20150616

Spie­gel­tje, spiegeltje: 

Eind okto­ber 2014 liep ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon. Bin­nen de mij­zelf opge­leg­de doel­stel­ling van maxi­maal 2 uur. Ik ben ervan over­tuigd dat ik deze duur­loop aan me voor­bij had laten gaan was ik er niet over gaan blog­gen. De twee weken er voor­af­gaan­de zat ik name­lijk voor mijn werk in Cluj (Roe­me­nië) en had amper tijd om te trai­nen. Maar ik had mijn plan­nen al open­baar gemaakt en veel enthou­si­as­te reac­ties gekre­gen zodat ik voor mijn gevoel het niet kon maken om te ver­za­ken. Ik zou aan de start ver­schij­nen en de race uitlopen.

Zie daar de kracht van bloggen!

Having a blog with rea­ders is like having a jour­nal on steroids […]
[p.50, Zen Habits, Leo Babauta]

Al eer­der had ik deze kracht erva­ren toen ik naar aan­lei­ding van een work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’ met een 100-dagen plan was begon­nen. Ook toen besloot ik dit op mijn blog te delen met mijn lezer(s). De posi­tie­ve feed­back die ik kreeg heeft me gehol­pen dit plan tot een goed ein­de te brengen.

Het zijn deze aspec­ten die Leo Babau­ta zo aan­spre­ken bij het bloggen:

  • het delen van de ken­nis die je gaan­de­weg opbouwt over waar je mee bezig bent
  • jezelf een ver­plich­ting opleg­gen om niet op te geven omdat je het in de open­baar­heid hebt gebracht

Maar het aller­be­lang­rijk­ste in zijn ogen is toch wel dat je door het blog­gen auto­ma­tisch aan zelf­re­flec­tie gaat doen. Het is er inhe­rent aan. En de reden dat het zo belang­rijk is bij het aan­le­ren van een nieu­we gewoon­te ligt voor de hand: je bent con­ti­nu bezig om te over­zien wat je hebt gedaan, hoe het je beval­len is, wel­ke ver­gis­sin­gen je even­tu­eel hebt gemaakt en hoe je die een vol­gen­de keer kunt voor­ko­men. Je houdt jezelf con­ti­nu een spie­gel voor. Eigen­lijk is het één gro­te feed­back loop en we heb­ben al geleerd hoe die van door­slag­ge­vend belang kan zijn voor even­tu­eel succes.

Daar­om advi­seert Leo Babau­ta om met een of ande­re vorm van blog­gen te star­ten. Dit kan een kor­te dage­lijk­se aan­te­ke­ning (hoog­uit enke­le zin­nen) in je Zen Habits plan zijn. Via soci­al media of op je blog mag ook. Ligt dage­lijks schrij­ven je niet zo, dan kun je over­we­gen om een terug­ke­rend weke­lijks ver­slag van je vor­de­rin­gen en bevin­din­gen op je blog te plaat­sen of als email naar vrien­den te ver­stu­ren. Kijk wat jou het bes­te ligt en begin er van­daag nog mee.

Zelf blijf ik voor­lo­pig dage­lijks blog­gen over de les­sen die ik leer uit Zen Habits en ben je benieuwd naar mijn vor­de­rin­gen dan kun je hier terecht.

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te beginnen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *