Become the Master of Change

Som­mi­ge din­gen ver­geet je hele­maal. Om te ver­an­de­ren bij­voor­beeld. Je neemt je voor om een bepaal­de slech­te gewoon­te uit te ban­nen en vast­be­ra­den maak je een plan om deze ver­an­de­ring te bewerk­stel­li­gen. Maar een gewoon­te (en zeker de slech­te­rik) zal er alles aan doen om onge­merkt zijn plaats te behou­den. Al te vaak zul je dus na een tijd plots bemer­ken dat je nog steeds vast zit in de oude gewoon­te (omdat dit ten­slot­te zo gewoon voelt) in plaats van bezig te zijn een ver­be­te­ring door te voe­ren. Ik spreek uit ervaring.

Het was daar­om dat ik mezelf met­een inge­schre­ven had voor een exem­plaar van het nieu­we boek dat Leo Babau­ta in eigen beheer via Kick­star­ter van plan was uit te geven. Ergens eind vorig jaar was dat. Denk ik. In ieder geval was ik het allang weer ver­ge­ten. Net zoals som­mi­ge goe­de voor­ne­mens (waar ik offi­ci­eel niet aan doe) waar ik begin dit jaar alvast mee begon­nen was uit zich­zelf ver­dwe­nen waren zon­der dat ik het echt in de gaten had.

Van­daag viel dan als­nog onver­wachts het prach­tig vorm­ge­ge­ven Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge op de deur­mat. Leo was er klaar mee, en ik hope­lijk klaar voor.


0

12 thoughts on “Become the Master of Change

 1. Ik had het boek gemist! Althans, ik had er over gele­zen maar heb het niet besteld. Hoe is het??? 

  1. Het ligt nog onge­o­pend op mijn bureau. Eerst nog wat lees­werk afron­den voor de lees­club en dan kan ik er onge­stoord in gaan begin­nen. Dat is het plan althans.

 2. Nou, we zijn natuur­lijk alle­maal benieuwd naar wat jij dan gaat ver­an­de­ren 😉 We ver­wach­ten een uit­ge­breid ver­slag. Niks Zen. Ver­an­de­ring gaat Hel wor­den. :p

  1. Ver­wacht geen ‘com­ple­te make-over’. Dus die hel zal wel mee­val­len. Ook zen streef ik trou­wens niet na. Gewoon wat klei­ne stap­jes blij­ven zet­ten om niet vast te roesten.

 3. Ola ver­an­de­ring… daar ben ik net aan toe 🙂 Ik ben benieuwd wat het boek gaat geven…

  1. Nu ben ik niet echt toe aan veel ver­an­de­ring maar het gaat me meer om het besten­di­gen van enke­le klei­ne din­gen die ik anders wil doen. En bui­ten dat lees ik zijn blogs graag, dus was ik benieuwd naar zijn boek.

  1. Volg me hier op mijn blog en dan zul je tzt wel lezen hoe ik het erva­ren heb. Eerst nog tot aan de zomer wat ‘ver­plich­te’ lees­kost voor de leesclub.

  1. Haha­ha, voor­lo­pig gaat mijn eigen boek er nog niet van komen. Het lukt me gewoon niet om een lan­ge­re peri­o­de vrij­af te nemen van mijn werk om er aan te kun­nen beste­den. Het tel­kens tus­sen­door eraan wer­ken heeft bewe­zen dat dat niet suc­ces­vol gaat zijn.

Comments are closed.