Het zijn niet de resultaten die tellen

Deze blog­post is deel 14 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Nadat alle speech­es, pro­duct­p­re­sen­taties en team­build­ing spel­let­jes achter de rug waren werd het buf­fet geopend en stor­m­den we met z’n allen naar de bar. Het was op onze ein­de­jaars­bi­jeenkomst en hier­na zou de ker­st­vakantie begin­nen. De stem­ming en de alco­hol zat er meteen goed in.

Na twee biert­jes nam ik plaats in de rij voor iets te eten. Ik raak­te aan de praat met een col­le­ga van de afdel­ing Verkoop die me op mijn buik wees. Het smaakt je goed zo te zien, merk­te hij op. In een reflex trok ik m’n schoud­ers naar achter en m’n buik in. Nee, stamelde ik. Het komt door m’n zwakke rug. Wan­neer ik moe ben dan ga ik wat onderuit hangen. En wie is er nu niet moe na zo’n jaar als wij achter de rug hebben, zo ratelde ik maar door en wees hem ter­loops maar nadrukke­lijk op alle lekkere hap­jes die uit­gestald ston­den. Zelf nam ik genoe­gen met weinig en at daar nog niet de helft van op.

De vol­gende ocht­end bleef ik lang voor de spiegel staan draaien in de bad­kamer. Ik kon niet ontken­nen dat er meer buik aan­wezig was dan ik wilde toegeven. Hoe was dat in hemel­snaam mogelijk? Op inter­net zocht ik naar het artikel waar weten­schap­pelijk werd bewezen dat gemid­deld drie maal per week hard­lopen een posi­tief effect had op onder andere de buikom­vang (wat ik had geïn­ter­pre­teerd als dat het zou gaan krimpen). Een groep lop­ers die zich iedere week aan dit schema hield was vergeleken met een groep lop­ers die onregel­matig te werk ging. Ondanks dat die laat­ste groep over een peri­ode van een half jaar meer en hard­er had gelopen dan de eerste groep, was het toch die eerste groep waar de meeste posi­tieve effecten te meten waren. Struc­tu­ur en regel­maat was dus erg belan­grijk.

Alleen had het bij mij niet aanges­la­gen.

Het kon natu­urlijk ook zijn dat ik er onge­zond bij was bli­jven eten. Die pas­sages in het onder­zoek had ik min­der serieus genomen.

Maar zelfs al had ik naast de regel­maat van het lopen tevens een gezond eet­pa­troon aange­houden, dan nog was het maar de vraag geweest of ik dezelfde resul­tat­en zou boeken als de eerste groep lop­ers uit het onder­zoek.

Vol­gens Leo Babau­ta komt dit omdat we niet tot in detail de uitkomst van onze inspan­nin­gen kun­nen voor­spellen of vor­men. Hij gebruikt de metafoor van een homp klei die we denken te kun­nen boet­seren tot­dat we het gewen­ste resul­taat hebben. Dit lukt echter in veel gevallen niet, wat een hoop frus­tratie tot gevolg heeft. Beter is om onze poging tot veran­der­ing te vergelijken met het lat­en groeien van een plant:

You don’t con­trol the out­come, but you do con­trol the inputs.
[p.57, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Richt je op het creëren van de juiste omstandighe­den. Wil je afvallen, staar je dan niet blind op de (kilo)grammen die er dagelijks afgaan of bijkomen maar leg de focus op wat je eet, hoe je eet, wan­neer je eet en hoeveel je eet. Het zijn deze zak­en die je kunt beïn­vloe­den. Ver­vol­gens zul je moeten leren accepteren waar dit toe lei­dt:

If you focus on the inputs, you don’t know what the plant of your weigh loss change will result in. Maybe it will mean a slim­mer ver­sion of you, maybe a health­i­er one, maybe a stronger one with more mus­cle. You don’t know exact­ly, because you can’t sculpt your body like clay. What you can do is water it, give it sun­light and good nutri­ents, and see how it grows.
[p.57–58, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Voor een gedeelte is dit een aan­vulling op wat gis­teren aange­haald werd met betrekking tot het ver­haal in je hoofd. Je ideaal­beeld van wat je denkt te bereiken door de veran­der­ing die je hebt ingezet. Lang niet alti­jd zul je daar op uitkomen. Uitein­delijk gaat het veel meer op de inten­tie waarom je begonnen bent. Probeer daarom van­daag opnieuw te geni­eten en mind­ful te zijn tij­dens de uitvo­er­ing van je nieuwe gewoonte. Het is de weg, niet de bestem­ming.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Mijn eigen vorderin­gen leg ik hier vast.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Weg met die ide­alen!Oefe­nen onder dwang »

3 Comments

Geef een reactie