De eerste weerstand

Oh boy, van­daag voel ik weer­stand. En niet zo’n klein beet­je ook. Maar wees gerust, het heeft niets met mijn rek- en strek­oe­fe­nin­gen te maken. Die begin­nen al aar­dig onder­deel van mijn dage­lijk­se rou­ti­ne te wor­den. Deze avond heb ik ze gecom­bi­neerd met mijn hard­loop­rond­je. Dat zou vol­doen­de moe­ten zijn voor wat betreft mijn Zen Habits plan. Ik weet ech­ter nu al dat voor het sla­pen gaan ik ze nog een keer her­haal. Won­der­baar­lijk hoe snel ik eraan gehecht ben geraakt.

Dus geen weer­stand bij de oefe­nin­gen. Ver­re van dat. Nee, deze keer voel ik (opnieuw) weer­stand bij het lezen in Zen Habits. Leo Babau­ta haalt een voor­beeld aan van hoe hij iede­re keer weer veel moei­te had wan­neer hij ’s och­tends gestoord werd bij zijn yoga oefe­nin­gen wan­neer de kin­de­ren iets te vroeg wak­ker waren geworden:

The big break­through for me came when I rea­li­zed: this is a won­der­ful thing, having this noi­sy child in my home. Sure, they’­re making noi­se, but this doesn’t have to be a dis­tur­ban­ce — it can be music, it can be a gift, a remin­der of some­thing won­der­ful I have in my life.
[p.78, Zen Habits, Leo Babauta]

Het is mij net iets teveel ‘Hal­le­lu­jah, wat is het leven toch mooi wan­neer je het maar wil zien’.

Ik ben het er trou­wens in essen­tie wel mee eens. Het heeft geen zin om geïr­ri­teerd te raken wan­neer je (klein)kinderen komen bin­nen­stor­men ter­wijl jij met iets bezig bent. Ze zijn er nu een­maal. Je kunt hoog­uit vra­gen of ze wat rus­ti­ger aan kun­nen doen, of mis­schien doen ze dat al uit zich­zelf indien ze uit erva­ring weten dat je je con­cen­tra­tie nodig hebt.

Veel beter is het om deze omstan­dig­heid te accep­te­ren. Er is wei­nig in het leven waar je vol­le­di­ge con­tro­le over hebt of wat je hele­maal naar je hand kunt zet­ten. Raak daar­van niet elke keer uit balans. Het leven is nu een­maal niet per­fect. Voor alles wat je doet zul je moei­te moe­ten doen.

Zie de din­gen zoals ze zijn en breng de flexi­bi­li­teit op om ze onder­deel te laten wor­den van waar je mee bezig bent.

Her­ken je dit? Heb je soms ook kin­de­ren om je heen waar je last van hebt tij­dens het uit­voe­ren van je dage­lijk­se acti­vi­teit? Of voel je je geremd om aan je nieu­we gewoon­te te wer­ken wan­neer bij­voor­beeld je part­ner in de buurt is? Schrijf in je plan op wat dit met je doet en hoe je er mee om zou kun­nen gaan zodat de weer­stand verdwijnt.

Als laat­ste iets over een geheel ande­re weer­stand. De taaie weer­stand van vet­te mod­der wel­te­ver­staan. Gis­ter heb ik me in een vlaag van ver­stands­ver­bijs­te­ring laten over­ha­len om me in te schrij­ven voor de Mud & Water Chal­len­ge op 11 juli:

Ik heb er (nog geen) zin in!

~ ~ ~

Ach­ter­grond:

Vorig jaar deed ik mee aan de crowd­fun­ding actie die Leo Babau­ta was gestart om zijn nieu­we boek Zen Habits – Mas­te­ring the Art of Chan­ge te finan­cie­ren. Eind mei 2015 viel het boek door de brie­ven­bus. Ik dacht het opzij te kun­nen leg­gen om er tij­dens de zomer­va­kan­tie in te beginnen.

Dat liep anders. Inmid­dels heb ik het boek een eer­ste keer hele­maal door­ge­le­zen. De komen­de weken wil ik er regel­ma­tig over blog­gen omdat het een echt doe-boek is en ik op deze wij­ze mijn vor­de­rin­gen kan delen. Zo maak ik mijn voor­ne­men publie­ke­lijk (vol­gens de Zen Habits metho­de erg belang­rijk voor suc­ces) maar hoop ik tevens te berei­ken dat som­mi­gen van jul­lie ook mee gaan doen.

Lijkt je dit wel iets, kies dan hier een uit­da­ging uit de lijst van tien moge­lijk­he­den. Wees niet bang, het zijn slechts klei­ne ver­an­de­rin­gen om aller­eerst gevoel te krij­gen bij de metho­de zelf. Heb je een keu­ze gemaakt, laat dit dan weten bij de reac­ties. Ver­vol­gens kun je de blogs­erie gaan vol­gen en je vor­de­rin­gen delen onder mijn blog­posts, of ga er zelf over blog­gen en laat een link ach­ter naar je web­si­te. Hoe dan ook, veel ple­zier en suc­ces wan­neer je besluit mee te gaan doen!

Love moved me to wri­te this for you, and I hope that you will pass it on for me.
[p.204, Zen Habits, Leo Babauta]

Mijn eigen vor­de­rin­gen leg ik hier vast.

~ ~ ~

0

4 gedachten over “De eerste weerstand”

  1. Wha­ha­ha wat een chal­len­ge… gij zoooooooooo­veel lie­ver dan ik. Hoe­wel ’t schijnt goed voor de huid te zijn 😀 Je ziet het hé ‘elk nadeel heeft een voor­deel’ #zen

    1. Nou, dat is dan inder­daad een bij­ko­mend voor­deel. Want ik ben bang dat ik ergens hal­ver­we­ge in de mod­der blijf om er voor­lo­pig op eigen kracht niet meer uit te geraken.

  2. Haha, ik dacht, na de titel, EIN-de-lijk, hij krijgt het er eens moei­lijk mee. Maar nee hoor, nog steeds onver­be­ter­lijk. Heel goed.

Reacties zijn gesloten.