20150614–1

50books — jaar 2015 — vraag 24: 

Mor­gen (maan­dag dus) blog ik over En nooit was iets gelo­gen door Ellen Heij­me­rikx. Ik moet nog zo’n klei­ne zeven­tig blad­zij­des lezen van­daag en dat moet wel luk­ken. Nor­maal gespro­ken had ik het boek al uit wil­len heb­ben want ik vind het altijd wel fijn om het gele­ze­ne eerst mini­maal een dag of twee te kun­nen laten bezin­ken voor­dat ik erover blog. Maar ik ben zo slim geweest om voor­tij­dig in Zen Habits van Leo Babau­ta te beginnen.

Eigen­lijk had ik dit boek opzij gelegd om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te gaan lezen. Ik wist dat het een doe-boek was en dacht daar­om dat de vakan­tie­pe­ri­o­de wel een geschikt moment was om wat zaken die ik wil ver­an­de­ren aan te pak­ken. De nieuws­gie­rig­heid won het ech­ter van het ver­stand en voor ik het wist had ik het boek uit­ge­le­zen en er een serie dage­lijk­se blogs over geschre­ven (waar­mee ik trou­wens nog niet klaar ben). Zodoen­de is het boek van Heij­me­rikx er een beet­je bij ingeschoten.

Tege­lijk moet ik nu op zoek naar een ander boek wat ik in de zomer­va­kan­tie wil gaan lezen. Niet dat ik niks meer te lezen heb, maar ik vind het bij de vakan­tie­pret voor­af horen om iets spe­ci­aals op mijn lees­lijst te zet­ten waar ik naar kan uit­kij­ken. Zen Habits was zo’n boek maar ik heb tegen alle regels gezon­digd door niet het geduld te kun­nen opbren­gen tot het vakan­tie was.

Mis­schien wordt het weer eens tijd om de boe­ken van Pir­sig erbij te halen. Nor­maal gespro­ken lees ik ieder jaar om en om de twee boe­ken die hij geschre­ven heeft. Het afge­lo­pen jaar is dat er bij hoge uit­zon­de­ring niet van geko­men. Daar valt iets goed te maken.

En jij? Welk boek heb jij apart gelegd om er gedu­ren­de de zomer­pe­ri­o­de eens lek­ker de tijd voor te nemen?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2015?

Voor de die-hard onder ons die ook in 2013 al mee­de­den aan #50books zal deze vraag bekend in de oren klin­ken. Dat klopt. Ook toen vroeg ik in vraag 24 om maxi­maal één titel door te geven van een boek dat je van plan was in de zomer­pe­ri­o­de te gaan lezen. Niet meer, niet minder.

Alle inzen­din­gen heb ik toen hier ver­za­meld1.

En dat ga ik opnieuw doen met de inzen­din­gen die deze keer bin­nen komen. Dus ga net als twee jaar gele­den door je lijst van nog-te-lezen en kies er een­tje uit die je alvast opzij legt voor later en laat ons weten waar­om. Want wie weet maak je ande­ren ook enthou­si­ast om dat boek te gaan lezen. Ben je hele­maal bij met lezen (hoe krijg je dat voor elkaar?) en ligt er op dit moment niets meer op je te wach­ten ga dan toch eens na over welk boek je fan­tas­ti­sche din­gen gehoord of gele­zen hebt, maar dat je nog niet hebt gele­zen. Wel­licht is dat er een­tje om in de zomer mee te begin­nen. Hope­lijk komen er weer net zoveel enthou­si­as­te reac­ties bin­nen als in 2013. Ik kijk er naar uit!  1. Strik­vraag voor dege­nen die in 2013 heb­ben mee­ge­daan: weet jij nog wat je des­tijds hebt door­ge­ge­ven? 

13 thoughts on “20150614–1

    • En als je nu slechts één titel mag kie­zen (wat uit­ein­de­lijk de opdracht voor van­daag is), welk boek zou je dan abso­luut deze zomer­pe­ri­o­de wil­len lezen? Want dat is de titel die ik dan op de zomer­lees­lijst zet.

  1. Kwam de strik­vraag te laat tegen, ik had toen wel een boek, maar geen stuk­je geschre­ven: Anne­jet van der Zijl, Bern­hard, een ver­bor­gen geschie­de­nis. Ik heb het boek wel gele­zen, maar of het in die zomer was?

  2. Hoi Peter,
    Bedankt voor je vraag. Ik heb daar­door weer eens een stuk­je voor mijn boe­ken­blog geschre­ven. Ben ook benieuwd naar de ande­re zomer­va­kan­tie­boe­ken die aan­be­vo­len wor­den. Al heb ik eigen­lijk zo al genoeg te lezen! Voor mijn bij­dra­ge, zie: http://mooieboeken.blogspot.nl/
    Groet­jes, Linda

Comments are closed.