We zijn er bijna…

Deze blog­post is deel 8 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

…maar nog niet hele­maal. Zater­dag gaan we ein­delijk van start met het daad­w­erke­lijk voor de eerste keer uitvo­eren van onze toekom­stige nieuwe gewoonte, maar niet nadat we van­daag nog een laat­ste toevoeg­ing aan ons Zen Habits plan hebben gemaakt. De bedoel­ing is nadat we gis­ter stim­ulerende herin­ner­in­gen hebben ver­zon­nen, we nu enkele hin­dernissen gaan opne­men in ons plan die moeten voorkomen dat we al te makke­lijk een dag over­slaan of zelfs over­we­gen om com­pleet af te hak­en.

In zijn boek gebruikt Leo Babau­ta de metafoor van het glad­mak­en van de helling. Als je probeert een pad te vol­gen dat je voor jezelf hebt uit­gestip­pelt dan zor­gen bermen en hellin­gen langsz­ij dat je niet al te snel van de route afwijkt. Door deze obstakels aan de zijkant ook nog eens ‘in te vet­ten’ ont­moedig je elke vlucht­poging.

So grease the slope that would allow you to get off the habit path.
How? By cre­at­ing a big com­mit­ment — cre­ate account­abil­i­ty and con­se­quences for not doing the habit, so you’ll be much more like­ly to stay on the habit path. This is a much more pow­er­ful tool than most peo­ple real­ize.
[p.34, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Jezelf pub­lieke­lijk ver­plicht­en de veran­der­ing ook echt te bli­jven vol­houden is een krachtig mid­del om niet al te snel op te geven. Voor veel van ons is het idee van gezichtsver­lies zodanig con­fron­terend dat we er alles aan doen om het niet zover te lat­en komen. Er zijn ver­schil­lende manieren te verzin­nen om een grotere groep deelgenoot te mak­en van je nieuwe voorne­men:

 • deel je voorne­men via social media met fam­i­lie en vrien­den
 • begin met een dagelijks open­baar blog over je voort­gang
 • stu­ur weke­lijks email updates naar je fam­i­lie en vrien­den
 • word lid van een club die een vergelijk­baar voorne­men hebben
 • geef aan dat je een tijd lang geen inter­net, tv, smart­phone of vergelijk­baars mag gebruiken wan­neer je opgeeft
 • ver­plicht jezelf tot iets waar je een hekel aan hebt wan­neer je opgeeft
 • geef een onflat­teuze foto van jezelf in bewar­ing die op inter­net gezet mag wor­den wan­neer je opgeeft

Je zult begri­jpen dat deze hin­dernissen er voor zullen zor­gen dat je je wel twee keer bedenkt op het moment dat je ‘kinder­lijke geest’ weer eens begint te zeuren dat je best wel een dag­je kunt over­slaan. Neemt deze opdracht dus serieus en vul er je Zen Habits plan mee aan. Samen met de posi­tieve stim­uli van gis­ter en de rest van je plan heb je nu vol­doende geregeld dat je mor­gen kunt begin­nen met je nieuwe gewoonte.

Mijn Zen Habits plan is inmid­dels ook klaar:

 • nieuwe dagelijkse rou­tine: 1 min­u­ut strekoe­fenin­gen
 • moti­vatie: het voorkomen van rug­prob­le­men wegens lang­durig zit­ten op kan­toor
 • kle­inst mogelijke stap om te begin­nen: enkele (5x) kniebuigin­gen voor het slapen gaan
 • belofte: aan mijn vrouw
 • wan­neer: ‘s avonds thuis na aankomst van kan­toor voor­dat ik ga douchen
 • trig­ger of aan­lei­d­ing: mezelf uitk­le­den voor­dat ik ga douchen
 • herin­ner­in­gen: print­jes ophangen met de oefenin­gen; dig­i­tale post-its op pc
 • ver­plichtin­gen: dagelijks bloggen over voort­gang; twee weken lang geen vlees eten wan­neer ik voor­ti­jdig opgeef

En nu maar hopen dat mijn plan goed genoeg is om de uitdag­ing tot een goed einde te bren­gen.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Bepaal zelf de voor­waar­denYes, we can change. Today! »

Geef een reactie