Een verborgen blogtour

Miss­chien had je al gezien dat ik gis­ter mijn leeser­var­ing heb gepost over het boek De man die de taal van de slan­gen sprak door Andrus Kivirähk. En zo niet, neem dan dadelijk alsnog de moeite om het te lezen. Niet zozeer omdat mijn blog­post zo geweldig is maar veeleer dat je een idee kri­jgt over het bespro­ken boek. Want dat is wel geweldig. Twi­jfel je daar na lez­ing van mijn besprek­ing nog steeds aan, klik dan eens door naar de links die ik opgenomen heb. Het zijn alle­maal besprekin­gen van het­zelfde boek, maar dan door andere blog­gers. Miss­chien dat je hier­door uitein­delijk wel over­tu­igd raakt dat we het over een heel bij­zon­der boek hebben dat als het aan mij ligt op het punt staat Ned­er­land te verov­eren.

Waar ik het van­daag echter over wil hebben is niet zozeer het boek zelf maar eerder het feit dat mijn besprek­ing een onderdeel is van een heuse blog­tour. Dat heb ik er ook bij ver­meld. Een aan­tal weken gele­den werd ik via email benaderd of ik inter­esse had om mee te doen. Nadat ik het boek (wat mij geheel onbek­end was) opge­zocht had op inter­net raak­te ik al snel ent­hou­si­ast en zei ja tegen het voors­tel. Meteen kreeg ik een pdf opges­tu­urd zodat ik alvast kon begin­nen met lezen. Ruim een week gele­den werd ver­vol­gens een gebon­den exem­plaar bezorgd. Hele­maal prachtig zou je denken. En dat dacht ik dus ook.

Wat ik echter gaan­deweg wel vreemd ging vin­den is dat ik ner­gens iets kan vin­den over deze blog­tour zelf. Niet in de email waarin ik werd gevraagd mee te doen en ook niet bij de blog­gers die voor mij aan de beurt zijn geweest. Alleen linkjes naar elka­ar (wat natu­urlijk super is indachtig het ‘Shar­ing is Car­ing’ principe).

Dat kan toch niet de bedoel­ing zijn van de organ­isator die ons gevraagd heeft om aan­dacht aan het boek te best­e­den? Wan­neer je een blog­tour organ­iseert dan heb je daar toch pro­mo­tionele rede­nen bij, of ben ik nu gek? Ik bedoel, als blog­ger is het natu­urlijk hart­stikke leuk om een boek gratis te kri­j­gen indi­en je er als tegen­presta­tie een blog­post over pub­liceert op je site. Is het niet logisch dat degene die het organ­iseert er op hun site dan ook naar ver­wi­jst? Juist in een tijd dat de boekverkoop zware tij­den door­maakt lijkt het me ver­standig om opti­maal gebruik te mak­en van blog­gers die tijd steken in het lezen en bespreken van een boek dat jij als uit­gev­er juist op dat moment in de verkoop brengt.

Ergens vind ik het een beet­je getu­igen van non­cha­lance of zelfs onder­schat­ting van de mogelijkhe­den die inter­net biedt. Laat staan hoe het overkomt bij de blog­gers die wel volop bezig zijn om dit boek op aller­lei manieren via social media te pro­moten. Een gemiste kans als je het mij vraagt.

En nu niet ver­geten door te klikken naar De man die de taal van de slan­gen sprak!

verborgenblogtour
131_131 | pho­topin
    • Klopt. En de vorige keer met het boek van Koen van Wiche­len is er ook meld­ing over gemaakt, hoewel erg sum­mi­er en ver­stopt. Ook op twit­ter e.d. nauwelijks aan­dacht.
      Afgelopen don­derdag heb ik een bericht­je ges­tu­urd om te vra­gen of ik nog een link kon opne­men in mijn blog­post maar ik kreeg een ‘out of office’ dat de uit­gev­er­ij op vri­jdag ges­loten was.

  • Ik ver­moed dat de organ­isatie dacht: we moeten ook wat met blog­gers doen in het kad­er van ‘online’. Maar zelf waarschi­jn­lijk niet zo heel ‘online’ zijn en dus gewoon­weg niet begri­jpen hoe je zo’n online project en zo’n online com­mu­ni­ty facili­teert. Dat je een pag­i­na nodig hebt, links, infor­matie, con­text, een hash­tag, oproepen, com­mu­ni­catie met deel­ne­mers. Dat je er dan niet alleen zelf meer uithaalt maar dat je zo ook meer waarde biedt voor zow­el deel­ne­mers als poten­tiële lez­ers. Kor­tom, ik ver­moed geen kwade opzet maar gewoon een niet-begri­jpen van de online wereld!

    • Dat idee heb ik dus ook. Gewoon goed bedoeld maar min­der goed uit­gevo­erd. Afgelopen don­derdag heb ik ze een mailt­je ges­tu­urd. Eens zien of/hoe ze daar op rea­geren. We zit­ten tenslotte pas halver­wege de blog­tour.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets