Zen Habits — Leo Babauta [12]

Spiegeltje, spiegeltje

Eind okto­ber 2014 liep ik mijn eer­ste hal­ve mara­thon. Bin­nen de mij­zelf opge­leg­de doel­stel­ling van maxi­maal 2 uur. Ik ben ervan over­tuigd dat ik deze duur­loop aan me voor­bij had laten gaan was ik er niet over gaan blog­gen. De twee weken er voor­af­gaan­de zat ik name­lijk voor mijn werk in Cluj (Roe­me­nië) en had amper tijd om te trai­nen. Maar ik had mijn plan­nen al open­baar gemaakt en veel enthou­si­as­te reac­ties gekre­gen zodat ik voor mijn gevoel het niet kon maken om te ver­za­ken. Ik zou aan de start ver­schij­nen en de race uitlopen.

Zie daar de kracht van bloggen!

Having a blog with rea­ders is like having a jour­nal on steroids […]

[p.50, Zen Habits, Leo Babauta]

Al eer­der had ik deze kracht erva­ren toen ik naar aan­lei­ding van een work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’ met een 100-dagen plan was begon­nen. Ook toen besloot ik dit op mijn blog te delen met mijn lezer(s). De posi­tie­ve feed­back die ik kreeg heeft me gehol­pen dit plan tot een goed ein­de te brengen.

Het zijn deze aspec­ten die Leo Babau­ta zo aan­spre­ken bij het bloggen:

 • het delen van de ken­nis die je gaan­de­weg opbouwt over waar je mee bezig bent
 • jezelf een ver­plich­ting opleg­gen om niet op te geven omdat je het in de open­baar­heid hebt gebracht

Maar het aller­be­lang­rijk­ste in zijn ogen is toch wel dat je door het blog­gen auto­ma­tisch aan zelf­re­flec­tie gaat doen. Het is er inhe­rent aan. En de reden dat het zo belang­rijk is bij het aan­le­ren van een nieu­we gewoon­te ligt voor de hand: je bent con­ti­nu bezig om te over­zien wat je hebt gedaan, hoe het je beval­len is, wel­ke ver­gis­sin­gen je even­tu­eel hebt gemaakt en hoe je die een vol­gen­de keer kunt voor­ko­men. Je houdt jezelf con­ti­nu een spie­gel voor. Eigen­lijk is het één gro­te feed­back loop en we heb­ben al geleerd hoe die van door­slag­ge­vend belang kan zijn voor even­tu­eel succes.

Daar­om advi­seert Leo Babau­ta om met een of ande­re vorm van blog­gen te star­ten. Dit kan een kor­te dage­lijk­se aan­te­ke­ning (hoog­uit enke­le zin­nen) in je Zen Habits plan zijn. Via soci­al media of op je blog mag ook. Ligt dage­lijks schrij­ven je niet zo, dan kun je over­we­gen om een terug­ke­rend weke­lijks ver­slag van je vor­de­rin­gen en bevin­din­gen op je blog te plaat­sen of als email naar vrien­den te ver­stu­ren. Kijk wat jou het bes­te ligt en begin er van­daag nog mee.

Zelf blijf ik voor­lo­pig dage­lijks blog­gen over de les­sen die ik leer uit Zen Habits en ben je benieuwd naar mijn vor­de­rin­gen dan kun je hier terecht.


Reacties

 1. Paul van der Werf

  Kijk. Daar kan ik me nou ook iets bij voor­stel­len. Dus dat hou ik nog wel een tijd­je vol. Mis­schien wel stie­kem de twee­de ver­an­de­ring die ik wil bewerkstelligen.

  1. Peter Pellenaars

   Ik zie het maar als een bij­ko­mend voor­deel dat Leo Babau­ta aan­geeft om regel­ma­tig (dage­lijks) te schrijven/bloggen over je voort­gang. Dat is ook voor mij stie­kem een reden om het weer eens te proberen.

 2. weerzinwekkend

  Juist, en dat zorgt ook nog voor wat (leed)vermaak bij je lezers. Ik zeg: twee vlie­gen in één klap!

  1. Peter Pellenaars

   Laat ik nou het gevoel heb­ben dat voor­al het aspect leed­ver­maak jou erg aan­spreekt ;-P