50books – jaar 2015 – vraag 24

Deze blog­post is deel 24 van 49 in de serie 50books — 2015

Mor­gen (maandag dus) blog ik over En nooit was iets gel­o­gen door Ellen Hei­jmerikx. Ik moet nog zo’n kleine zeventig bladz­i­jdes lezen van­daag en dat moet wel lukken. Nor­maal gespro­ken had ik het boek al uit willen hebben want ik vind het alti­jd wel fijn om het gelezene eerst min­i­maal een dag of twee te kun­nen lat­en bezinken voor­dat ik erover blog. Maar ik ben zo slim geweest om voor­ti­jdig in Zen Habits van Leo Babau­ta te begin­nen.

Eigen­lijk had ik dit boek opz­ij gelegd om er tij­dens de zomer­vakantie in te gaan lezen. Ik wist dat het een doe-boek was en dacht daarom dat de vakantiepe­ri­ode wel een geschikt moment was om wat zak­en die ik wil veran­deren aan te pakken. De nieuws­gierigheid won het echter van het ver­stand en voor ik het wist had ik het boek uit­gelezen en er een serie dagelijkse blogs over geschreven (waarmee ik trouwens nog niet klaar ben). Zodoende is het boek van Hei­jmerikx er een beet­je bij ingeschoten.

Tegelijk moet ik nu op zoek naar een ander boek wat ik in de zomer­vakantie wil gaan lezen. Niet dat ik niks meer te lezen heb, maar ik vind het bij de vakantiepret vooraf horen om iets spe­ci­aals op mijn leesli­jst te zetten waar ik naar kan uitk­ijken. Zen Habits was zo’n boek maar ik heb tegen alle regels gezondigd door niet het geduld te kun­nen opbren­gen tot het vakantie was.

Miss­chien wordt het weer eens tijd om de boeken van Pir­sig erbij te halen. Nor­maal gespro­ken lees ik ieder jaar om en om de twee boeken die hij geschreven heeft. Het afgelopen jaar is dat er bij hoge uit­zon­der­ing niet van gekomen. Daar valt iets goed te mak­en.

En jij? Welk boek heb jij apart gelegd om er gedurende de zomer­pe­ri­ode eens lekker de tijd voor te nemen?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­breken op de #50books zomer­leesli­jst 2015?

Voor de die-hard onder ons die ook in 2013 al meed­e­den aan #50books zal deze vraag bek­end in de oren klinken. Dat klopt. Ook toen vroeg ik in vraag 24 om max­i­maal één titel door te geven van een boek dat je van plan was in de zomer­pe­ri­ode te gaan lezen. Niet meer, niet min­der.

Alle inzendin­gen heb ik toen hier verza­meld1.

En dat ga ik opnieuw doen met de inzendin­gen die deze keer bin­nen komen. Dus ga net als twee jaar gele­den door je lijst van nog-te-lezen en kies er een­t­je uit die je alvast opz­ij legt voor lat­er en laat ons weten waarom. Want wie weet maak je anderen ook ent­hou­si­ast om dat boek te gaan lezen. Ben je hele­maal bij met lezen (hoe kri­jg je dat voor elka­ar?) en ligt er op dit moment niets meer op je te wacht­en ga dan toch eens na over welk boek je fan­tastis­che din­gen geho­ord of gelezen hebt, maar dat je nog niet hebt gelezen. Wellicht is dat er een­t­je om in de zomer mee te begin­nen. Hopelijk komen er weer net zoveel ent­hou­si­aste reac­ties bin­nen als in 2013. Ik kijk er naar uit!

vraag201524a

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books – jaar 2015 – vraag 2350books – jaar 2015 – vraag 25 »

  1. Strikvraag voor dege­nen die in 2013 hebben meegedaan: weet jij nog wat je des­ti­jds hebt doorgegeven? 

13 Comments

En als je nu slechts één titel mag kiezen (wat uitein­delijk de opdracht voor van­daag is), welk boek zou je dan absolu­ut deze zomer­pe­ri­ode willen lezen? Want dat is de titel die ik dan op de zomer­leesli­jst zet.

Kwam de strikvraag te laat tegen, ik had toen wel een boek, maar geen stuk­je geschreven: Annejet van der Zijl, Bern­hard, een ver­bor­gen geschiede­nis. Ik heb het boek wel gelezen, maar of het in die zomer was?

Geef een reactie