50books — jaar 2015 — vraag 24

Mor­gen (maan­dag dus) blog ik over En nooit was iets gelo­gen door Ellen Heij­me­rikx. Ik moet nog zo’n klei­ne zeven­tig blad­zij­des lezen van­daag en dat moet wel luk­ken. Nor­maal gespro­ken had ik het boek al uit wil­len heb­ben want ik vind het altijd wel fijn om het gele­ze­ne eerst mini­maal een dag of twee te kun­nen laten bezin­ken voor­dat ik erover blog. Maar ik ben zo slim geweest om voor­tij­dig in Zen Habits van Leo Babau­ta te beginnen.

Eigen­lijk had ik dit boek opzij gelegd om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te gaan lezen. Ik wist dat het een doe-boek was en dacht daar­om dat de vakan­tie­pe­ri­o­de wel een geschikt moment was om wat zaken die ik wil ver­an­de­ren aan te pak­ken. De nieuws­gie­rig­heid won het ech­ter van het ver­stand en voor ik het wist had ik het boek uit­ge­le­zen en er een serie dage­lijk­se blogs over geschre­ven (waar­mee ik trou­wens nog niet klaar ben). Zodoen­de is het boek van Heij­me­rikx er een beet­je bij ingeschoten.

Tege­lijk moet ik nu op zoek naar een ander boek wat ik in de zomer­va­kan­tie wil gaan lezen. Niet dat ik niks meer te lezen heb, maar ik vind het bij de vakan­tie­pret voor­af horen om iets spe­ci­aals op mijn lees­lijst te zet­ten waar ik naar kan uit­kij­ken. Zen Habits was zo’n boek maar ik heb tegen alle regels gezon­digd door niet het geduld te kun­nen opbren­gen tot het vakan­tie was.

Mis­schien wordt het weer eens tijd om de boe­ken van Pir­sig erbij te halen. Nor­maal gespro­ken lees ik ieder jaar om en om de twee boe­ken die hij geschre­ven heeft. Het afge­lo­pen jaar is dat er bij hoge uit­zon­de­ring niet van geko­men. Daar valt iets goed te maken.

En jij? Welk boek heb jij apart gelegd om er gedu­ren­de de zomer­pe­ri­o­de eens lek­ker de tijd voor te nemen?

Vraag 24:
Welk boek mag vol­gens jou niet ont­bre­ken op de #50books zomer­lees­lijst 2015?

Voor de die-hard onder ons die ook in 2013 al mee­de­den aan #50books zal deze vraag bekend in de oren klin­ken. Dat klopt. Ook toen vroeg ik in vraag 24 om maxi­maal één titel door te geven van een boek dat je van plan was in de zomer­pe­ri­o­de te gaan lezen. Niet meer, niet minder.

Alle inzen­din­gen heb ik toen net­jes ver­za­meld (zie hieronder).

En dat ga ik opnieuw doen met de inzen­din­gen die deze keer bin­nen komen. Dus ga net als twee jaar gele­den door je lijst van nog-te-lezen en kies er een­tje uit die je alvast opzij legt voor later en laat ons weten waar­om. Want wie weet maak je ande­ren ook enthou­si­ast om dat boek te gaan lezen. Ben je hele­maal bij met lezen (hoe krijg je dat voor elkaar?) en ligt er op dit moment niets meer op je te wach­ten ga dan toch eens na over welk boek je fan­tas­ti­sche din­gen gehoord of gele­zen hebt, maar dat je nog niet hebt gele­zen. Wel­licht is dat er een­tje om in de zomer mee te begin­nen. Hope­lijk komen er weer net zoveel enthou­si­as­te reac­ties bin­nen als in 2013. Ik kijk er naar uit!


#50books zomer­lees­lijst — 2015

Stand-up filo­soof, René Gud­de en Wilma de Rek — getipt door Ruud

Fer­di­nand Huy­ck, Jacob van Len­nep — getipt door Hendrik-Jan

The Lord of the Rings, JRR Tol­kien — getipt door Ali

Efter, Han­na Ber­voets — getipt door Lin­da

Mens vs Natuur, Dia­ne Coo­ke — getipt door Martha

Swan­ns kant op, Mar­cel Proust — getipt door Woor­de­naar

Fables-reeks, Bill Wil­ling­ham en Mark Buc­king­ham, getipt door Niek


#50books zomer­lees­lijst — 2013

Infer­no, Dan Brown — getipt door Mar­tijn

En uit de ber­gen kwam de echo, Kha­led Hos­sei­ni — getipt door Carel

Ita­li­aan­se reis, Goet­he — getipt door Hella

The Stand, Step­hen King — getipt door Jacob Jan

Soe­ra­ba­ja, Pau­li­ne Slot — getipt door Zja­net­te

Bern­hard: een ver­bor­gen geschie­de­nis, Anne­jet van der Zijl — getipt door Ali

De drin­ker, Hans Fal­la­da — getipt door Hei­dy

Gre­at North Road, Peter F. Hamil­ton — getipt door Raymond

The Mil­len­ni­um Tri­lo­gy, Stieg Lars­son — getipt door Lin­da

Pier en Oce­aan, Oek de Jong — getipt door Veer­tje

Davita’s harp, Chaim Potok — getipt door Novelle

Tonio, A.F.Th. van der Heij­den — getipt door Lies­beth

Mada­me Bova­ry, Gusta­ve Flau­bert — getipt door Fok­ke

De kro­nie­ken van Auri­an (4 delen), Mag­gie Furey — getipt door Mart­ha

Het hek­sen­uur (of The wit­ching hour), Anne Rice — getipt door Astrid

Onder de Ombu-boom, San­ta Mon­te­fi­o­re — getipt door Lydia

The Curious Inci­dent of the Dog in the Night-time, Mark Had­don — getipt door Tist­je

The Ocean at the End of the Lane, Neil Gai­man — getipt door Niek