Hart voor je zaak

Wils­kracht of door­zet­tings­ver­mo­gen. Ik heb het lan­ge tijd gezien als de basis om een ver­an­de­ring door te voe­ren in je vas­te patroon van gewoon­tes. Tot­dat ik door erva­ring leer­de dat moti­va­tie min­stens zo belang­rijk was. Of mis­schien voor de lan­ge ter­mijn nog wel belang­rij­ker. Als je iets doet zon­der dat je dui­de­lijk voor ogen hebt waar­om, dan is het slechts een kwes­tie van tijd voor­dat je er mee stopt.

Bij de Zen Habits metho­de wordt nog iets anders geleerd. Om de nieu­we ver­an­de­ring een vas­te rou­ti­ne te maken moet je zoe­ken naar een regel­ma­tig terug­ke­ren­de aan­lei­ding (trig­ger) die voor­af dient te gaan aan je geko­zen actie. Deze aan­lei­ding moet bij voor­keur val­len bin­nen de 10 minu­ten die je gis­ter voor jezelf hebt vastgelegd.

Kijk ik naar mijn plan dan was mijn idee om na het thuis­ko­men van kan­toor oefe­nin­gen te doen voor­dat ik onder de dou­che spring. De aan­lei­ding gaat aldus zijn dat ik na het (gedeel­te­lijk) uit­kle­den eerst mijn oefe­nin­gen uit­voer en ver­vol­gens ga dou­chen (geheel ont­kleed ditmaal).

Vol­gens Leo Babau­ta ont­wik­kel je zo een ‘hart­slag’. Twee acti­vi­tei­ten die kort na elkaar plaats­vin­den gaan in je brein een ver­bin­ding aan. Zeker wan­neer je zeer regel­ma­tig (iede­re dag) uit­voert. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen.

It’s like the rhythm of your heart­beat: ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM. A dou­ble beat, the music of a pul­se. The trig­ger is the “ba” to the habit’s “PUM”.
[p.25, Zen Habits, Leo Babauta]

Het is de bedoe­ling dat het een auto­ma­tis­me gaat wor­den, waar­bij je onbe­wust met­een geneigd bent om de nieu­we gewoon­te uit te voe­ren wan­neer de aan­lei­ding plaats­vindt. Hier­door doe je min­der een beroep op je door­zet­tings­ver­mo­gen om je er door­heen te slepen.

Met de toe­voe­ging van van­daag is dit nu mijn Zen Habits plan:

 • nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne: 1 minuut strekoefeningen
 • moti­va­tie: het voor­ko­men van rug­pro­ble­men wegens lang­du­rig zit­ten op kantoor
 • kleinst moge­lij­ke stap om te begin­nen: enke­le (5x) knie­bui­gin­gen voor het sla­pen gaan
 • belof­te: aan mijn vrouw
 • wan­neer: ‘s avonds thuis na aan­komst van kantoor
 • trig­ger of aan­lei­ding: mezelf uit­kle­den voor­dat ik ga douchen

Ga voor jezelf na wel­ke aan­lei­ding je kunt vin­den die samen met je te vor­men nieu­we gewoon­te als hart­slag kan die­nen. Zeker in het begin is het goed om her­in­ne­rin­gen (zoals post-its) te plaat­sen op de loca­tie waar je van plan bent om je nieu­we gewoont uit te voeren.

En voor de vol­le­dig­heid, je hoeft nog steeds niet te begin­nen met je nieu­we rou­ti­ne. Pas op zater­dag is het zover. Tot die tijd wer­ken we aan ons plan zodat dit staat als een huis en voor­komt dat we te snel afha­ken wan­neer we een­maal begon­nen zijn.

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]


0

2 gedachten over “Hart voor je zaak”

 1. Peter, je gelooft het niet maar ik begreep je opmer­king op mijn blog niet. Want iede­re keer dat ik op jouw blog keek stond die post van eind mei boven­aan! haha­ha! Had ik in mijn rea­der geke­ken, had ik gezien wat je bedoelde…
  Ik merk dat ik het heel moei­lijk vind, dat plan. Het gaat niet echt mis op moti­va­tie denk ik maar op plan­ning. Wan­neer ga ik een blok­je om? De dag wordt bepaald door werk en kin­de­ren. En mijn man is vaak weg, dus kan ik dan savonds wel een blok­je om? Ik laat mijn kin­de­ren niet alleen thuis. Kort­om, ik zie beren op de weg.
  Ik vind het ook moei­lijk om mijn voor­ne­men uit te spre­ken. Waar­om??? Bang om te falen of om te slagen???
  Pfff. Moei­lijk hoor

  1. Haha­ha, maak ik eens een keer een bericht ‘stic­ky’ krijg je dat weer. Heb het met­een aan­ge­past (ook omdat de blogtour rond­om De man die de taal van de slan­gen sprak — lezen dat boek! — van­daag is afgelopen).
   Het lijkt me dat het plan mis­schien niet moei­lijk is, maar de keu­ze die je gemaakt hebt. Wel­licht is het te over­we­gen waard om iets anders te kie­zen wat beter te com­bi­ne­ren valt met de zaken die je opsomt. Of dat je het anders invult. Je kunt bij­voor­beeld ook 5 minu­ten trap­lo­pen als het om de bewe­ging gaat. Maar het is hele­maal niet ver­plicht om iets uit het lijst­je te kie­zen. Weet je zelf iets beters wat je wilt ver­an­de­ren dan is het ook goed. Kies alleen nog niet voor iets (een slech­te gewoon­te) die je wil afle­ren. Dat komt later pas aan de orde (omdat het moei­lij­ker is).
   Als je voor­af al zoveel beden­kin­gen hebt, dan lijkt het me logisch dat het moei­lijk voor je is om het ver­vol­gens uit te spre­ken. Nog­maals, mis­schien is het beter iets anders te kie­zen wat beter past bij de hui­di­ge situ­a­tie. Het is in deze fase voor­al te doen om de metho­de onder de knie te krijgen.

Reacties zijn gesloten.