Zen Habits — Leo Babauta [6]

Hart voor je zaak

Wils­kracht of door­zet­tings­ver­mo­gen. Ik heb het lan­ge tijd gezien als de basis om een ver­an­de­ring door te voe­ren in je vas­te patroon van gewoon­tes. Tot­dat ik door erva­ring leer­de dat moti­va­tie min­stens zo belang­rijk was. Of mis­schien voor de lan­ge ter­mijn nog wel belang­rij­ker. Als je iets doet zon­der dat je dui­de­lijk voor ogen hebt waar­om, dan is het slechts een kwes­tie van tijd voor­dat je er mee stopt.

Bij de Zen Habits metho­de wordt nog iets anders geleerd. Om de nieu­we ver­an­de­ring een vas­te rou­ti­ne te maken moet je zoe­ken naar een regel­ma­tig terug­ke­ren­de aan­lei­ding (trig­ger) die voor­af dient te gaan aan je geko­zen actie. Deze aan­lei­ding moet bij voor­keur val­len bin­nen de 10 minu­ten die je gis­ter voor jezelf hebt vastgelegd.

Kijk ik naar mijn plan dan was mijn idee om na het thuis­ko­men van kan­toor oefe­nin­gen te doen voor­dat ik onder de dou­che spring. De aan­lei­ding gaat aldus zijn dat ik na het (gedeel­te­lijk) uit­kle­den eerst mijn oefe­nin­gen uit­voer en ver­vol­gens ga dou­chen (geheel ont­kleed ditmaal).

Vol­gens Leo Babau­ta ont­wik­kel je zo een ‘hart­slag’. Twee acti­vi­tei­ten die kort na elkaar plaats­vin­den gaan in je brein een ver­bin­ding aan. Zeker wan­neer je zeer regel­ma­tig (iede­re dag) uit­voert. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen. Uit­kle­den, oefe­nin­gen doen.

It’s like the rhythm of your heart­beat: ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM. A dou­ble beat, the music of a pul­se. The trig­ger is the “ba” to the habit’s “PUM”.

[p.25, Zen Habits, Leo Babauta]

Het is de bedoe­ling dat het een auto­ma­tis­me gaat wor­den, waar­bij je onbe­wust met­een geneigd bent om de nieu­we gewoon­te uit te voe­ren wan­neer de aan­lei­ding plaats­vindt. Hier­door doe je min­der een beroep op je door­zet­tings­ver­mo­gen om je er door­heen te slepen.

Met de toe­voe­ging van van­daag is dit nu mijn Zen Habits plan:

  • nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne: 1 minuut strekoefeningen
  • moti­va­tie: het voor­ko­men van rug­pro­ble­men wegens lang­du­rig zit­ten op kantoor
  • kleinst moge­lij­ke stap om te begin­nen: enke­le (5x) knie­bui­gin­gen voor het sla­pen gaan
  • belof­te: aan mijn vrouw
  • wan­neer: ‘s avonds thuis na aan­komst van kantoor
  • trig­ger of aan­lei­ding: mezelf uit­kle­den voor­dat ik ga douchen

Ga voor jezelf na wel­ke aan­lei­ding je kunt vin­den die samen met je te vor­men nieu­we gewoon­te als hart­slag kan die­nen. Zeker in het begin is het goed om her­in­ne­rin­gen (zoals post-its) te plaat­sen op de loca­tie waar je van plan bent om je nieu­we gewoont uit te voeren.

En voor de vol­le­dig­heid, je hoeft nog steeds niet te begin­nen met je nieu­we rou­ti­ne. Pas op zater­dag is het zover. Tot die tijd wer­ken we aan ons plan zodat dit staat als een huis en voor­komt dat we te snel afha­ken wan­neer we een­maal begon­nen zijn.