Bepaal zelf de voorwaarden

Ok, laten we even samen­vat­ten wat we sinds afge­lo­pen zater­dag gedaan heb­ben om een nieu­we gewoon­te aan te leren. Het meest opval­len­de is uiter­aard dat we nog hele­maal niet begon­nen zijn nadat we afge­lo­pen zater­dag een keu­ze heb­ben gemaakt1. We heb­ben ons daar­en­te­gen voor­na­me­lijk bezig­ge­hou­den met het vast­leg­gen van geschik­te omstan­dig­he­den die ons moe­ten hel­pen bij de ver­an­de­ring zodat we niet alleen van onze wils­kracht afhan­ke­lijk zijn. Dit waren de stap­pen tot nu toe:

 • Kies een ver­an­de­ring om de Zen Habits metho­de onder de knie te krijgen
 • Hou het bij slechts één verandering
 • Sta stil bij je moti­va­tie waar­om deze ver­an­de­ring zo belang­rijk voor je is
 • Leg vast op welk moment van de dag dat je de nieu­we gewoon­te wil gaan uitvoeren
 • Reser­veer er mini­maal 10 minu­ten voor
 • Bedenk een zo klein moge­lij­ke han­de­ling die je altijd kunt uit­voe­ren bij tijd­ge­brek of wei­nig zin
 • Doe een belof­te aan een per­soon in je naas­te omge­ving dat je het ook voor hem/haar doet
 • Zoek naar een trig­ger die altijd aan je acti­vi­teit voor­af gaat om het juis­te rit­me te krijgen

Het is dus belang­rijk voor­waar­den te bepa­len om de nieu­we gewoon­te op het gewens­te spoor te hou­den. Dit doen we met behulp van ener­zijds posi­tie­ve prik­kels en ander­zijds door hin­der­nis­sen op te wer­pen. Voor­beel­den van prik­kels die sti­mu­le­rend zou­den kun­nen wer­ken zijn:

 • een klei­ne belo­ning bij het dage­lijks vol­tooi­en van de gewoonte
 • de nieu­we gewoon­te samen uit­voe­ren met een goe­de vriend(in)
 • de vol­doe­ning om te kun­nen ver­tel­len dat het je gelukt is
 • pro­be­ren om het uit­voe­ren van de gewoon­te zo aan­ge­naam moge­lijk te maken

Daar­te­gen­over staan hin­der­nis­sen om te voor­ko­men dat we te mak­ke­lijk een dag­je overslaan:

 • de ver­plich­ting om een dona­tie te doen aan een orga­ni­sa­tie of poli­tie­ke par­tij waar je niets mee hebt
 • publie­ke­lijk moe­ten delen (bij­voor­beeld op je blog of facebook) dat het je niet gelukt is
 • het inscha­ke­len van een per­soon die je kan bege­lei­den en motiveren
 • de gedach­te aan het moe­ten ver­bre­ken van je belofte
 • her­in­ne­rin­gen die je kun­nen hel­pen om het niet te vergeten

Ik heb het al eer­der gezegd en her­haal het hier nog maar eens: het lijkt mis­schien over­dre­ven om zoveel voor­be­rei­ding te ste­ken in iets wat op het eer­ste gezicht als zo’n klei­ne ver­an­de­ring over­komt. Deze onder­schat­ting is met­een de groot­ste valkuil. Elke ver­an­de­ring, hoe klein ook, heeft de mees­te kans van sla­gen wan­neer de omstan­dig­he­den zo gun­stig moge­lijk zijn. En dat is iets wat je zelf kunt bepa­len. Boven­dien zal deze voor­be­rei­ding niet wezen­lijk anders zijn wan­neer we later gro­te­re ver­an­de­rin­gen wil­len door­voe­ren. De metho­de blijft in de basis hetzelfde.

Voor van­daag is de opdracht vol­doen­de her­in­ne­rin­gen te ver­zin­nen die ervoor gaan zor­gen dat we de nieu­we gewoon­te daad­wer­ke­lijk gaan uit­voe­ren op het tijd­stip dat we in gedach­ten had­den. Zelf ga ik wat prin­tjes van de strek­oe­fe­nin­gen op stra­te­gi­sche plek­ken ophan­gen zodat ik er tel­kens mee gecon­fron­teerd wordt als ik ’s avond wil gaan dou­chen. Ver­der leg ik een kus­sen­tje klaar voor mijn nek en een stic­ky note op mijn desktop. Fysie­ke her­in­ne­rin­gen zijn beter, maar het kan geen kwaad als het beter bij jouw nieu­we gewoon­te past om ook gebruik te maken van digi­ta­le her­in­ne­rin­gen zoals een alarm op je smartpho­ne. Het idee zal dui­de­lijk zijn.

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]


0
 1. Nog steeds niet gedaan!? Kijk dan hier en maak je keu­ze als­nog zodat je komen­de zater­dag vol­gens plan­ning kunt begin­nen