Foutje, bedankt!

Hele­maal ver­ge­ten een smoot­hie te halen of te maken van­daag. Het was de belo­ning die ik mezelf in het voor­uit­zicht had gesteld indien ik een vol­le­di­ge week zon­der onder­bre­kin­gen mijn geko­zen acti­vi­teit zou uit­voe­ren1. Dat is won­der­baar­lijk mak­ke­lijk gelukt. Elke avond voor­dat ik ga dou­chen begin ik eerst aan de rek-en strek­oe­fe­nin­gen. Op de mees­te dagen ook nog eens lan­ger dan de voor­ge­schre­ven twee minuten.

Het ging als van­zelf mag ik wel zeg­gen. Of het aan de voor­be­rei­ding heeft gele­gen vol­gens de Zen Habits metho­de kan ik niet zeg­gen. De moti­va­tie om dit te gaan doen was er al lang. Alleen vond ik altijd wel weer een excuus om er niet mee te begin­nen. Als­of ik ergens op wacht­te. Mis­schien wel het boek van Leo Babau­ta. Feit is dat ik begon­nen ben en dat ik door de eer­ste week heen geko­men ben.

Ook als het niet gelukt zou zijn dan was er nog geen man overboord:

Did you mess up this week and not do the habit at all? No pro­blem. […] The only fai­lu­re would be if you didn’t review and impro­ve the plan.
[p.63, Zen Habits, Leo Babauta]

Stel dat je mee hebt gedaan sinds vori­ge week, en stel dat je niet op elke dag je geplan­de acti­vi­teit hebt uit­ge­voerd. Dan is de opdracht om uit te zoe­ken waar­om je een of meer­de­re keren hebt over­ge­sla­gen. Daar­voor ver­zin je oplos­sin­gen die moe­ten zien te voor­ko­men dat je wegens dezelf­de rede­nen opnieuw ver­zaakt. Dat is dan met­een je nieu­we plan voor de komen­de week.

Zo een­vou­dig is het dus: maak een plan, voer het uit, bekijk na een week de uit­voe­ring, vraag je af waar­om het op som­mi­ge dagen niet is gelukt, ver­an­der je plan op basis van de opge­da­ne ken­nis en begin aan een nieu­we week.

Door op deze manier te leren van je fou­ten ver­be­ter je jezelf en je plan. Want dat is cru­ci­aal. De wereld om ons heen is con­stant in bewe­ging. Daar­om moe­ten we ons plan regel­ma­tig her­zien en aan­pas­sen. Het mooie van deze metho­de is tevens dat het per­fect aan­sluit bij wat weten­schap­pe­lijk is bewe­zen als fun­da­men­teel voor het aan­le­ren van nieu­we vaardigheden:

  • oefen regel­ma­tig (in plaats van een enke­le keer heel veel/lang)
  • leer van je fou­ten (want daar word je beter van)
  • blijf oefe­nen (ook wan­neer het eens tegenzit)
  • oefen bewust (en pas even­tu­eel mind­ful­ness toe)

Omdat mijn plan tot nu toe vol­gens plan is gegaan ben ik niet van plan om mijn plan voor­lo­pig aan te pas­sen. Of dat ver­stan­dig is zal blij­ken. Ik kijk de vol­gen­de zeven dagen in ieder geval met ver­trou­wen tege­moet. En wan­neer dat een fou­te inschat­ting gaat zijn dan kan ik daar alleen maar weer van leren.

I love it when a plan falls together!

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te beginnen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]


0
  1. Mijn plan­ning en vor­de­rin­gen zijn hier te vol­gen. 

2 gedachten over “Foutje, bedankt!”

  1. Gaaf, Peter! Bij mij gaat het ook voor­spoe­dig. Alleen zijn van­daag mijn belo­ning en reflec­tie­blog erbij inge­scho­ten. Mor­gen dus maar.

    1. Zolang het goed gaat schij­nen we die belo­ning niet echt nodig te heb­ben, zo lijkt het ten­min­ste. Maar wie weet bre­ken er nu zwaar­de­re tij­den aan. We gaan in ieder geval lek­ker door, toch?

Reacties zijn gesloten.