Zen Habits — Leo Babauta [5]

Beloof dat je tijd vrijmaakt

Wie de voor­gaan­de blog­posts gele­zen heeft over de Zen Habits metho­de zal onder­tus­sen aan­voe­len dat Leo Babau­ta niet over één nacht ijs gaat wan­neer je het voor­ne­men hebt om iets in je leven te gaan ver­an­de­ren. Hoe klein de ver­an­de­ring ook is, een goe­de plan­ning en de juis­te toe­wij­ding zijn voor hem essen­ti­eel zodat de kans van sla­gen toe­neemt. Is een vol­gen­de uit­da­ging hier­na gro­ter, dan hoeft dat niet echt een pro­bleem te zijn zolang je maar opnieuw vol­doen­de tijd neemt ter voorbereiding.

Ook van­daag staan we nog even stil bij de ver­an­de­ring die we geko­zen heb­ben. Aller­eerst om ons af te vra­gen voor wie we dit doen. Het helpt name­lijk om er men­sen die je dier­baar zijn erbij te betrek­ken en hen te ver­tel­len dat je dit van plan bent. Pro­beer hier zo eer­lijk moge­lijk in te zijn. Leo Babau­ta gebruikt het voor­beeld dat hij bij zijn pogin­gen om te stop­pen met roken veel baat heeft gehad met het afleg­gen van een soort belof­te aan zijn gezin dat hij nu defi­ni­tief ging stop­pen. Dit heeft hem gehol­pen op de momen­ten dat zijn ‘kin­der­lij­ke geest’ ermee wil­de stoppen.

The dozens of times I felt like giving up… now felt like I was fai­ling them.

[p.21, Zen Habits, Leo Babauta]

Wan­neer ik naar mijn eigen keu­ze kijk om dage­lijks 1 minuut aan strek­oe­fe­nin­gen te beste­den (als opmaat naar 10–15 minu­ten), dan doe ik dat niet alleen voor mij­zelf maar tevens voor mijn vrouw. Gedeel­te­lijk als voor­beeld waar­door zij mis­schien geïn­spi­reerd raakt om mee te doen, en daar­naast om fit te blij­ven zodat ik haar kan (blij­ven) hel­pen mocht dat nodig zijn. Ik ga haar dus belo­ven dat ik dit van plan ben en hoop op die manier gemo­ti­veerd te blij­ven wan­neer mijn ‘kin­der­lij­ke geest’ aan­geeft geen zin of tijd te hebben.

Wat we ons­zelf ook moe­ten belo­ven is om vol­doen­de tijd vrij te maken. Dus meer dan er voor de geko­zen ver­an­de­ring staat. Babau­ta geeft aan dat we 10 minu­ten moe­ten inplan­nen onge­acht de keu­ze die we eer­der gemaakt heb­ben. En we moe­ten spe­ci­fiek zijn. Pro­beer te beden­ken wan­neer op de dag je jouw nieu­we gewoon­te wilt aan­le­ren. Direct na het opstaan, bij het ont­bijt, nadat je op je werk bent gear­ri­veerd, voor­af aan je lunch, enzo­voorts. In mijn geval lijkt het me han­dig om de strek­oe­fe­nin­gen te doen wan­neer ik thuis kom van mijn werk. Ik heb dan de gewoon­te me eerst om te kle­den en kort te dou­chen voor­dat we gaan eten. Het zou geen pro­bleem moe­ten zijn om dit te com­bi­ne­ren met mijn strekoefeningen.

Mijn Zen Habits plan ziet er nu als volgt uit:

  • nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne: 1 minuut strekoefeningen
  • moti­va­tie: het voor­ko­men van rug­pro­ble­men wegens lang­du­rig zit­ten op kantoor
  • kleinst moge­lij­ke stap om te begin­nen: enke­le (5x) knie­bui­gin­gen voor het sla­pen gaan
  • belof­te: aan mijn vrouw
  • wan­neer: ’s avonds thuis na aan­komst van kan­toor voor­dat ik ga douchen

Mor­gen gaan we bekij­ken of we de nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne kun­nen ver­bin­den aan een ’trig­ger’, ofte­wel een vas­te aan­lei­ding die er voor zorgt dat we haast als van­zelf met onze actie star­ten. Maar nu eerst je Zen Habits plan uit­brei­den met een belof­te en het spe­ci­fiek tijd­stip op de dag dat je er 10 minu­ten voor gaat reserveren.