Omkering van feedback loops

Deze blog­post is deel 10 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

We zijn begonnen! Gis­teren was de opdracht om dan ein­delijk na een week van voor­berei­d­ing voor de eerste keer de gekozen activiteit uit te voeren. Een kleine stap zetten was al vol­doende want beweg­ing zet beweg­ing in gang. En daar ging het gis­ter om: een daad­w­erke­lijke start mak­en.

De komende dagen staan in het teken van bestendig­ing.

Hoe zor­gen we ervoor dat we aan de gang bli­jven? Dat we iedere dag opnieuw weten op te bren­gen om de activiteit uit te voeren. Via het Zen Habits plan hebben we geprobeerd de omstandighe­den en voor­waar­den zo gun­stig mogelijk naar onze hand te zetten. Wat we nu gaan leren is wat we kun­nen doen bij tegenslag of wan­neer de omstandighe­den dus­danig veran­deren dat we moeten ingri­jpen om op schema te bli­jven.

Waar we meteen last van gaan kri­j­gen nu we een­maal echt zijn begonnen is om door te gaan. Gis­ter was er nog de opwind­ing omdat het nieuw was maar wat gaat ervoor zor­gen dat we het van­daag en mor­gen en over­mor­gen ook bli­jven doen? Als een van de eerste zak­en waar we naar gaan kijken is terugkop­pel­ing (feed­back). Leo Babau­ta haalt het voor­beeld aan van een ver­slav­ing aan ver­dovende mid­de­len. Het gebruik ervan geeft posi­tieve terugkop­pel­ing. Je voelt je relaxed en alle zor­gen verd­wi­j­nen (tijdelijk). Is het mid­del een­maal uit­gew­erkt dan treedt er na ver­loop van tijd een depressief gevoel op. Het niet gebruiken geeft dus negatieve terugkop­pel­ing.

Vergelijken we dit met het aan­leren van een nieuwe gewoonte dan zien we iets dergelijks maar dan omge­keerd. Stel je wil regel­matig gaan hard­lopen. Dan zul je zek­er in het begin negatieve terugkop­pel­ing kri­j­gen tij­dens of na het lopen. Ver­moei­d­heid, spier­pi­jn of ademhal­ing­sprob­le­men.

Niet gaan hard­lopen voelt veel pret­tiger. Je kunt lekker tv kijken of inter­net­ten, maar in ieder geval iets doen wat je geen spier­pi­jn geeft of waar je niet moe van wordt.

Het is dus zaak deze kringloop zodanig te rege­len dat we posi­tieve terugkop­pel­ing kri­j­gen bij het uitvo­eren van onze nieuwe gewoonte en negatieve terugkop­pel­ing wan­neer we aan uit­stellen of afhak­en denken. Een posi­tieve terugkop­pel­ing stim­uleert niet alleen dat we makke­lijk­er de vol­gende dag opnieuw begin­nen, het zorgt er ook voor dat we niet alleen op doorzettingsver­mo­gen proberen de veran­der­ing door te voeren. Dat is gedoemd te mis­lukken.

De ervar­ing van Leo Babau­ta heeft hem geleerd dat het soci­aal mak­en van je nieuwe gewoonte een krachtige posi­tieve terugkop­pel­ing kan vor­men. Probeer dus (afhanke­lijk van wat je gekozen hebt om als eerste aan te pakken) om het samen te doen met iemand anders of een groep van per­so­n­en. Is er een fam­i­lielid of vriend waarmee je de taak kunt uitvo­eren? Miss­chien is er wel een verenig­ing in de buurt die iets vergelijk­baars organ­iseert. Zoek op inter­net naar een begelei­der of coach indi­en dat kan helpen.

Dit zal hoogst­waarschi­jn­lijk wat tijd kosten om geregeld te kri­j­gen, maar dat geeft niet. Zet het in ieder geval in werk­ing.

Mocht het nu hele­maal niet lukken of is jouw veran­der­ing niet iets wat je kunt doen samen met iemand anders, ga dan na of je kleine (aan het eind van de dagelijkse taak) of grotere (na een volledi­ge week op rij) belonin­gen voor jezelf kunt verzin­nen.

Hoe dan ook, zorg dat je het opneemt in je Zen Habits plan en streef ernaar om dit op korte ter­mi­jn voor elka­ar te kri­j­gen. Zoals gezegd kan een aan­wezige posi­tieve terugkop­pel­ing het ver­schil mak­en tussen door­gaan en stop­pen.

Zelf ga ik voor een gezonde fruithap iedere dag dat het me lukt de strekoe­fenin­gen uit te voeren, en na een volledi­ge week miss­chien wel voor zoi­ets als een smooth­ie. Ik heb die din­gen nog nooit gedronken, laat staan gemaakt dus wie weet waar dat weer toe kan lei­den. En om mijn vorderin­gen op één plek bij te houden heb ik er tevens een aparte pag­i­na voor aange­maakt. Die is hier te vin­den.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Yes, we can change. Today!Schi­jn een lichie vol mind­ful­ness »
 • Wow, wat? Ga je nu ook al aan een fruithap/smoothie? Als posi­tieve beloning? Ben je dan niet gewoon stiekem al twéé kleine veran­derin­gen aan het door­vo­eren? Ik hou het in de smiezen.
  Maar on top­ic wat betre­ft het rekken & strekken: go go go! Goed bezig. Nog maar 33 dagen en het is een GEWOONTE. Ik kwam er van­daag van een bek­ende achter dat hij ook rek- en strekoe­fenin­gen doet, dagelijks, na het opstaan (al 10 jaar). Moest nog even aan je denken. Haha.

  • Fruithap­jes deed ik al. Nu verbind ik ze gewoon aan de activiteit. Net zo hand­ig.
   De smooth­ie is wel nieuw. Dat is inder­daad een veran­der­ing op een veran­der­ing. Of dat hand­ig is zal nog gaan blijken.
   En dank voor de aan­moedigin­gen. Zojuist heb ik er weer een­t­je kun­nen aftikken. Alsof het een dagelijkse rou­tine is 😉
   Maar nog een lange weg te gaan om het 10 jaar vol te houden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets