Zen Habits — Leo Babauta [11]

Schijn een lichie vol mindfulness

Mind­ful­ness. Ik heb er wel eens van gehoord maar zel­den over gele­zen. Het valt me moei­lijk mijn aan­dacht erbij te hou­den. Te zwe­ve­rig, denk ik. Ook van­daag valt het me weer zwaar wan­neer ik pas­sa­ges lees als:

The things around me: how awe-inspi­ring! What kind of a mira­cle is a leaf, or a field, or a bird? I’m overw­helmed by the joy of being alive.

[p.47, Zen Habits, Leo Babauta]

Jaja, is dan mijn reac­tie. Iets min­der mag ook wel.

Maar van­daag lees ik door. Niet dat ik uit­ein­de­lijk over­tuigd raak dat het leven ge-wel-dig is. We leven, en that’s it. Maar ik lees door omdat ik wil begrij­pen waar­om Leo Babau­ta het zo belang­rijk vindt dat we de tech­niek van mind­ful­ness toe­pas­sen om een ver­an­de­ring voor elkaar te krijgen.

Het ant­woord is ont­stel­lend een­vou­dig: mind­ful­ness kan de sleu­tel zijn tot leren genie­ten (of waar­de­ren) van de acti­vi­teit die we ons­zelf wil­len eigen maken. Waar­door we posi­tie­ve feed­back krij­gen nog tij­dens het uit­voe­ren van de activiteit.

Dit is veel krach­ti­ger dan een belo­ning in het voor­uit­zicht stel­len of de ons­zelf opge­leg­de taak soci­aal maken. Maar het is ook met­een het moei­lijk­ste. Want hoe krijg je voor elkaar dat iets waar je (zeker in het begin) tegen­op ziet (van­we­ge bij­voor­beeld spier­pijn of ande­re onge­mak­ken waar je niet blij van wordt) als posi­tief erva­ren wordt. Inder­daad, door er het licht van de mind­ful­ness op te laten vallen.

Het is zaak om gedu­ren­de de acti­vi­teit jezelf bewust te wor­den van bij­voor­beeld je adem­ha­ling, je lichaam of je omge­ving, om op die manier meer in het moment te gera­ken en min­der bezig te zijn met je gedach­ten. Die gedach­ten kun­nen name­lijk aflei­den of je van excu­ses voor­zien om eer­der te stop­pen wan­neer het niet hele­maal gaat vol­gens een (niet-rea­lis­tisch) ide­aal­beeld waar je je beschei­den vor­de­rin­gen tegen afzet. Door je vol­le­dig te con­cen­tre­ren op de han­de­lin­gen die je uit­voert en hoe je lichaam er op rea­geert ont­dek je de intrin­sie­ke waar­de van de rou­ti­ne. Het geeft meer rust en vol­doe­ning en als zoda­nig voelt het als een belo­ning die gelijk gele­verd wordt bij het uit­voe­ren van de activiteit.

De opdracht voor van­daag is om deze tech­niek van mind­ful­ness toe te pas­sen wan­neer het tijd is voor onze nieu­we gewoonte.

Appre­ci­a­te eve­ry­thing about doing the habit that you can. Enjoy tho­se won­der­ful things about the habit so that the habit itself beco­mes your reward.

[p.48, Zen Habits, Leo Babauta]

Hoe het mij beval­len is lees je hier.