Hou het kinderlijk eenvoudig

Voor alle dui­de­lijk­heid, het start­schot voor onze nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne heeft nog niet geklon­ken. We heb­ben nog niets hoe­ven te doen. Is dat niet mak­ke­lijk? En dat is pre­cies dat­ge­ne waar we het van­daag over gaan heb­ben. Hoe maken we het ons­zelf zo mak­ke­lijk moge­lijk om de ver­an­de­ring die we wil­len invoe­ren ook daad­wer­ke­lijk tot een goed ein­de te bren­gen. Want dat laat­ste is waar het uit­ein­de­lijk om gaat: hoe hou­den we het vol. Star­ten lukt vaak nog wel.

Het aller­be­lang­rijk­ste is dat we ons bewust wor­den van het feit dat hoe ambi­teu­zer we van start gaan hoe gro­ter de kans is dat we al snel falen en afhaken.

Leo Babau­ta haalt het voor­beeld aan van zijn eer­ste pogin­gen om met hard­lo­pen te begin­nen die jam­mer­lijk mis­luk­ten. De reden: van de ene op de ande­re dag plots 30 minu­ten gaan ren­nen. Typisch voor­beeld van de lat veel te hoog leg­gen. Al snel gaat het ons tegen­staan om de dage­lijk­se beproe­ving aan te gaan en vin­den we dui­zend-en-een excu­ses om thuis te blij­ven. Voor we het door heb­ben zijn we weer in onze oude ver­trouw­de rou­ti­ne van niet ren­nen terechtgekomen.

Dit heeft te maken met

the truth about the mind when it comes to chan­ge: it’s a litt­le child.
[p.18, Zen Habits, Leo Babauta]

Onze ‘kin­der­lij­ke geest’ zit niet te wach­ten op ver­an­de­ring. Het zal er alles aan doen om ons te over­tui­gen dat het veel beter is om er niet aan te begin­nen. En dus zit er maar één ding op: maak de drem­pel zo laag moge­lijk. De klein­ste stap die je kunt beden­ken is waar­schijn­lijk de bes­te manier om te star­ten. Je ont­neemt je ‘kin­der­lij­ke geest’ elk excuus uit han­den om tegen te werken.

Van­daag gaan we dus voor de keu­ze die we eer­der gemaakt heb­ben beden­ken hoe we het begin zo mak­ke­lijk moge­lijk kun­nen maken1. Mijn keu­ze was om iede­re dag 1 minuut aan strek­oe­fe­nin­gen te gaan doen. Het mini­maal haal­ba­re moet toch wel zijn om enke­le ver­plich­te knie­bui­gin­gen te maken voor­dat ik mijn bed instap. Wat zal het voor jou zijn?

De bedoe­ling is dat we dit gaan vast­leg­gen in een Zen Habits Plan zodat we gelei­de­lijk aan gaan wen­nen aan het idee dat we een ver­an­de­ring gaan inzet­ten. Tot nu toe zie het Habit Plan voor mij er als volgt uit:

  • nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne: 1 minuut strekoefeningen
  • moti­va­tie: het voor­ko­men van rug­pro­ble­men wegens lang­du­rig zit­ten op kantoor
  • kleinst moge­lij­ke stap om te begin­nen: enke­le (5x) knie­bui­gin­gen voor het sla­pen gaan

De rest van de week zul­len we ver­der gaan met het invul­len van dit Zen Habits Plan voor­dat we daad­wer­ke­lijk gaan beginnen.

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]


0
  1. Nog geen keu­ze gemaakt? Bekijk dan hier de lijst en doe mee. 

2 gedachten over “Hou het kinderlijk eenvoudig”

  1. Ai ai, nou heb ik geloof ik al een pro­bleem 😉 Ik hou me al drie dagen aan mijn nieu­we rou­ti­ne. De eer­ste dag was ik me daar wel­is­waar nog niet van bewust maar heb ik er toch ruim­schoots aan voldaan.

    1. Het is geen pro­bleem wan­neer je al begon­nen bent en het tot nu toe net­jes uit­voert. Toch is het goed om een klei­ne stap te beden­ken, want dat komt later even­tu­eel van pas wan­neer er later om wat voor rede­nen dan ook de klad dreigt in te komen. We komen daar nog op terug, maar je hebt dan al een zoge­naamd fall-back plan tot je beschikking.

Reacties zijn gesloten.