Nogmaals het hier en nu

Deze blog­post is deel 24 van 29 in de serie Zen Habits — Leo Babau­ta

De bocht in het kanaal (die er niet was) waar ik het gis­ter over had heeft me nog lang parten gespeeld. Ik zou zweren dat ik ‘m toch echt gezien had. Maar de stafkaart gaf aan dat op het tra­ject waar we gemarcheerd had­den het kanaal kaarsrecht van noord naar zuid liep (of ander­som). Het kon niet anders dan dat ik gehal­lu­ci­neerd had van­wege extreme ver­moei­d­heid, slaapge­brek en honger. Want ik wilde maar één ding: dat het over was.

Lat­er, in vergelijk­bare sit­u­aties waarin ik er doorheen zat gebeurde vaak het­zelfde. Ik visu­aliseerde het eind­punt en probeerde voor te stellen hoe ik daar al was om mezelf te motiv­eren door te gaan. Dan weer zag ik hoe ik zegevierend over de fin­ish­li­jn fiet­ste, een andere keer stond ik tevre­den naast de tuin die hele­maal omge­spit was ter­wi­jl ik in ’t echt nog niet op de helft was. Deze aan­pak had wis­se­lend suc­ces.

Vol­gens Leo Babau­ta is dit niet een goede meth­ode. Wan­neer je te veel bezig bent met het doel raak je juist eerder gede­mo­tiveerd omdat je huidi­ge resul­tat­en nog erg ver ver­wi­jderd zijn van dat doel. Wat hem betre­ft kun­nen we ons beter con­cen­tr­eren op het hier en nu:

We want to get to the fin­ish line, or to that com­fort­able place, and that means we’re miss­ing out on the mir­a­cle of the present moment.
[p.92, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Makke­lijk prat­en, zo dacht ik ter­wi­jl ik het las. Wat is het mooie aan het huidi­ge moment wan­neer je met tig kilo bepakking dagen­lang door de stromende regen sjokt en maar aan één ding kan denken? Rust. En eten. Vooruit, twee din­gen dus.

Feel­ing tired in a work­out is noth­ing com­pared to the fact that I’m phys­i­cal­ly able to do a work­out, healthy enough, alive enough!
[p.93, Zen Habits, Leo Babau­ta]

Het moet gezegd, een cre­atieve gast die Leo. En hij heeft nog een aan­tal voor­beelden meer om aan te geven hoe de focus op het hier en nu ons kan helpen weer­stand het hoofd te bieden.

Kor­tom, probeer te geni­eten bij alles wat je doet door te zoeken naar wat het moment zo bij­zon­der maakt. Het zal de nodi­ge rust en ruimte geven. De frus­tratie die je voelt omdat de din­gen niet gaan zoals ze gaan (van­wege het eind­plaat­je, oftewel ideaalplaat­je in je hoofd) bli­jft dan achter­wege.

Ik ben nog steeds niet hele­maal over­tu­igd, maar ga het zek­er uit­proberen.

~ ~ ~

De achter­grond bij deze serie blog­posts over Zen Habits – Mas­ter­ing the Art of Change door Leo Babau­ta en mijn eigen vorderin­gen met betrekking tot het voor­taan dagelijks uitvo­eren van rek- en strekoe­fenin­gen zijn hier te lezen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Grensver­leggend bezig zijnKijk niet weg van je prob­le­men »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets