Zen Habits — Leo Babauta [8]

We zijn er bijna…

…maar nog niet hele­maal. Zater­dag gaan we ein­de­lijk van start met het daad­wer­ke­lijk voor de eer­ste keer uit­voe­ren van onze toe­kom­sti­ge nieu­we gewoon­te, maar niet nadat we van­daag nog een laat­ste toe­voe­ging aan ons Zen Habits plan heb­ben gemaakt. De bedoe­ling is nadat we gis­ter sti­mu­le­ren­de her­in­ne­rin­gen heb­ben ver­zon­nen, we nu enke­le hin­der­nis­sen gaan opne­men in ons plan die moe­ten voor­ko­men dat we al te mak­ke­lijk een dag over­slaan of zelfs over­we­gen om com­pleet af te haken.

In zijn boek gebruikt Leo Babau­ta de meta­foor van het glad­ma­ken van de hel­ling. Als je pro­beert een pad te vol­gen dat je voor jezelf hebt uit­ge­stip­pelt dan zor­gen ber­men en hel­lin­gen langs­zij dat je niet al te snel van de rou­te afwijkt. Door deze obsta­kels aan de zij­kant ook nog eens ‘in te vet­ten’ ont­moe­dig je elke vluchtpoging.

So grea­se the slo­pe that would allow you to get off the habit path.
How? By cre­a­ting a big com­mit­ment — cre­a­te accoun­ta­bi­li­ty and con­se­quen­ces for not doing the habit, so you’ll be much more like­ly to stay on the habit path. This is a much more powerful tool than most peo­p­le realize.

[p.34, Zen Habits, Leo Babauta]

Jezelf publie­ke­lijk ver­plich­ten de ver­an­de­ring ook echt te blij­ven vol­hou­den is een krach­tig mid­del om niet al te snel op te geven. Voor veel van ons is het idee van gezichts­ver­lies zoda­nig con­fron­te­rend dat we er alles aan doen om het niet zover te laten komen. Er zijn ver­schil­len­de manie­ren te ver­zin­nen om een gro­te­re groep deel­ge­noot te maken van je nieu­we voornemen:

 • deel je voor­ne­men via soci­al media met fami­lie en vrienden
 • begin met een dage­lijks open­baar blog over je voortgang
 • stuur weke­lijks email upda­tes naar je fami­lie en vrienden
 • word lid van een club die een ver­ge­lijk­baar voor­ne­men hebben
 • geef aan dat je een tijd lang geen inter­net, tv, smartpho­ne of ver­ge­lijk­baars mag gebrui­ken wan­neer je opgeeft
 • ver­plicht jezelf tot iets waar je een hekel aan hebt wan­neer je opgeeft
 • geef een onflat­teu­ze foto van jezelf in bewa­ring die op inter­net gezet mag wor­den wan­neer je opgeeft

Je zult begrij­pen dat deze hin­der­nis­sen er voor zul­len zor­gen dat je je wel twee keer bedenkt op het moment dat je ‘kin­der­lij­ke geest’ weer eens begint te zeu­ren dat je best wel een dag­je kunt over­slaan. Neemt deze opdracht dus seri­eus en vul er je Zen Habits plan mee aan. Samen met de posi­tie­ve sti­mu­li van gis­ter en de rest van je plan heb je nu vol­doen­de gere­geld dat je mor­gen kunt begin­nen met je nieu­we gewoonte.

Mijn Zen Habits plan is inmid­dels ook klaar:

 • nieu­we dage­lijk­se rou­ti­ne: 1 minuut strekoefeningen
 • moti­va­tie: het voor­ko­men van rug­pro­ble­men wegens lang­du­rig zit­ten op kantoor
 • kleinst moge­lij­ke stap om te begin­nen: enke­le (5x) knie­bui­gin­gen voor het sla­pen gaan
 • belof­te: aan mijn vrouw
 • wan­neer: ‘s avonds thuis na aan­komst van kan­toor voor­dat ik ga douchen
 • trig­ger of aan­lei­ding: mezelf uit­kle­den voor­dat ik ga douchen
 • her­in­ne­rin­gen: prin­tjes ophan­gen met de oefe­nin­gen; digi­ta­le post-its op pc
 • ver­plich­tin­gen: dage­lijks blog­gen over voort­gang; twee weken lang geen vlees eten wan­neer ik voor­tij­dig opgeef

En nu maar hopen dat mijn plan goed genoeg is om de uit­da­ging tot een goed ein­de te brengen.