Yes, we can change. Today!

Van­daag is het dan zover. We gaan voor de eer­ste keer de acti­vi­teit uit­voe­ren die we ons­zelf wil­len aan­le­ren als een nieu­we gewoon­te. Wan­neer de aan­lei­ding daar is die het begin vormt van je hart­slag (ba-PUM, ba-PUM, ba-PUM) en de her­in­ne­rin­gen die je hope­lijk hebt aan­ge­bracht je er ook nog eens op attent maken dat het tijd is ga je als het goed is van­zelf beginnen.

Hoe? Door gewoon­weg in bewe­ging te komen. Ver­zin een mini­ma­le han­de­ling die er voor zorgt dat je begint. Wil je met yoga begin­nen? Pak een kus­sen (dat al klaar ligt als her­in­ne­ring) en ga zit­ten. Wil je gaan wan­de­len? Trek je schoe­nen aan (die al klaar staan als her­in­ne­ring) en ga naar bui­ten. Wil je gaan schrij­ven? Open je dag­boek (dat al klaar ligt als her­in­ne­ring) en pak een pen.

Zorg ervoor dat die eer­ste han­de­ling zo mak­ke­lijk moge­lijk is. Dat is waar het om draait.

Voor mij bete­kent het dat ik gewoon een knie­bui­ging ga maken1. Van­uit die sim­pe­le oefe­ning ga ik dan ver­der. Doe ik nog een paar knie­bui­gin­gen of ga ik een ande­re oefe­ning doen? Ik hoef alleen maar op de prin­tout te kij­ken (die al klaar ligt als her­in­ne­ring) wat de oefe­nin­gen zijn waar­uit ik kan kie­zen. Het maakt alle­maal niet zo heel veel uit. Het voor­naams­te feit is dat ik ben begonnen.

Move­ment begets move­ment. I’ve found this out in eve­ry habit I’ve attemp­ted — when you get star­ted, con­ti­nuing is much easier. All you need to do is get moving.
[…]
Move­ment begets move­ment, so just take the smal­lest first step.
[p.37, Zen Habits, Leo Babauta]

Voor van­daag is het nog niet nodig om de vol­le­di­ge acti­vi­teit te vol­tooi­en die we ons voor­ge­no­men heb­ben. Het mag natuur­lijk wel. Beschouw dat je begon­nen bent als je suc­ces voor deze eerst dag. Schrijf dit op in je log­boek dat je van­af van­daag gaat bij­hou­den en plan in dat je het mor­gen opnieuw gaat pro­be­ren. Dit is het moment waar­op de ver­an­de­ring echt van start gaat. We spre­ken elkaar morgen!

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te begin­nen. Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]


0
  1. Ik moest wel een aan­pas­sing maken in mijn plan. In het week­end kom ik nor­maal gespro­ken niet ’s avonds thuis van kan­toor. Voor­na­me­lijk omdat ik er ’s och­tends niet naar toe ga. Daar­om heb ik voor de zater­dag sim­pel­weg het tijd­stip van 8 uur geko­zen om de oefe­nin­gen te doen, en op de zon­dag com­bi­neer ik het met mijn hard­loop­rond­je.