Beloof dat je tijd vrijmaakt

Deze blog­post is deel 5 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Wie de voor­gaande blog­posts gelezen heeft over de Zen Habits meth­ode zal onder­tussen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voorne­men hebt om iets in je lev­en te gaan veran­deren. Hoe klein de veran­der­ing ook is, een goede plan­ning en de juiste toewi­jd­ing zijn voor hem essen­tieel zodat de kans van sla­gen toe­neemt. Is een vol­gende uitdag­ing hier­na grot­er, dan hoeft dat niet echt een prob­leem te zijn zolang je maar opnieuw vol­doende tijd neemt ter voor­berei­d­ing.

Ook van­daag staan we nog even stil bij de veran­der­ing die we gekozen hebben. Allereerst om ons af te vra­gen voor wie we dit doen. Het helpt namelijk om er mensen die je dier­baar zijn erbij te betrekken en hen te vertellen dat je dit van plan bent. Probeer hier zo eerlijk mogelijk in te zijn. Leo Babau­ta gebruikt het voor­beeld dat hij bij zijn pogin­gen om te stop­pen met roken veel baat heeft gehad met het afleggen van een soort belofte aan zijn gezin dat hij nu defin­i­tief ging stop­pen. Dit heeft hem geholpen op de momenten dat zijn ‘kinder­lijke geest’ ermee wilde stop­pen.

The dozens of times I felt like giv­ing up… now felt like I was fail­ing them.
[p.21, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Wan­neer ik naar mijn eigen keuze kijk om dagelijks 1 min­u­ut aan strekoe­fenin­gen te best­e­den (als opmaat naar 10–15 minuten), dan doe ik dat niet alleen voor mijzelf maar tevens voor mijn vrouw. Gedeel­telijk als voor­beeld waar­door zij miss­chien geïn­spireerd raakt om mee te doen, en daar­naast om fit te bli­jven zodat ik haar kan (bli­jven) helpen mocht dat nodig zijn. Ik ga haar dus beloven dat ik dit van plan ben en hoop op die manier gemo­tiveerd te bli­jven wan­neer mijn ‘kinder­lijke geest’ aangeeft geen zin of tijd te hebben.

Wat we onszelf ook moeten beloven is om vol­doende tijd vrij te mak­en. Dus meer dan er voor de gekozen veran­der­ing staat. Babau­ta geeft aan dat we 10 minuten moeten inplan­nen ongeacht de keuze die we eerder gemaakt hebben. En we moeten spec­i­fiek zijn. Probeer te bedenken wan­neer op de dag je jouw nieuwe gewoonte wilt aan­leren. Direct na het opstaan, bij het ont­bi­jt, nadat je op je werk bent gear­riveerd, vooraf aan je lunch, enzovoorts. In mijn geval lijkt het me hand­ig om de strekoe­fenin­gen te doen wan­neer ik thuis kom van mijn werk. Ik heb dan de gewoonte me eerst om te kle­den en kort te douchen voor­dat we gaan eten. Het zou geen prob­leem moeten zijn om dit te com­bineren met mijn strekoe­fenin­gen.

Mijn Zen Habits plan ziet er nu als vol­gt uit:

  • nieuwe dagelijkse rou­tine: 1 min­u­ut strekoe­fenin­gen
  • moti­vatie: het voorkomen van rug­prob­le­men wegens lang­durig zit­ten op kan­toor
  • kle­inst mogelijke stap om te begin­nen: enkele (5x) kniebuigin­gen voor het slapen gaan
  • belofte: aan mijn vrouw
  • wan­neer: ’s avonds thuis na aankomst van kan­toor voor­dat ik ga douchen

Mor­gen gaan we bek­ijken of we de nieuwe dagelijkse rou­tine kun­nen verbinden aan een ‘trig­ger’, oftewel een vaste aan­lei­d­ing die er voor zorgt dat we haast als vanzelf met onze actie starten. Maar nu eerst je Zen Habits plan uit­brei­den met een belofte en het spec­i­fiek tijd­stip op de dag dat je er 10 minuten voor gaat reserveren.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Hou het kinder­lijk een­voudigHart voor je zaak »

Geef een reactie