Bepaal zelf de voorwaarden

Deze blog­post is deel 7 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Ok, lat­en we even samen­vat­ten wat we sinds afgelopen zater­dag gedaan hebben om een nieuwe gewoonte aan te leren. Het meest opval­lende is uit­er­aard dat we nog hele­maal niet begonnen zijn nadat we afgelopen zater­dag een keuze hebben gemaakt1. We hebben ons daar­ente­gen voor­namelijk bezigge­houden met het vast­leggen van geschik­te omstandighe­den die ons moeten helpen bij de veran­der­ing zodat we niet alleen van onze wilskracht afhanke­lijk zijn. Dit waren de stap­pen tot nu toe:

 • Kies een veran­der­ing om de Zen Habits meth­ode onder de knie te kri­j­gen
 • Hou het bij slechts één veran­der­ing
 • Sta stil bij je moti­vatie waarom deze veran­der­ing zo belan­grijk voor je is
 • Leg vast op welk moment van de dag dat je de nieuwe gewoonte wil gaan uitvo­eren
 • Reserveer er min­i­maal 10 minuten voor
 • Bedenk een zo klein mogelijke han­del­ing die je alti­jd kunt uitvo­eren bij tijdge­brek of weinig zin
 • Doe een belofte aan een per­soon in je naaste omgev­ing dat je het ook voor hem/haar doet
 • Zoek naar een trig­ger die alti­jd aan je activiteit vooraf gaat om het juiste ritme te kri­j­gen

Het is dus belan­grijk voor­waar­den te bepalen om de nieuwe gewoonte op het gewen­ste spoor te houden. Dit doen we met behulp van enerz­i­jds posi­tieve prikkels en anderz­i­jds door hin­dernissen op te wer­pen. Voor­beelden van prikkels die stim­ulerend zouden kun­nen werken zijn:

 • een kleine beloning bij het dagelijks voltooien van de gewoonte
 • de nieuwe gewoonte samen uitvo­eren met een goede vriend(in)
 • de vol­doen­ing om te kun­nen vertellen dat het je gelukt is
 • proberen om het uitvo­eren van de gewoonte zo aan­ge­naam mogelijk te mak­en

Daartegen­over staan hin­dernissen om te voorkomen dat we te makke­lijk een dag­je over­slaan:

 • de ver­plicht­ing om een donatie te doen aan een organ­isatie of poli­tieke par­tij waar je niets mee hebt
 • pub­lieke­lijk moeten delen (bijvoor­beeld op je blog of face­book) dat het je niet gelukt is
 • het inschake­len van een per­soon die je kan begelei­den en motiv­eren
 • de gedachte aan het moeten ver­breken van je belofte
 • herin­ner­in­gen die je kun­nen helpen om het niet te ver­geten

Ik heb het al eerder gezegd en her­haal het hier nog maar eens: het lijkt miss­chien over­dreven om zoveel voor­berei­d­ing te steken in iets wat op het eerste gezicht als zo’n kleine veran­der­ing overkomt. Deze onder­schat­ting is meteen de groot­ste valkuil. Elke veran­der­ing, hoe klein ook, heeft de meeste kans van sla­gen wan­neer de omstandighe­den zo gun­stig mogelijk zijn. En dat is iets wat je zelf kunt bepalen. Boven­di­en zal deze voor­berei­d­ing niet wezen­lijk anders zijn wan­neer we lat­er grotere veran­derin­gen willen door­vo­eren. De meth­ode bli­jft in de basis het­zelfde.

Voor van­daag is de opdracht vol­doende herin­ner­in­gen te verzin­nen die ervoor gaan zor­gen dat we de nieuwe gewoonte daad­w­erke­lijk gaan uitvo­eren op het tijd­stip dat we in gedacht­en had­den. Zelf ga ik wat print­jes van de strekoe­fenin­gen op strate­gis­che plekken ophangen zodat ik er telkens mee gecon­fron­teerd wordt als ik ’s avond wil gaan douchen. Verder leg ik een kussen­t­je klaar voor mijn nek en een sticky note op mijn desk­top. Fysieke herin­ner­in­gen zijn beter, maar het kan geen kwaad als het beter bij jouw nieuwe gewoonte past om ook gebruik te mak­en van dig­i­tale herin­ner­in­gen zoals een alarm op je smart­phone. Het idee zal duidelijk zijn.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Hart voor je zaakWe zijn er bij­na… »

 1. Nog steeds niet gedaan!? Kijk dan hier en maak je keuze alsnog zodat je komende zater­dag vol­gens plan­ning kunt begin­nen 

Geef een reactie