20150601

Nieuw expe­ri­ment met Post­ma­tic en wpDis­cuz: 
Er zijn van die dagen waar ik het gewoon heer­lijk vind om lek­ker wat te klooi­en met mijn web­si­te. Gis­te­ren was weer zo’n dag.

In mijn niet te stui­ten obses­sie­ve zoek­tocht naar de ultie­me word­press lay­out kwam ik een the­ma tegen dat ik jaren gele­den wel eens eer­der had gezien maar waar­voor me toen de ken­nis en durf ont­brak om het een beet­je naar mijn hand te zet­ten. Ik besloot opnieuw de gok te wagen en instal­leer­de Depo Clean.

Het duur­de niet lang voor­dat ik zag wat me de vori­ge keer onder ande­re had gestoord: de reac­ties wor­den niet ‘genest’ weer­ge­ge­ven. Toen­der­tijd kwam ik er niet uit, en in com­bi­na­tie met enke­le ande­re erger­nis­sen die ik niet opge­lost kreeg was het the­ma geen lang leven bescho­ren op mijn site1.

Maar inmid­dels heb ik zo het een en ander bij­ge­leerd dus prie­gel­de ik hier een beet­je en knut­sel­de ik ergens anders ook nog wat en uit­ein­de­lijk sloot ik af met het instal­le­ren van twee nieu­we plu­gins om het pro­bleem van de reac­ties te verhelpen:

  • wpDis­cuz — New inter­ac­ti­ve, AJAX com­ment sys­tem. Res­pon­si­ve com­ment plu­gin with Live Upda­te func­ti­on. Allows your visi­tors dis­cuss, vote for com­ments and share.
  • Post­ma­tic — Post­ma­tic lets your rea­ders sub­scri­be to com­ments or new posts by email. And lea­ve a com­ment by sim­ply hit­ting reply. No forms. No brow­sers. Easy.

Met behulp van deze plu­gins is het nu zelfs moge­lijk om van­uit de email die je krijgt wan­neer iemand op jouw reac­tie geant­woord heeft, ver­vol­gens zelf via de email te rea­ge­ren. Wat ik erover lees zou dit de inter­ac­ti­vi­teit aan­zien­lijk ver­ho­gen. Dus ik ben erg benieuwd of dit in de prak­tijk ook daad­wer­ke­lijk zo uit­pakt. Maar het kan natuur­lijk ook zijn dat deze plu­gins ofwel hun werk niet doen ofwel dat ze het zoda­nig doen dat ze tot over­last kun­nen lei­den bij de bezoe­kers die gere­a­geerd heb­ben. Dat wil ik dan graag horen zodat ik de ver­eis­te maat­re­ge­len kan nemen. Via de moge­lijk­heid tot rea­ge­ren onder deze blog­post. Dat spreekt vanzelf.  1. Wat niet wil zeg­gen dat het anders gelo­pen zou zijn wan­neer ik wel het the­ma geheel naar mijn hand had weten te zet­ten. Ik ben name­lijk nog­al wis­pel­tu­rig op dit gebied.