De eerste weerstand

Deze blog­post is deel 19 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

Oh boy, van­daag voel ik weer­stand. En niet zo’n klein beet­je ook. Maar wees gerust, het heeft niets met mijn rek- en strekoe­fenin­gen te mak­en. Die begin­nen al aardig onderdeel van mijn dagelijkse rou­tine te wor­den. Deze avond heb ik ze gecom­bi­neerd met mijn hard­looprond­je. Dat zou vol­doende moeten zijn voor wat betre­ft mijn Zen Habits plan. Ik weet echter nu al dat voor het slapen gaan ik ze nog een keer her­haal. Won­der­baar­lijk hoe snel ik eraan gehecht ben ger­aakt.

Dus geen weer­stand bij de oefenin­gen. Verre van dat. Nee, deze keer voel ik (opnieuw) weer­stand bij het lezen in Zen Habits. Leo Babau­ta haalt een voor­beeld aan van hoe hij iedere keer weer veel moeite had wan­neer hij ’s ocht­ends gesto­ord werd bij zijn yoga oefenin­gen wan­neer de kinderen iets te vroeg wakker waren gewor­den:

The big break­through for me came when I real­ized: this is a won­der­ful thing, hav­ing this noisy child in my home. Sure, they’re mak­ing noise, but this doesn’t have to be a dis­tur­bance — it can be music, it can be a gift, a reminder of some­thing won­der­ful I have in my life.
[p.78, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Het is mij net iets teveel ‘Hal­lelu­jah, wat is het lev­en toch mooi wan­neer je het maar wil zien’.

Ik ben het er trouwens in essen­tie wel mee eens. Het heeft geen zin om geïr­ri­teerd te rak­en wan­neer je (klein)kinderen komen bin­nen­stor­men ter­wi­jl jij met iets bezig bent. Ze zijn er nu een­maal. Je kunt hoo­gu­it vra­gen of ze wat rustiger aan kun­nen doen, of miss­chien doen ze dat al uit zichzelf indi­en ze uit ervar­ing weten dat je je con­cen­tratie nodig hebt.

Veel beter is het om deze omstandigheid te accepteren. Er is weinig in het lev­en waar je volledi­ge con­t­role over hebt of wat je hele­maal naar je hand kunt zetten. Raak daar­van niet elke keer uit bal­ans. Het lev­en is nu een­maal niet per­fect. Voor alles wat je doet zul je moeite moeten doen.

Zie de din­gen zoals ze zijn en breng de flex­i­biliteit op om ze onderdeel te lat­en wor­den van waar je mee bezig bent.

Herken je dit? Heb je soms ook kinderen om je heen waar je last van hebt tij­dens het uitvo­eren van je dagelijkse activiteit? Of voel je je geremd om aan je nieuwe gewoonte te werken wan­neer bijvoor­beeld je part­ner in de buurt is? Schri­jf in je plan op wat dit met je doet en hoe je er mee om zou kun­nen gaan zodat de weer­stand verd­wi­jnt.

Als laat­ste iets over een geheel andere weer­stand. De taaie weer­stand van vette mod­der wel­tev­er­staan. Gis­ter heb ik me in een vlaag van ver­standsver­bi­js­ter­ing lat­en over­halen om me in te schri­jven voor de Mud & Water Chal­lenge op 11 juli:

Ik heb er (nog geen) zin in!

~ ~ ~

Achter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fund­ing actie die Leo Babau­ta was ges­tart om zijn nieuwe boek Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change te financieren. Eind mei 2015 viel het boek door de brieven­bus. Ik dacht het opz­ij te kun­nen leggen om er tij­dens de zomer­vakantie in te begin­nen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eerste keer hele­maal doorgelezen. De komende weken wil ik er regel­matig over bloggen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wijze mijn vorderin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voorne­men pub­lieke­lijk (vol­gens de Zen Habits meth­ode erg belan­grijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te bereiken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uitdag­ing uit de lijst van tien mogelijkhe­den. Wees niet bang, het zijn slechts kleine veran­derin­gen om allereerst gevoel te kri­j­gen bij de meth­ode zelf. Heb je een keuze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogserie gaan vol­gen en je vorderin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over bloggen en laat een link achter naar je web­site. Hoe dan ook, veel plezi­er en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to write this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Mijn eigen vorderin­gen leg ik hier vast.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Eén dag mis­sen, ok. Maar twee…Hef­boomw­erk­ing »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets