Foutje, bedankt!

Deze blog­post is deel 16 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Hele­maal ver­geten een smooth­ie te halen of te mak­en van­daag. Het was de beloning die ik mezelf in het vooruitzicht had gesteld indi­en ik een volledi­ge week zon­der onder­brekin­gen mijn gekozen activiteit zou uitvo­eren1. Dat is won­der­baar­lijk makke­lijk gelukt. Elke avond voor­dat ik ga douchen begin ik eerst aan de rek-en strekoe­fenin­gen. Op de meeste dagen ook nog eens langer dan de voorgeschreven twee minuten.

Het ging als vanzelf mag ik wel zeggen. Of het aan de voor­berei­d­ing heeft gele­gen vol­gens de Zen Habits meth­ode kan ik niet zeggen. De moti­vatie om dit te gaan doen was er al lang. Alleen vond ik alti­jd wel weer een excu­us om er niet mee te begin­nen. Alsof ik ergens op wachtte. Miss­chien wel het boek van Leo Babau­ta. Feit is dat ik begonnen ben en dat ik door de eerste week heen gekomen ben.

Ook als het niet gelukt zou zijn dan was er nog geen man over­bo­ord:

Did you mess up this week and not do the habit at all? No prob­lem. […] The only fail­ure would be if you didn’t review and improve the plan.
[p.63, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Stel dat je mee hebt gedaan sinds vorige week, en stel dat je niet op elke dag je gep­lande activiteit hebt uit­gevo­erd. Dan is de opdracht om uit te zoeken waarom je een of meerdere keren hebt overges­la­gen. Daar­voor verzin je oplossin­gen die moeten zien te voorkomen dat je wegens dezelfde rede­nen opnieuw verza­akt. Dat is dan meteen je nieuwe plan voor de komende week.

Zo een­voudig is het dus: maak een plan, voer het uit, bek­ijk na een week de uitvo­er­ing, vraag je af waarom het op som­mige dagen niet is gelukt, veran­der je plan op basis van de opgedane ken­nis en begin aan een nieuwe week.

Door op deze manier te leren van je fouten ver­beter je jezelf en je plan. Want dat is cru­ci­aal. De wereld om ons heen is con­stant in beweg­ing. Daarom moeten we ons plan regel­matig herzien en aan­passen. Het mooie van deze meth­ode is tevens dat het per­fect aansluit bij wat weten­schap­pelijk is bewezen als fun­da­menteel voor het aan­leren van nieuwe vaardighe­den:

  • oefen regel­matig (in plaats van een enkele keer heel veel/lang)
  • leer van je fouten (want daar word je beter van)
  • bli­jf oefe­nen (ook wan­neer het eens tegen­z­it)
  • oefen bewust (en pas eventueel mind­ful­ness toe)

Omdat mijn plan tot nu toe vol­gens plan is gegaan ben ik niet van plan om mijn plan voor­lop­ig aan te passen. Of dat ver­standig is zal blijken. Ik kijk de vol­gende zeven dagen in ieder geval met vertrouwen tege­moet. En wan­neer dat een foute inschat­ting gaat zijn dan kan ik daar alleen maar weer van leren.

I love it when a plan falls togeth­er!

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Oefe­nen onder dwangAlles is uniek en van voor­bi­j­gaande aard »

  1. Mijn plan­ning en vorderin­gen zijn hier te vol­gen. 

2 Comments

Geef een reactie