Schijn een lichie vol mindfulness

Deze blog­post is deel 11 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Mind­ful­ness. Ik heb er wel eens van geho­ord maar zelden over gelezen. Het valt me moeil­ijk mijn aan­dacht erbij te houden. Te zwev­erig, denk ik. Ook van­daag valt het me weer zwaar wan­neer ik pas­sages lees als:

The things around me: how awe-inspir­ing! What kind of a mir­a­cle is a leaf, or a field, or a bird? I’m over­whelmed by the joy of being alive.
[p.47, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Jaja, is dan mijn reac­tie. Iets min­der mag ook wel.

Maar van­daag lees ik door. Niet dat ik uitein­delijk over­tu­igd raak dat het lev­en ge-wel-dig is. We lev­en, en that’s it. Maar ik lees door omdat ik wil begri­jpen waarom Leo Babau­ta het zo belan­grijk vin­dt dat we de tech­niek van mind­ful­ness toepassen om een veran­der­ing voor elka­ar te kri­j­gen.

Het antwo­ord is ontstel­lend een­voudig: mind­ful­ness kan de sleu­tel zijn tot leren geni­eten (of waarderen) van de activiteit die we onszelf willen eigen mak­en. Waar­door we posi­tieve feed­back kri­j­gen nog tij­dens het uitvo­eren van de activiteit.

Dit is veel krachtiger dan een beloning in het vooruitzicht stellen of de onszelf opgelegde taak soci­aal mak­en. Maar het is ook meteen het moeil­ijk­ste. Want hoe kri­jg je voor elka­ar dat iets waar je (zek­er in het begin) tegenop ziet (van­wege bijvoor­beeld spier­pi­jn of andere onge­makken waar je niet blij van wordt) als posi­tief ervaren wordt. Inder­daad, door er het licht van de mind­ful­ness op te lat­en vallen.

Het is zaak om gedurende de activiteit jezelf bewust te wor­den van bijvoor­beeld je ademhal­ing, je lichaam of je omgev­ing, om op die manier meer in het moment te ger­ak­en en min­der bezig te zijn met je gedacht­en. Die gedacht­en kun­nen namelijk aflei­den of je van excus­es voorzien om eerder te stop­pen wan­neer het niet hele­maal gaat vol­gens een (niet-real­is­tisch) ideaal­beeld waar je je beschei­den vorderin­gen tegen afzet. Door je volledig te con­cen­tr­eren op de han­delin­gen die je uitvo­ert en hoe je lichaam er op reageert ont­dek je de intrin­sieke waarde van de rou­tine. Het geeft meer rust en vol­doen­ing en als zodanig voelt het als een beloning die gelijk geleverd wordt bij het uitvo­eren van de activiteit.

De opdracht voor van­daag is om deze tech­niek van mind­ful­ness toe te passen wan­neer het tijd is voor onze nieuwe gewoonte.

Appre­ci­ate every­thing about doing the habit that you can. Enjoy those won­der­ful things about the habit so that the habit itself becomes your reward.
[p.48, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Hoe het mij bevallen is lees je hier.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Omk­er­ing van feed­back loopsSpiegelt­je, spiegelt­je »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets