Love moved me to write this for you

Deze blog­post is deel 2 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

All ide­as in this book are sto­len, and the­re­fo­re don’t belong to me. This enti­re work is the­re­fo­re unco­py­righ­ted and in the public domain. No per­mis­si­on is requi­red to copy, reprint, or other­wi­se gleeful­ly rip off any­thing I’ve writ­ten.
[Zen Habits, Leo Babau­ta]

Ondanks dat ik het pas later van plan was kon ik het toch niet laten en heb de afge­lo­pen dagen Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge door Leo Babau­ta gele­zen. Ten­slot­te had ik dit boek niet zomaar besteld.

Ik merk­te nadat ik een drie­tal jaren gele­den goed begon­nen was met het nemen van enke­le belang­rij­ke beslis­sin­gen van­uit de Making the Dif­fe­ren­ce work­shop, dat er een beet­je de klad in was geko­men. Hoe­wel het me nog gelukt was om plan­ma­tig toe te wer­ken naar een hal­ve mara­thon die ik vorig jaar okto­ber bin­nen de twee uur heb vol­bracht had ik nader­hand niet het idee dat deze uit­da­ging recht­streeks het gevolg was van wat ik tij­dens de work­shop had geleerd.

In plaats van terug te gaan naar mijn oude aan­te­ke­nin­gen besloot ik in een impuls het boek van Babau­ta te bestel­len. Op zijn web­si­te had ik al regel­ma­tig ‘eye-ope­ning’ blog­posts gele­zen dus ik dacht dat het geen kwaad kon om eens met iets nieuws te begin­nen.

Nu heb ik het boek dus uit en heeft zich een plan gevormd om er de komen­de weken regel­ma­tig over te gaan blog­gen. Want het boek is een doe-boek:

The skills we’ll talk about in this book aren’t things you can read about and then know. You need to prac­ti­ce them.
So what we’ll be doing is cre­a­ting chan­ge as you read the book. One small step at a time. It’s the only way to tru­ly under­stand the con­cepts of the book — put them into prac­ti­ce.
[p.6, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Toen ik dit las vroeg ik me af of ik deze aan­be­ve­ling zou opvol­gen en aan de eer­ste opdracht zou begin­nen. Ik besloot toch door te lezen. Omdat ik benieuwd was naar de struc­tuur van het boek en of de Zen Habits metho­de wel bij mij zou pas­sen. Wel, ik denk dat ik een goe­de keus heb gemaakt door dit boek te bestel­len. Afge­zien van het laat­ste hoofd­stuk wat mis­schien iets­jes te zwe­ve­rig is voor mijn gevoel lijkt me de ver­de­re aan­pak van Babau­ta om ver­an­de­rin­gen door te voe­ren in je levens­stijl goed uit te voe­ren en met een reë­le kans van sla­gen.

Omdat één van de ele­men­ten voor suc­ces gele­gen is in het delen (via bij­voor­beeld soci­al media of een blog) van je nieu­we uit­da­ging dacht ik dat het leuk is om dit te com­bi­ne­ren met aan­vul­len­de infor­ma­tie te geven over de Zen Habits metho­de. Zoals ik hier­bo­ven al heb aan­ge­haald is het iets waar Leo Babau­ta getui­ge zijn Unco­py­right sta­te­ment geen pro­ble­men mee zal heb­ben.

En wat me nog leu­ker lijkt is dat jul­lie ook mee gaan doen.

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

In het boek wordt een rij­tje voor­beel­den gege­ven (die je elke dag dient te gaan uit­voe­ren) waar­uit je er slecht één hoeft te kie­zen die je ver­vol­gens gaat pro­be­ren te rea­li­se­ren via de Zen Habits metho­de:

 1. Drink een glas water in de och­tend
 2. Drink een kop groe­ne thee in de namid­dag
 3. Eet fruit tij­dens de lunch
 4. Druk je 5x op
 5. Doe 2 minu­ten aan yoga
 6. Medi­teer 2 minu­ten
 7. Maak een wan­de­ling van 5 minu­ten
 8. Schrijf 2 minu­ten
 9. Ga 2 minu­ten oprui­men
 10. Doe 1 minuut strek­oe­fe­nin­gen

Het zal je met­een opval­len, geen wereld­schok­ken­de ver­an­de­rin­gen. En het is met­een een belang­rijk uit­gangs­punt van Leo Babau­ta. Start klein. Maak het jezelf niet onno­dig moei­lijk door met­een voor gro­te ver­an­de­rin­gen te gaan. Leer eerst hoe zijn metho­de in elkaar zit. Daar­na kun je ver­volgstap­pen zet­ten.

Voor mij was een van de rede­nen om het boek aan te schaf­fen het feit dat het me maar niet wil luk­ken om dage­lijks mini­maal 10 tot 15 minu­ten aan lichaams­be­we­ging te beste­den. Het hard­lo­pen is inmid­dels rede­lijk in mijn sys­teem gaan zit­ten maar meer bewe­ging kan hele­maal geen kwaad. De keu­ze was dus snel gemaakt: 10 — Doe 1 minuut strek­oe­fe­nin­gen.

Op deze plek zal ik ver­slag doen of het me lukt via de Zen Habits metho­de deze klei­ne ver­an­de­ring uit­ein­de­lijk als een dage­lijk­se rou­ti­ne inge­bur­gerd te krij­gen. Tege­lijk zal ik de Zen Habits metho­de stap voor stap toe­lich­ten zodat een­ie­der die wil en zin heeft gewoon mee kan doen.

Wie durft?

~ ~ ~

18 Antwoorden op “Love moved me to write this for you”

 1. Pingback: Wie de handschoen oppakt... - Elja Daae

 2. Monica

  Een glas water drink ik iede­re och­tend al. De bedoe­ling van Babau­ta en zijn zen metho­de is denk ik, dat ik me voor­neem heel bewust een ver­an­de­rings­pro­ces in te gaan en dan te begin­nen met het meest een­vou­di­ge stap­je. Daar­over wil ik eerst mijn gedach­ten nog eens laten gaan.

  • Peter Pellenaars

   Het is inder­daad de bedoe­ling een wel­over­wo­gen keu­ze te maken en voor­af tijd uit te trek­ken waar­om en hoe je deze ver­an­de­ring tot stand wil gaan bren­gen. Heb je dit pro­ces ver­vol­gens onder de knie dan kun je het ook toe­pas­sen voor gro­te­re ver­an­de­rin­gen.
   Laat je gedach­ten er gerust over gaan. Wat ik hier op mijn blog wil doen is alleen maar delen hoe de metho­de is opge­bouwd aan de hand van mijn eigen klei­ne ver­an­de­ring die ik wil inzet­ten. En het leek me gewoon leuk als een aan­tal lezers ook mee zou­den gaan doen.

 3. Pingback: Motivatie is een dingetje. - Elja Daae

 4. Pingback: Een week officieus en een week officieel | Met zonder beperking

 5. Pingback: De lezer uitgedaagd | Vanuit de onderstroom

 6. Pingback: Loop maar door – Met zonder beperking

 7. Pingback: Zen habits plan Mossyface: week 1 – Met zonder beperking

 8. Pingback: Loop maar door – Met zonder beperking

 9. Pingback: Een jaar lang (bijna) elke dag wandelen – Met zonder beperking

 10. Pingback: Leesvoornemen 2016 #50books – vraag 1 – Met zonder beperking

 11. Pingback: 2016: het jaar van de… themamaanden – Met zonder beperking

 12. Pingback: De waarde van blogs – afscheid #blogpraat – Met zonder beperking

 13. Pingback: De echte reden voor mijn interesse in gewoontevorming – Met zonder beperking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *