal­slag alleen maar zal ver­snellen. Waarom is in jouw ogen dan het behoud van de open­bare bib­lio­theek zo belan­grijk in een tijd dat je tenslotte toch over­al ille­gale down­loads van ebooks kunt vin­den?

vraag201521

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 2050books – jaar 2015 – vraag 22 »

19 Comments

Uh, de open­bare bib­lio­theek afschaf­fen… dat zou hier in Bel­gië behoor­lijk wat stof doen opwaaien. Allé zeg, wat een onza­lig idee…

ehh het was even zoeken waar ik dn de link kan plaat­sen naar mijn antwo­ord­Peter, ik geloof dat ik het nu heb. Je hebt me danig aange­spo­ord van­mor­gen — en hops was daar inder­daad een boek — ehh antwo­ord — op mn blog dan
Dat vind je hier­rrrr:
http://caroliengeurtsen.nl/weg-met-de-bibliotheek/
Mocht dit ergens ander thuishoren, please move as you con­sid­er right loca­tion — ik kon geen com­ment onder je stuk zetten althans niet in mijn belev­ing, miss­chien blijkt het er zo wel te staan

Maar helaas is het de vraag al voor­bij. In dit voors­tel wordt het hardop uit­ge­spro­ken, maar er zijn vol­doende voor­beelden te vin­den waar bib­lio­theek­fil­ialen al hebben moeten sluiten van­wege aller­lei bezuinigin­gen.

[…] Ja, dat is wat VVD betekent: de Volkspar­tij voor Vri­jheid en Democ­ra­tie. Een par­tij voor het volk. Als deze par­tij de bib­lio­theken wil afschaf­fen, dan zijn ze echt niet meer voor het volk. Ik vraag me af of ze über­haupt ooit voor het volk zijn geweest, deze elitepar­tij. Maar goed, dat is niet het issue van de #50books vraag deze week. Deze week is de vraag: […]

Ik ben in de VS betrokken geweest bij zo’n ini­ti­atief, althans, het weer­wo­ord van de burg­er tégen zo’n voors­tel.
Er was in het stad­je waar ik woonde, een voorstad van Chica­go, een hoofd­bib­lio­theek met twee neven­ves­tigin­gen. Het hoofdge­bouw was gigan­tisch (buiten pro­por­tie) en pres­tigieus. De twee ves­tigin­gen waren oud­er­wets, oud, klein, achter­haald en had­den oude col­lec­ties. Maar er werd heel veel gebruik van gemaakt. Een van de ves­tigin­gen lag in een gebied waar veel arme mensen woon­den die bij uit­stek behoefte had­den aan zo’n voorzien­ing. Veel anal­fa­betisme, slechte buurt, behoefte aan com­mu­ni­ty… Toch ging die ves­tig­ing als eerste dicht. Er woon­den te weinig mensen om zich te roeren en de gemeen­ter­aad ging nogal, eh, voort­varend te werk. Uitein­delijk heeft de sticht­ing van ‘de vrien­den van de bib­lio­theek’ zoveel geld ingeza­meld in een paar maan­den tijd, dat ze een nieuwe, kleine ves­tig­ing hebben kun­nen ope­nen en financieren. Daar mocht je boeken meen­e­men zon­der leen­sys­teem. Gedoneerde boeken. Gewoon, op vertrouwen terug­bren­gen. En met com­put­ers en voor­leesavon­den etc. Uitein­delijk is die toch weer overgenomen door de offi­ciële bib­lio­theek.
Maar daar gin­gen maan­den en maan­den van lob­byen en opdraven op gemeen­ter­aadsver­gaderin­gen en cam­pagnes aan vooraf. Maar als je bib­lio­theken gaat sluiten, gaan lokale samen­levin­gen fail­li­et, neemt oplei­d­ingsniveau af en anal­fa­betisme toe en het is oo nog eens slecht voor lokale onderne­mers, blijkt. Zo’n voors­tel is, kor­tom, belache­lijk, en er is heel veel onder­zoek uit andere lan­den om dat te staven!

Vooral dat laat­ste wat je aangeeft is iets waar de vvd’er in kwest­ie vol­gens mij te makke­lijk aan voor­bij gaat: de bieb is allang veel meer dan alleen maar een plek waar boeken uit­geleend wor­den. Als ook die func­ties ver­loren gaan dan is het nog een dom­mer idee dan het eigen­lijk al is.
En mocht het ooit zo ver komen dan denk ik dat er heel snel heel veel burg­erini­ti­atieven zullen ontstaan met alter­natieve oplossin­gen tegen het ver­loren gaan van de bieb.

Geef een reactie