Zen Habits — Leo Babauta [2]

Love moved me to write this for you

All ide­as in this book are sto­len, and the­re­fo­re don’t belong to me. This enti­re work is the­re­fo­re unco­py­righ­ted and in the public domain. No per­mis­si­on is requi­red to copy, reprint, or other­wi­se gleeful­ly rip off any­thing I’ve written.

[Zen Habits, Leo Babauta]

Ondanks dat ik het pas later van plan was kon ik het toch niet laten en heb de afge­lo­pen dagen Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge van Leo Babau­ta gele­zen. Ten­slot­te had ik dit boek niet zomaar besteld.

Ik merk­te nadat ik een drie­tal jaren gele­den goed begon­nen was met het nemen van enke­le belang­rij­ke beslis­sin­gen van­uit de Making the Dif­fe­ren­ce work­shop, dat er een beet­je de klad in was geko­men. Hoe­wel het me nog gelukt was om plan­ma­tig toe te wer­ken naar een hal­ve mara­thon die ik vorig jaar okto­ber bin­nen de twee uur heb vol­bracht had ik nader­hand niet het idee dat deze uit­da­ging recht­streeks het gevolg was van wat ik tij­dens de work­shop had geleerd.

In plaats van terug te gaan naar mijn oude aan­te­ke­nin­gen besloot ik in een impuls het boek van Babau­ta te bestel­len. Op zijn web­si­te had ik al regel­ma­tig ‘eye-ope­ning’ blog­posts gele­zen dus ik dacht dat het geen kwaad kon om eens met iets nieuws te beginnen.

Nu heb ik het boek dus uit en heeft zich een plan gevormd om er de komen­de weken regel­ma­tig over te gaan blog­gen. Want het boek is een doe-boek:

The skills we’ll talk about in this book aren’t things you can read about and then know. You need to prac­ti­ce them.
So what we’ll be doing is cre­a­ting chan­ge as you read the book. One small step at a time. It’s the only way to tru­ly under­stand the con­cepts of the book — put them into practice. 

[p.6, Zen Habits, Leo Babauta]

Toen ik dit las vroeg ik me af of ik deze aan­be­ve­ling zou opvol­gen en aan de eer­ste opdracht zou begin­nen. Ik besloot toch door te lezen. Omdat ik benieuwd was naar de struc­tuur van het boek en of de Zen Habits metho­de wel bij mij zou pas­sen. Wel, ik denk dat ik een goe­de keus heb gemaakt door dit boek te bestel­len. Afge­zien van het laat­ste hoofd­stuk wat mis­schien iets­jes te zwe­ve­rig is voor mijn gevoel lijkt me de ver­de­re aan­pak van Babau­ta om ver­an­de­rin­gen door te voe­ren in je levens­stijl goed uit te voe­ren en met een reë­le kans van slagen.

Omdat één van de ele­men­ten voor suc­ces gele­gen is in het delen (via bij­voor­beeld soci­al media of een blog) van je nieu­we uit­da­ging dacht ik dat het leuk is om dit te com­bi­ne­ren met aan­vul­len­de infor­ma­tie te geven over de Zen Habits metho­de. Zoals ik hier­bo­ven al heb aan­ge­haald is het iets waar Leo Babau­ta getui­ge zijn Unco­py­right sta­te­ment geen pro­ble­men mee zal hebben.

En wat me nog leu­ker lijkt is dat jul­lie ook mee gaan doen.

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me. 

[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]

In het boek wordt een rij­tje voor­beel­den gege­ven (die je elke dag dient te gaan uit­voe­ren) waar­uit je er slecht één hoeft te kie­zen die je ver­vol­gens gaat pro­be­ren te rea­li­se­ren via de Zen Habits methode:

  1. Drink een glas water in de ochtend
  2. Drink een kop groe­ne thee in de namiddag
  3. Eet fruit tij­dens de lunch
  4. Druk je 5x op
  5. Doe 2 minu­ten aan yoga
  6. Medi­teer 2 minuten
  7. Maak een wan­de­ling van 5 minuten
  8. Schrijf 2 minuten
  9. Ga 2 minu­ten opruimen
  10. Doe 1 minuut strekoefeningen

Het zal je met­een opval­len, geen wereld­schok­ken­de ver­an­de­rin­gen. En het is met­een een belang­rijk uit­gangs­punt van Leo Babau­ta. Start klein. Maak het jezelf niet onno­dig moei­lijk door met­een voor gro­te ver­an­de­rin­gen te gaan. Leer eerst hoe zijn metho­de in elkaar zit. Daar­na kun je ver­volgstap­pen zetten.

Voor mij was een van de rede­nen om het boek aan te schaf­fen het feit dat het me maar niet wil luk­ken om dage­lijks mini­maal 10 tot 15 minu­ten aan lichaams­be­we­ging te beste­den. Het hard­lo­pen is inmid­dels rede­lijk in mijn sys­teem gaan zit­ten maar meer bewe­ging kan hele­maal geen kwaad. De keu­ze was dus snel gemaakt: 10 — Doe 1 minuut strekoefeningen.

Op deze plek zal ik ver­slag doen of het me lukt via de Zen Habits metho­de deze klei­ne ver­an­de­ring uit­ein­de­lijk als een dage­lijk­se rou­ti­ne inge­bur­gerd te krij­gen. Tege­lijk zal ik de Zen Habits metho­de stap voor stap toe­lich­ten zodat een­ie­der die wil en zin heeft gewoon mee kan doen.

Wie durft?