Hart voor je zaak

Deze blog­post is deel 6 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Wilskracht of doorzettingsver­mo­gen. Ik heb het lange tijd gezien als de basis om een veran­der­ing door te voeren in je vaste patroon van gewoontes. Tot­dat ik door ervar­ing leerde dat moti­vatie min­stens zo belan­grijk was. Of miss­chien voor de lange ter­mi­jn nog wel belan­grijk­er. Als je iets doet zon­der dat je duidelijk voor ogen hebt waarom, dan is het slechts een kwest­ie van tijd voor­dat je er mee stopt.

Bij de Zen Habits meth­ode wordt nog iets anders geleerd. Om de nieuwe veran­der­ing een vaste rou­tine te mak­en moet je zoeken naar een regel­matig terugk­erende aan­lei­d­ing (trig­ger) die vooraf dient te gaan aan je gekozen actie. Deze aan­lei­d­ing moet bij voorkeur vallen bin­nen de 10 minuten die je gis­ter voor jezelf hebt vast­gelegd.

Kijk ik naar mijn plan dan was mijn idee om na het thuiskomen van kan­toor oefenin­gen te doen voor­dat ik onder de douche spring. De aan­lei­d­ing gaat aldus zijn dat ik na het (gedeel­telijk) uitk­le­den eerst mijn oefenin­gen uitvo­er en ver­vol­gens ga douchen (geheel ontk­leed dit­maal).

Vol­gens Leo Babau­ta ontwikkel je zo een ‘hart­slag’. Twee activiteit­en die kort na elka­ar plaatsvin­den gaan in je brein een verbind­ing aan. Zek­er wan­neer je zeer regel­matig (iedere dag) uitvo­ert. Uitk­le­den, oefenin­gen doen. Uitk­le­den, oefenin­gen doen. Uitk­le­den, oefenin­gen doen.

It’s like the rhythm of your heart­beat: ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM. A dou­ble beat, the music of a pulse. The trig­ger is the “ba” to the habit’s “PUM”.
[p.25, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Het is de bedoel­ing dat het een automa­tisme gaat wor­den, waar­bij je onbe­wust meteen geneigd bent om de nieuwe gewoonte uit te voeren wan­neer de aan­lei­d­ing plaatsvin­dt. Hier­door doe je min­der een beroep op je doorzettingsver­mo­gen om je er doorheen te slepen.

Met de toevoeg­ing van van­daag is dit nu mijn Zen Habits plan:

 • nieuwe dagelijkse rou­tine: 1 min­u­ut strekoe­fenin­gen
 • moti­vatie: het voorkomen van rug­prob­le­men wegens lang­durig zit­ten op kan­toor
 • kle­inst mogelijke stap om te begin­nen: enkele (5x) kniebuigin­gen voor het slapen gaan
 • belofte: aan mijn vrouw
 • wan­neer: ‘s avonds thuis na aankomst van kan­toor
 • trig­ger of aan­lei­d­ing: mezelf uitk­le­den voor­dat ik ga douchen

Ga voor jezelf na welke aan­lei­d­ing je kunt vin­den die samen met je te vor­men nieuwe gewoonte als hart­slag kan dienen. Zek­er in het begin is het goed om herin­ner­in­gen (zoals post-its) te plaat­sen op de locatie waar je van plan bent om je nieuwe gewoont uit te voeren.

En voor de volledigheid, je hoeft nog steeds niet te begin­nen met je nieuwe rou­tine. Pas op zater­dag is het zover. Tot die tijd werken we aan ons plan zodat dit staat als een huis en voorkomt dat we te snel afhak­en wan­neer we een­maal begonnen zijn.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Beloof dat je tijd vri­j­maaktBepaal zelf de voor­waar­den »
 • Peter, je gelooft het niet maar ik begreep je opmerk­ing op mijn blog niet. Want iedere keer dat ik op jouw blog keek stond die post van eind mei bove­naan! haha­ha! Had ik in mijn read­er gekeken, had ik gezien wat je bedoelde…
  Ik merk dat ik het heel moeil­ijk vind, dat plan. Het gaat niet echt mis op moti­vatie denk ik maar op plan­ning. Wan­neer ga ik een blok­je om? De dag wordt bepaald door werk en kinderen. En mijn man is vaak weg, dus kan ik dan savonds wel een blok­je om? Ik laat mijn kinderen niet alleen thuis. Kor­tom, ik zie beren op de weg.
  Ik vind het ook moeil­ijk om mijn voorne­men uit te spreken. Waarom??? Bang om te falen of om te sla­gen???
  Pfff. Moeil­ijk hoor

  • Haha­ha, maak ik eens een keer een bericht ‘sticky’ kri­jg je dat weer. Heb het meteen aangepast (ook omdat de blog­tour ron­dom De man die de taal van de slan­gen sprak — lezen dat boek! — van­daag is afgelopen).
   Het lijkt me dat het plan miss­chien niet moeil­ijk is, maar de keuze die je gemaakt hebt. Wellicht is het te over­we­gen waard om iets anders te kiezen wat beter te com­bineren valt met de zak­en die je opsomt. Of dat je het anders invult. Je kunt bijvoor­beeld ook 5 minuten traplopen als het om de beweg­ing gaat. Maar het is hele­maal niet ver­plicht om iets uit het lijst­je te kiezen. Weet je zelf iets beters wat je wilt veran­deren dan is het ook goed. Kies alleen nog niet voor iets (een slechte gewoonte) die je wil afleren. Dat komt lat­er pas aan de orde (omdat het moeil­ijk­er is).
   Als je vooraf al zoveel bedenkin­gen hebt, dan lijkt het me logisch dat het moeil­ijk voor je is om het ver­vol­gens uit te spreken. Nog­maals, miss­chien is het beter iets anders te kiezen wat beter past bij de huidi­ge sit­u­atie. Het is in deze fase vooral te doen om de meth­ode onder de knie te kri­j­gen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets