20150527

Beco­me the Mas­ter of Change: 

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behou­den. Al te vaak zul je dus na een tijd plots bemer­ken dat je nog steeds vast zit in de oude gewoon­te (omdat dit ten­slot­te zo gewoon voelt) in plaats van bezig te zijn een ver­be­te­ring door te voe­ren. Ik spreek uit ervaring.

Het was daar­om dat ik mezelf met­een inge­schre­ven had voor een exem­plaar van het nieu­we boek dat Leo Babau­ta in eigen beheer via Kick­star­ter van plan was uit te geven. Ergens eind vorig jaar was dat. Denk ik. In ieder geval was ik het allang weer ver­ge­ten. Net zoals som­mi­ge goe­de voor­ne­mens (waar ik offi­ci­eel niet aan doe) waar ik begin dit jaar alvast mee begon­nen was uit zich­zelf ver­dwe­nen waren zon­der dat ik het echt in de gaten had.

Van­daag viel dan als­nog onver­wachts het prach­tig vorm­ge­ge­ven Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge op de deur­mat. Leo was er klaar mee, en ik hope­lijk klaar voor.


12 thoughts on “20150527

  • Haha­ha, voor­lo­pig gaat mijn eigen boek er nog niet van komen. Het lukt me gewoon niet om een lan­ge­re peri­o­de vrij­af te nemen van mijn werk om er aan te kun­nen beste­den. Het tel­kens tus­sen­door eraan wer­ken heeft bewe­zen dat dat niet suc­ces­vol gaat zijn.

  • Volg me hier op mijn blog en dan zul je tzt wel lezen hoe ik het erva­ren heb. Eerst nog tot aan de zomer wat ‘ver­plich­te’ lees­kost voor de leesclub.

 1. Ola ver­an­de­ring… daar ben ik net aan toe 🙂 Ik ben benieuwd wat het boek gaat geven…

  • Nu ben ik niet echt toe aan veel ver­an­de­ring maar het gaat me meer om het besten­di­gen van enke­le klei­ne din­gen die ik anders wil doen. En bui­ten dat lees ik zijn blogs graag, dus was ik benieuwd naar zijn boek.

 2. Nou, we zijn natuur­lijk alle­maal benieuwd naar wat jij dan gaat ver­an­de­ren 😉 We ver­wach­ten een uit­ge­breid ver­slag. Niks Zen. Ver­an­de­ring gaat Hel wor­den. :p

  • Ver­wacht geen ‘com­ple­te make-over’. Dus die hel zal wel mee­val­len. Ook zen streef ik trou­wens niet na. Gewoon wat klei­ne stap­jes blij­ven zet­ten om niet vast te roesten.

 3. Ik had het boek gemist! Althans, ik had er over gele­zen maar heb het niet besteld. Hoe is het??? 

  • Het ligt nog onge­o­pend op mijn bureau. Eerst nog wat lees­werk afron­den voor de lees­club en dan kan ik er onge­stoord in gaan begin­nen. Dat is het plan althans.

Comments are closed.