Nieuw experiment met Postmatic en wpDiscuz

Er zijn van die dagen waar ik het gewoon heer­lijk vind om lekker wat te klooien met mijn web­site. Gis­teren was weer zo’n dag.

In mijn niet te stu­iten obsessieve zoek­tocht naar de ultieme word­press lay­out kwam ik een the­ma tegen dat ik jaren gele­den wel eens eerder had gezien maar waar­voor me toen de ken­nis en durf ont­brak om het een beet­je naar mijn hand te zetten. Ik besloot opnieuw de gok te wagen en installeerde Depo Clean.

Het duurde niet lang voor­dat ik zag wat me de vorige keer onder andere had gesto­ord: de reac­ties wor­den niet ‘gen­est’ weergegeven. Toen­der­ti­jd kwam ik er niet uit, en in com­bi­natie met enkele andere erg­ernissen die ik niet opgelost kreeg was het the­ma geen lang lev­en beschoren op mijn site1.

Maar inmid­dels heb ik zo het een en ander bijgeleerd dus priegelde ik hier een beet­je en knut­selde ik ergens anders ook nog wat en uitein­delijk sloot ik af met het installeren van twee nieuwe plu­g­ins om het prob­leem van de reac­ties te ver­helpen:

  • wpDis­cuz — New inter­ac­tive, AJAX com­ment sys­tem. Respon­sive com­ment plu­g­in with Live Update func­tion. Allows your vis­i­tors dis­cuss, vote for com­ments and share.
  • Post­mat­ic — Post­mat­ic lets your read­ers sub­scribe to com­ments or new posts by email. And leave a com­ment by sim­ply hit­ting reply. No forms. No browsers. Easy.

Met behulp van deze plu­g­ins is het nu zelfs mogelijk om vanu­it de email die je kri­jgt wan­neer iemand op jouw reac­tie geant­wo­ord heeft, ver­vol­gens zelf via de email te rea­geren. Wat ik erover lees zou dit de inter­ac­tiviteit aanzien­lijk ver­hogen. Dus ik ben erg benieuwd of dit in de prak­tijk ook daad­w­erke­lijk zo uit­pakt. Maar het kan natu­urlijk ook zijn dat deze plu­g­ins ofwel hun werk niet doen ofwel dat ze het zodanig doen dat ze tot over­last kun­nen lei­den bij de bezoek­ers die gereageerd hebben. Dat wil ik dan graag horen zodat ik de vereiste maa­trege­len kan nemen. Via de mogelijkheid tot rea­geren onder deze blog­post. Dat spreekt vanzelf.


  1. Wat niet wil zeggen dat het anders gelopen zou zijn wan­neer ik wel het the­ma geheel naar mijn hand had weten te zetten. Ik ben namelijk nogal wis­pel­turig op dit gebied. 

5 Comments

Een nieuw the­ma, alweer 😉
Ik ben nieuws­gierig en heb al gekeken wat het inhoud.
Ik ben benieuwd hoe lang het stand houd 🙂

Klooien aan mijn the­ma heeft als voordeel voor mijzelf dat ik onder­tussen mijn gedacht­en kan lat­en gaan over zak­en die wat meer denkw­erk nodig hebben. Het zow­el rust­gevend als pro­duc­tief.

Geweldige keuze!
Ik gebruik deze plu­g­ins ook
Ik zie een klein css prob­leem
Ga naar Dash­board > wpDis­cuz > Back­ground and Col­ors Tab
En voeg deze code in “Cus­tom CSS-code” textarea
#wpcomm .wc-com­men­taar-foot­er { text-align: left; }

Dank je 🙂
Ik heb de code toegevoegd in cus­tom css area, maar ik zie in Safari eerlijk gezegd geen ver­schil.

Geef een reactie