20150614–2

Omke­ring van feed­back loops: 

We zijn begon­nen! Gis­te­ren was de opdracht om dan ein­de­lijk na een week van voor­be­rei­ding voor de eer­ste keer de geko­zen acti­vi­teit uit te voe­ren. Een klei­ne stap zet­ten was al vol­doen­de want bewe­ging zet bewe­ging in gang. En daar ging het gis­ter om: een daad­wer­ke­lij­ke start maken.

De komen­de dagen staan in het teken van bestendiging.

Hoe zor­gen we ervoor dat we aan de gang blij­ven? Dat we iede­re dag opnieuw weten op te bren­gen om de acti­vi­teit uit te voe­ren. Via het Zen Habits plan heb­ben we gepro­beerd de omstan­dig­he­den en voor­waar­den zo gun­stig moge­lijk naar onze hand te zet­ten. Wat we nu gaan leren is wat we kun­nen doen bij tegen­slag of wan­neer de omstan­dig­he­den dus­da­nig ver­an­de­ren dat we moe­ten ingrij­pen om op sche­ma te blijven.

Waar we met­een last van gaan krij­gen nu we een­maal echt zijn begon­nen is om door te gaan. Gis­ter was er nog de opwin­ding omdat het nieuw was maar wat gaat ervoor zor­gen dat we het van­daag en mor­gen en over­mor­gen ook blij­ven doen? Als een van de eer­ste zaken waar we naar gaan kij­ken is terug­kop­pe­ling (feed­back). Leo Babau­ta haalt het voor­beeld aan van een ver­sla­ving aan ver­do­ven­de mid­de­len. Het gebruik ervan geeft posi­tie­ve terug­kop­pe­ling. Je voelt je relaxed en alle zor­gen ver­dwij­nen (tij­de­lijk). Is het mid­del een­maal uit­ge­werkt dan treedt er na ver­loop van tijd een depres­sief gevoel op. Het niet gebrui­ken geeft dus nega­tie­ve terugkoppeling.

Ver­ge­lij­ken we dit met het aan­le­ren van een nieu­we gewoon­te dan zien we iets der­ge­lijks maar dan omge­keerd. Stel je wil regel­ma­tig gaan hard­lo­pen. Dan zul je zeker in het begin nega­tie­ve terug­kop­pe­ling krij­gen tij­dens of na het lopen. Ver­moeid­heid, spier­pijn of ademhalingsproblemen.

Niet gaan hard­lo­pen voelt veel pret­ti­ger. Je kunt lek­ker tv kij­ken of inter­net­ten, maar in ieder geval iets doen wat je geen spier­pijn geeft of waar je niet moe van wordt.

Het is dus zaak deze kring­loop zoda­nig te rege­len dat we posi­tie­ve terug­kop­pe­ling krij­gen bij het uit­voe­ren van onze nieu­we gewoon­te en nega­tie­ve terug­kop­pe­ling wan­neer we aan uit­stel­len of afha­ken den­ken. Een posi­tie­ve terug­kop­pe­ling sti­mu­leert niet alleen dat we mak­ke­lij­ker de vol­gen­de dag opnieuw begin­nen, het zorgt er ook voor dat we niet alleen op door­zet­tings­ver­mo­gen pro­be­ren de ver­an­de­ring door te voe­ren. Dat is gedoemd te mislukken.

De erva­ring van Leo Babau­ta heeft hem geleerd dat het soci­aal maken van je nieu­we gewoon­te een krach­ti­ge posi­tie­ve terug­kop­pe­ling kan vor­men. Pro­beer dus (afhan­ke­lijk van wat je geko­zen hebt om als eer­ste aan te pak­ken) om het samen te doen met iemand anders of een groep van per­so­nen. Is er een fami­lie­lid of vriend waar­mee je de taak kunt uit­voe­ren? Mis­schien is er wel een ver­e­ni­ging in de buurt die iets ver­ge­lijk­baars orga­ni­seert. Zoek op inter­net naar een bege­lei­der of coach indien dat kan helpen.

Dit zal hoogst­waar­schijn­lijk wat tijd kos­ten om gere­geld te krij­gen, maar dat geeft niet. Zet het in ieder geval in werking.

Mocht het nu hele­maal niet luk­ken of is jouw ver­an­de­ring niet iets wat je kunt doen samen met iemand anders, ga dan na of je klei­ne (aan het eind van de dage­lijk­se taak) of gro­te­re (na een vol­le­di­ge week op rij) belo­nin­gen voor jezelf kunt verzinnen.

Hoe dan ook, zorg dat je het opneemt in je Zen Habits plan en streef ernaar om dit op kor­te ter­mijn voor elkaar te krij­gen. Zoals gezegd kan een aan­we­zi­ge posi­tie­ve terug­kop­pe­ling het ver­schil maken tus­sen door­gaan en stoppen.

Zelf ga ik voor een gezon­de fruit­hap iede­re dag dat het me lukt de strek­oe­fe­nin­gen uit te voe­ren, en na een vol­le­di­ge week mis­schien wel voor zoiets als een smoot­hie. Ik heb die din­gen nog nooit gedron­ken, laat staan gemaakt dus wie weet waar dat weer toe kan lei­den. En om mijn vor­de­rin­gen op één plek bij te hou­den heb ik er tevens een apar­te pagi­na voor aan­ge­maakt. Die is hier te vinden.

~ ~ ~

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te beginnen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]2 reacties

 • Wow, wat? Ga je nu ook al aan een fruithap/smoothie? Als posi­tie­ve belo­ning? Ben je dan niet gewoon stie­kem al twéé klei­ne ver­an­de­rin­gen aan het door­voe­ren? Ik hou het in de smiezen.
  Maar on topic wat betreft het rek­ken & strek­ken: go go go! Goed bezig. Nog maar 33 dagen en het is een GEWOONTE. Ik kwam er van­daag van een beken­de ach­ter dat hij ook rek- en strek­oe­fe­nin­gen doet, dage­lijks, na het opstaan (al 10 jaar). Moest nog even aan je den­ken. Haha.

  • Fruit­hap­jes deed ik al. Nu ver­bind ik ze gewoon aan de acti­vi­teit. Net zo handig.
   De smoot­hie is wel nieuw. Dat is inder­daad een ver­an­de­ring op een ver­an­de­ring. Of dat han­dig is zal nog gaan blijken.
   En dank voor de aan­moe­di­gin­gen. Zojuist heb ik er weer een­tje kun­nen aftik­ken. Als­of het een dage­lijk­se rou­ti­ne is 😉
   Maar nog een lan­ge weg te gaan om het 10 jaar vol te houden…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *