Zen Habits — Leo Babauta [3]

Hoe gemotiveerd ben jij om te veranderen?

Heb je net zoals ik al een keu­ze gemaakt uit het rij­tje van tien klei­ne nieu­we gewoon­tes die je jezelf wilt aan­le­ren? Voor mij gaat het dus de dage­lijk­se 1 minuut strek­oe­fe­nin­gen wor­den. Mocht je niets van je gading zien dan is het natuur­lijk geen enkel pro­bleem om zelf iets te ver­zin­nen. Zolang het maar een klei­ne ver­an­de­ring is. Aan de hand van deze keu­ze gaan we ver­der met het uit­voe­ren van de opdrach­ten die Leo Babau­ta samen­ge­steld heeft om de Zen Habits metho­de onder de knie te krijgen.

Trap niet in de valkuil om meer­de­re ver­an­de­rin­gen tege­lijk te kie­zen. Ook al zijn ze nog zo klein en schijn­baar een­vou­dig aan te leren. Besef dat we aan het begin staan van een nieuw tra­ject om te leren van onze poging om een ver­an­de­ring door te voe­ren. Dit zal meer focus en ener­gie gaan kos­ten dan we ons nu kun­nen rea­li­se­ren. Vol­gens de Zen Habits metho­de is het ver­stan­di­ger om het idee los te laten dat we in één keer moe­ten pro­be­ren zoveel moge­lijk ver­an­de­rin­gen door te voe­ren. Maak daar­en­te­gen ruim­te om die ene ver­an­de­ring die we geko­zen heb­ben alle aan­dacht te geven. De rest volgt van­zelf zodra we er aan toe zijn.

Wat min­stens zo belang­rijk is, is de vraag waar­om je eigen­lijk tijd en moei­te in een nieu­we gewoon­te zou wil­len ste­ken. Het is goed om je dat bij aan­vang af te vra­gen bij de keu­ze die je gemaakt hebt. Wan­neer je niet vol­doen­de toe­ge­wijd bent om de ver­an­de­ring voor elkaar te krij­gen dan zul je waar­schijn­lijk bij de eer­ste tegen­slag geneigd zijn af te haken. Neem daar­om de tijd om hier over na te denken.

Ikzelf heb geko­zen om te gaan wer­ken aan mijn alge­he­le con­di­tie door niet alleen twee tot drie keer per week te gaan hard­lo­pen, maar ook mijn ver­de­re licha­me­lij­ke gesteld­heid op een hoger peil te bren­gen met behulp van dage­lijk­se oefe­nin­gen. Aller­eerst denk ik dat het nood­za­ke­lijk is omdat ik veel te veel uren zit­tend door­breng op kan­toor en thuis. Dat kan op den duur pro­ble­men gaan ople­ve­ren. Zeker van­we­ge mijn toch al niet te ster­ke rug. De medi­sche test die ik onlangs heb gedaan liet zien dat het qua lenig­heid nog wel goed zit bij mij, maar dat kan snel min­der wor­den indien ik er niet vol­doen­de tijd in stop. Last but not least wil ik met twee opgroei­en­de klein­kin­de­ren ook nog eens de komen­de jaren in staat zijn om met hen te kun­nen wed­ij­ve­ren op spor­tief gebied. Nu al lopen ze me regel­ma­tig uit te dagen dus ik moet zor­gen dat ik fit blijf.

Hoe zit het met de moti­va­tie van jouw keuze?

~ ~ ~

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits — Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.

[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]

Reacties

 1. Nanouk van Gennip

  Ik ga voor nr 1, het glas water in de och­tend. Dat neem ik me zo vaak voor maar ik ver­geet t gewoon. Ik zou graag een ‘actie­ve­re’ doel­stel­ling wil­len kie­zen, zoals opdruk­ken, maar dat gaat niet ivm mn rug. En wan­de­len, fruit eten, oprui­men en schrij­ven doe ik al iede­re dag 🙂 Water drin­ken it is!

  1. Peter Pellenaars

   Het belang­rijk­ste is dat je een keu­ze gemaakt hebt zodat je dit als lei­draad kunt gebrui­ken voor de ver­volg­blogs waar­in we via de Zen Habits metho­de pro­be­ren deze ver­an­de­ring gelei­de­lijk door te voe­ren. Ligt deze metho­de je, dan kun je daar­na mis­schien zelfs wel iets actie­vers kie­zen omdat je weet hoe je dat het bes­te kunt aan­pak­ken zon­der jezelf te forceren.

 2. Elja

  OK ik ga voor 5 minu­ten wan­de­len per dag. En dan iets dat ik nor­maal niet zou doen, zoals de kin­de­ren opha­len oid. Echt wan­de­len. Maar mis­schien wel Ergens Naar Toe. Moti­va­tie: ik kom vaak gewoon niet ach­ter mijn com­pu­ter van­daag. Slecht. Als ik dit kan, kan ik van­zelf meer. Ga ik mis­schien ooit weer hard­lo­pen of zo!
  En nu??? 

  1. Peter Pellenaars

   Gewel­dig!
   En nu? Ver­der lezen bij Hou het kin­der­lijk eenvoudig
   http://www.petepel.nl/2015/06/08/hou-het-kinderlijk-eenvoudig/
   en mijn blog dage­lijks blij­ven vol­gen voor de ver­de­re stappen.