50books — jaar 2015 — vraag 21

Mam!
Ja,schat. Wat is er?
Heb je m’n Pin­kel­tje al ver­kocht?
Nee, nog niet. Er wordt tot nu toe heel wei­nig op gebo­den. En ik wil er geen ver­lies op lij­den.
Maar ik wil zo graag weer een nieuw boek lezen.
Nou niet zeu­ren, jon­gen. Je weet dat we eerst het ene boek moe­ten ver­ko­pen voor­dat we op een ander kun­nen bie­den.
Maar dat duurt alle­maal zo lang.
Ik weet het, jon­gen. Ik weet het. Maar het is beter zo.

Vol­gens de Amster­dam­se VVD kan het geen kwaad om de open­ba­re bibli­o­theek af te schaf­fen. In hun almach­ti­ge wijs­heid den­ken ze dat marktplaats.nl een pri­ma alter­na­tief kan zijn waar lezers ook wel aan hun boe­ken kun­nen komen. Een select groep­je bele­zen leden bin­nen deze club van cul­tuur­ver­krach­ters heeft het aan­bod vluch­tig door­ge­no­men op zoek naar hun favo­rie­te lec­tuur en gezien dat er vol­doen­de voor­ra­dig is. Slui­ten dus al die over­bo­di­ge fili­a­len vol stof­fi­ge boe­ken (en gooi ze op de brand­sta­pel).

Van­daag las ik op alternet.org Why Libra­bries Mat­ter More Than Ever in the Age of Goog­le en werd getrof­fen door het vol­gen­de citaat:

Of all the insti­tu­ti­ons we have, both public and pri­va­te, the public libra­ry is the tru­est demo­cra­tic space.

Niet meer dan cynisch dat juist de Volks­par­tij van de Vrij­heid en Demo­cra­tie hier geen behoef­te meer aan heeft. Met vrij­heid had zij ook al niet zo heel veel op getui­ge hun recen­te pogin­gen om ont­heem­den die oor­log en geweld ont­vluch­ten met alle mid­de­len bui­ten onze lands­gren­zen te hou­den. Bin­nen­kort zal het volk ook wel niet meer mee mogen doen en blijft alleen De Par­tij over die zal beslis­sen wat het bes­te voor ons is.

Het lij­ken mij geen goe­de ont­wik­ke­lin­gen. Maar hoe den­ken jul­lie hier over?

Vraag 21:
Wat vind jij van het voor­stel om de open­ba­re bibli­o­theek af te schaffen?

Ben jij de mening toe­ge­daan dat het alle­maal wel zal mee­val­len? Ten­slot­te wordt er tegen­woor­dig toch al niet meer zo heel veel gele­zen. Dus waar maken we ons druk om? Of zie je het als een zoveel­ste voor­beeld van kil­le eco­no­mi­sche bere­ke­ning die de cul­tu­re­le kaal­slag alleen maar zal ver­snel­len. Waar­om is in jouw ogen dan het behoud van de open­ba­re bibli­o­theek zo belang­rijk in een tijd dat je ten­slot­te toch over­al ille­ga­le down­lo­ads van ebooks kunt vinden?


0

16 gedachten over “50books — jaar 2015 — vraag 21”

 1. Uh, de open­ba­re bibli­o­theek afschaf­fen… dat zou hier in Bel­gië behoor­lijk wat stof doen opwaai­en. Allé zeg, wat een onza­lig idee…

 2. ehh het was even zoe­ken waar ik dn de link kan plaat­sen naar mijn ant­woord­Pe­ter, ik geloof dat ik het nu heb. Je hebt me danig aan­ge­spoord van­mor­gen — en hops was daar inder­daad een boek — ehh ant­woord — op mn blog dan
  Dat vind je hierrrrr:
  http://caroliengeurtsen.nl/weg-met-de-bibliotheek/
  Mocht dit ergens ander thuis­ho­ren, plea­se move as you con­si­der right loca­ti­on — ik kon geen com­ment onder je stuk zet­ten althans niet in mijn bele­ving, mis­schien blijkt het er zo wel te staan

  1. Wees gerust, je reac­tie is in goe­de orde ont­van­gen en staat op de juis­te plaats. Je blog­post is hele­maal naar mijn hart. Gewel­dig stuk!

  1. Maar helaas is het de vraag al voor­bij. In dit voor­stel wordt het hard­op uit­ge­spro­ken, maar er zijn vol­doen­de voor­beel­den te vin­den waar bibli­o­theek­fi­li­a­len al heb­ben moe­ten slui­ten van­we­ge aller­lei bezuinigingen.

 3. Ik ben in de VS betrok­ken geweest bij zo’n ini­ti­a­tief, althans, het weer­woord van de bur­ger tégen zo’n voorstel.
  Er was in het stad­je waar ik woon­de, een voor­stad van Chi­ca­go, een hoofd­bi­bli­o­theek met twee neven­ves­ti­gin­gen. Het hoofd­ge­bouw was gigan­tisch (bui­ten pro­por­tie) en pres­ti­gi­eus. De twee ves­ti­gin­gen waren ouder­wets, oud, klein, ach­ter­haald en had­den oude col­lec­ties. Maar er werd heel veel gebruik van gemaakt. Een van de ves­ti­gin­gen lag in een gebied waar veel arme men­sen woon­den die bij uit­stek behoef­te had­den aan zo’n voor­zie­ning. Veel anal­fa­be­tis­me, slech­te buurt, behoef­te aan com­mu­ni­ty… Toch ging die ves­ti­ging als eer­ste dicht. Er woon­den te wei­nig men­sen om zich te roe­ren en de gemeen­te­raad ging nog­al, eh, voort­va­rend te werk. Uit­ein­de­lijk heeft de stich­ting van ‘de vrien­den van de bibli­o­theek’ zoveel geld inge­za­meld in een paar maan­den tijd, dat ze een nieu­we, klei­ne ves­ti­ging heb­ben kun­nen ope­nen en finan­cie­ren. Daar mocht je boe­ken mee­ne­men zon­der leen­sys­teem. Gedo­neer­de boe­ken. Gewoon, op ver­trou­wen terug­bren­gen. En met com­pu­ters en voor­lees­avon­den etc. Uit­ein­de­lijk is die toch weer over­ge­no­men door de offi­ci­ë­le bibliotheek.
  Maar daar gin­gen maan­den en maan­den van lob­by­en en opdra­ven op gemeen­te­raads­ver­ga­de­rin­gen en cam­pag­nes aan voor­af. Maar als je bibli­o­the­ken gaat slui­ten, gaan loka­le samen­le­vin­gen fail­liet, neemt oplei­dings­ni­veau af en anal­fa­be­tis­me toe en het is oo nog eens slecht voor loka­le onder­ne­mers, blijkt. Zo’n voor­stel is, kort­om, bela­che­lijk, en er is heel veel onder­zoek uit ande­re lan­den om dat te staven!

  1. Voor­al dat laat­ste wat je aan­geeft is iets waar de vvd’er in kwes­tie vol­gens mij te mak­ke­lijk aan voor­bij gaat: de bieb is allang veel meer dan alleen maar een plek waar boe­ken uit­ge­leend wor­den. Als ook die func­ties ver­lo­ren gaan dan is het nog een dom­mer idee dan het eigen­lijk al is.
   En mocht het ooit zo ver komen dan denk ik dat er heel snel heel veel bur­ger­ini­ti­a­tie­ven zul­len ont­staan met alter­na­tie­ve oplos­sin­gen tegen het ver­lo­ren gaan van de bieb.

Reacties zijn gesloten.