Alles is uniek en van voorbijgaande aard

Deze blog­post is deel 17 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Alles is nieuw voor zolang het duurt schreef ik in 2012. Het was naar aan­lei­d­ing van de weke­lijkse #wot (Write On Thurs­day) waar ik onregel­matig invulling aan gaf. Dit­maal was het woord ‘nieuw’ wat mij inspireerde tot de gedachte dat alles alti­jd nieuw is.

Ik gebruik­te het voor­beeld van mijn nieuwe auto. Weliswaar was het een tweede­hand­sje, maar voor mij was ie nieuw. Ook was de auto al ontel­bare keren nieuw geweest. Nieuw uit de fab­riek. Nieuw op trans­port. Nieuw in de show­room. Nieuw bij de nieuwe eige­naar. Nieuw als tweede­hands. Je begri­jpt wat ik bedoel.

Zoals ik het zag is nieuw een tijdelijke sta­tus die voor­bij is voor­dat ze goed en wel begonnen is. Want omdat de omstandighe­den con­stant aan veran­der­ing onder­he­vig zijn zal dit per defin­i­tie ook gelden voor een unieke sit­u­atie die van­wege die omstandighe­den tot stand is gekomen. Ik zei dus dat mijn auto telkens opnieuw weer nieuw is. Maar ik had net zo goed kun­nen zeggen dat hij telkens opnieuw weer uniek is.

Wat me aan deze oude blog­post deed denken was de anec­dote die Leo Babau­ta aan­haalt in hoofd­stuk 15 van zijn boek Zen Habits — Mas­ter­ing the Art of Change waar ik nu alweer ruim twee weken dagelijks over blog. Hij beschri­jft hoe hij op een dag getrof­fen werd door het beeld van val­lende bloe­sem. Over­don­derd door de pracht van wat hij zag realiseerde hij zich tegelijk­er­ti­jd dat de bloe­sem zelf tevens het eind­sta­di­um is:

I was cap­ti­vat­ed by the beau­ty of this scene, by how gor­geous each blos­som was in the moment of its falling to death. The height of their beau­ty is a tran­sient, imper­ma­nent, evanes­cent moment, fad­ing as soon as it peaks.
[p.66, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Waar ik eerder sprak over ‘nieuw’ en ‘uniek’, spreekt Babau­ta hier over ‘beau­ty’. Omdat alles van tijdelijke aard is kri­jgt elk moment een eigen schoonheid enkel en alleen van­wege het feit dat het uniek is. Het bestaat slechts een­maal.

Leo Babau­ta haalt deze anec­dote aan van­wege de link naar het omgaan met veran­derin­gen. Als we ons realis­eren dat alles aan veran­der­ing onder­he­vig is, dan is het raadza­am dit te accepteren. Het brengt de nodi­ge rust met zich mee wan­neer we niet halsstar­rig proberen de omstandighe­den naar onze hand te zetten. Dat is onmo­gelijk. Beter is het onszelf flex­i­bel op te stellen.

Staan we op die manier in de wereld dan weten we op voor­hand dat ons opgestelde plan bij tijd en wijle herzien moet wor­den. Dat is niet erg. Het hoort bij de groei die we door­mak­en. En we kun­nen alleen maar groeien door (mee) te veran­deren.

Als je nu naar je plan kijkt en hoe je de afgelopen week je nieuwe gewoonte uit­gevo­erd hebt, zie je dan al waar het anders is gelopen dan je verwacht had? Weet je ook waar­door dit gekomen is? De mate waarop je hier flex­i­bel mee om bent gegaan (of om kunt gaan) is cru­ci­aal voor hoe het je de komende week zal ver­gaan. Stap hier dus niet al te lichtzin­nig aan voor­bij.

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Mijn eigen vorderin­gen leg ik hier vast.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Fout­je, bedankt!Eén dag mis­sen, ok. Maar twee… »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets